Høring

Regeringen, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, SF og Alternativet aftalte i juni 2020, hvordan de i alt 20 mio. kroner - der var øremærket til urørt skov på finansloven for 2020 - skal fordeles. Bl.a. at der kommer ny urørt skov på minimum 6.000 hektar.

Nu er der sat navn på, hvilke skove det bliver

Der foreslås i alt udpeget knap 9.000 hektar ny urørt skov fordelt på 24 forskellige områder. Det urørte areal er øget fra 6.000 hektar ved at tage lidt hul på supplerende midler fra natur- og biodiversitetspakken, som blev vedtaget i finanslov 2021.

Høringen foregår formelt set på Høringsportalen, men høringsmaterialet og flere supplerende oplysninger kan også ses her på Naturstyrelsens hjemmesider.

Se høringen på Høringsportalen

Læs mere om urørt skov på statens arealer

Nye retningslinjer

Forslaget omfatter også nye overordnede retningslinjer for forvaltning af urørt skov, som skal erstatte tidligere retningslinjer fra 2018. Ændringerne afspejler det øgede ambitionsniveau på naturens vegne, idet overgangsperioden med kommerciel skovdrift er afskaffet, og der i stedet er fokus på og større midler afsat til naturgenopretning, græsning og andre tiltag til fordel for biodiversitet. Retningslinjerne har indarbejdet balancerede hensyn til bl.a. friluftsliv, fortidsminder, naboer og forskning.
Der er desuden udarbejdet en miljørapport om effekter af udpegningen.

Baggrunden for forslaget til udpegning

I processen med forberedelse af forslaget blev forskere og organisationer i juni 2020 involveret i udformning af rammer og kriterier for udpegningen. Disse blev godkendt af den politiske aftalekreds i oktober 2020 og har ligget til grund for udpegningerne. I den forbindelse blev det besluttet, at kategorien "Anden biodiversitetsskov" udpeget i 2018 udgår. De pågældende arealer indgår i forslaget til ny urørt skov i det omfang, som svarer til de øvrige rammer og kriterier for udpegning.

Læs Bilag 5 - Kriterier for udpegning

Forskere og interessenter

I efteråret 2020 nedsatte miljøministeren både en forskerfølgegruppe for urørt skov og en interessentfølgegruppe for urørt skov. De to følgegrupper har i januar 2021 fået forelagt et udkast til retningslinjerne og udkast til udpegning af ny urørt skov. Følgegruppernes ønsker til justeringer er indarbejdet i det forslag, som nu er i høring.

Der er tale om et forslag til udpegning, og der kan, som følge af høringen eller rettelse af eventuelle fejl, forekomme ændringer i såvel afgrænsninger som det endelige areal, når den endelige udpegning foreligger. Det endelige resultat vil dog altid ligge inden for de ovenfor beskrevne rammer. Der vil i forbindelse med den endelige udpegning blive redegjort for eventuelle ændringer.

Biodiversitetsanalyse

Københavns Universitet og Aarhus Universitet har i 2017 udarbejdet en biodiversitetsanalyse. Formålet med analysen var at udarbejde anbefalinger af, hvilke skove der er vigtigst for biodiversiteten. Anbefalingerne er opdelt i 3 prioriteter for henholdsvis løvskove og nåletræsplantager, hvor løvskove og prioritet 1 har højest prioritet. Forslaget til udpegning har taget udgangspunkt i denne rapports anbefalinger.

Læs biodiversitetsanalysen her

Her kan du se kort over forslag til udpegning

Grundlaget fremgår af nedenstående kortmateriale, der også viser urørt skov udpeget i 2018 og i 2020, tidligere udpegninger (såkaldt baseline), kortlagt skovhabitatnatur, § 25 kortlægning over naturmæssigt særligt værdifuld skov, samt kortlag over højryggede agre.

Klik her for at åbne kortet på dets egen side

Video om urørt skov

Her kan du se kort over forslag til udpegning

Grundlaget fremgår af nedenstående kortmateriale, der også viser urørt skov udpeget i 2018, tidligere udpegninger (såkaldt baseline), kortlagt skovhabitatnatur, § 25 kortlægning over naturmæssigt særligt værdifuld skov, samt kortlag over højryggede agre. Desuden er der udarbejdet faktaark for hver enkelt af de 24 områder.

Klik her for at åbne kortet på dets egen side

Nyheder