Høring af forslag til udpegning

Regeringen, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, SF og Alternativet indgik i december 2020 aftale om Natur- og biodiversitetspakken. I aftalen er der afsat 888 mio. kr., som bl.a. skal gå til urørt skov, så det vil være muligt at nå et areal på op mod 75.000 ha urørt skov i Danmark.

Nu sker den hidtil største udpegning af urørt skov i vores fælles skove.

Gennem Natur- og biodiversitetspakken udpeges ca. 29.000 ha, hvilket mere end fordobler mængden af urørt skov. Udpegningen fordeler sig på ca. 400 statsskove primært i Østdanmark.

Offentlig høring af udpegningen sker formelt set på Høringsportalen.dk, men høringsmaterialet og flere supplerende oplysninger kan også ses på denne side.

Se høringen på Høringsportalen

Læs mere om urørt skov på statens arealer

Justering af retningslinjer for urørt skov

Forslaget omfatter også en justering i de 'Overordnede retningslinjer for forvaltning af urørt skov - i statens skove'. Justeringen kommer til at gælde de skove, der udpeges med Natur- og biodiversitetspakken, og den omhandler udtag og salg af løvtræ fra de kommende urørte skove. Justeringen bygger på at regeringen sammen med aftalekredsen har besluttet, at der skal være en overgangsordning til og med 2026, hvor leverancerne af løvtræ fra statens urørte skove gradvist nedtrappes, mens træbranchen kan finde andre leverandører.

Justeringen kan ses med grøn skrift i høringens bilag 3 "Overordnede retningslinjer for forvaltningen af urørt skov".

Baggrunden for forslaget til udpegning

Rammerne for udpegningen blev godkendt af den politiske aftalekreds i august 2021 efter involvering af følgegrupperne for urørt skov (se nedenfor). Udgangspunktet har været at udlægge de statsskove, som har størst biodiversitets potentiale i relation til urørt skov. Derfor udpeges gamle løvskove og andre særligt naturmæssigt værdifulde områder på tværs af landet, samt al statsskov i østdanmarks gamle løvskovsegne (ca. øst for israndslinjen) med undtagelse af stævningsskove og skovrejsning sket efter 1980. Hidtidig græsningsskov ændrer status til urørt græsningsskov. Lysåbne naturarealer mindre end 20 hektar indgår og medregnes i arealopgørelsen af urørt skov, når de hører med til skov.

Når denne udpegningsrunde er afsluttet, og der er afklaring på arealet af urørt skov udenfor statsskovene, samt i kommende naturnationalparker, vil der blive taget politisk stilling til hvilke arealer, der eventuelt mangler for at nå op mod de målsatte 75.000 hektar urørt skov på landsplan.

Forskere og interessenter

I efteråret 2020 nedsatte miljøministeren både en forskerfølgegruppe for urørt skov og en interessentfølgegruppe for urørt skov. De to følgegrupper har i juni 2021 anbefalet, at de overordnede retningslinjer for urørt skov også skal gælde kommende urørt skov, og drøftet hvordan udpegningen af ny urørt skov kunne foregå.

Der er tale om et forslag til udpegning, og der kan, som følge af høringen eller rettelse af eventuelle fejl, forekomme ændringer i såvel afgrænsninger som det endelige areal, når den endelige udpegning foreligger. Der vil i forbindelse med den endelige udpegning blive redegjort for eventuelle ændringer.

Offentligt høring af forslag - til udpegning af ca. 29.000 ha ny urørt skov

Høringsperioden løb fra torsdag d. 30. juni 2022 til onsdag d. 24. august 2022.


Se de 52 høringssvar her

Planen for urørt skov er vedtaget d. 5. oktober efter høringen.

Du finder vedtagelsesbrevet her

Klagevejledning og klagefrist findes i den sammenfattende redegørelse.

Du finder den sammenfattende redegørelse her

Her kan du se kort over forslag til udpegning

Grundlaget fremgår af nedenstående kortmateriale, der også viser urørt skov udpeget i 2018 og i 2020, tidligere udpegninger (såkaldt baseline), kortlagt skovhabitatnatur, § 25 kortlægning over naturmæssigt særligt værdifuld skov, samt kortlag over højryggede agre.

Klik her for at åbne kortet på dets egen side

Video om urørt skov