Oplevelser i Halkær Mølle

Hent pdf-kort over seværdigheder

1. Halkær Mølle Naturcenter


I avlsbygningerne til møllen og i selve møllehuset er der altid åbent, og du kan se udstillinger om ådalens natur, møllens historie og livet på landet for ca. 100 år siden. Du finder udstillingerne gennem porten i laden ud mod vejen og i møllehuset, hvor vandhjulet igen kører.

Du kan blandt andet få et indtryk af livet på landet i perioden fra 1850 til 1950, som det formede sig og skiftede for børn, kvinder og mænd gennem de fire årstider. Du kan også lære mere om naturen i ådalen og de mange naturgenopretningsprojekter, der er gennemført i området. Der er en udstilling af gamle landbrugsredskaber, ligeom du kan se en stald, et karlekammer og en aftægtsstue indrettet med tidstypisk interiør. 

2. Halkær Å


Halkær Å, der har sit udspring syd for Aars og løber nordpå for at munde ud i Halkær Bredning syd for Sebbersund ved Limfjorden, havde indtil år 1900 et naturligt forløb. Engene ned til åen blev afvandet med grøfter og benyttet til græsning og høslet. I begyndelsen af 1900-tallet blev Halkær-Ejdrup Pumpelag etableret og man afvandede den del af ådalen, der ligger nord for Vegger. Afvandingen blev endnu mere effektiv efter, at man havde anlagt en landkanal vest for området og reguleret og inddiget Halkær Å. Herefter blev området brugt til landbrug med korn- og græsmarker. I 2005 blev pumpelaget nedlagt, og man skabte et vådområde.

Søen og åen er stadig adskilt af det oprindelige dige, for at gøre det lettere for små havørreder at vandre ned ad åen om foråret. Kun en mindre del af vandet i åen ledes ind til søen i dens sydlige del og ud i Halkær Å igen ved afløbet ved Halkær Bro.

3. UdsigtenBag bygningerne ved Halkær Mølle får du en fantastisk udsigt over hele ådalen samt møllen, overdrevsarealerne, Møllesøen og Halkær Sø.

4. Halkær Ådal


Halkær Mølle ligger i Halkær Ådal, der strækker sig over 20 km fra Limfjorden ved Sebbersund i nord til Aars i syd. Møllen ligger i ådalens nordlige del, nær Halkær Bredning og i nær tilknytning til Halkær Hovedgård og landsbyen Halkær.

Ådalen rummer særligt beskyttede naturtyper som indlandssalteng, der giver liv til særlige urter og græsarter på grund af saltholdigt grundvand.

5. Halkær Sø


Halkær Sø pynter smukt i den brede ådal, her set fra vest mod Hedegårde. Hvor søen ligger, var der i stenalderen en fjordarm. Ådalen har tidligere været intensivt dyrkede landbrugsarealer, der var beskyttet bag diger og afvandet af pumper. Arealerne har sat sig betydeligt igennem tiden, og det skabte grundlaget for man kunne skabe den 100 ha store Halkær Sø, der blev indviet 11. juni 2006. Søen blev anlagt af Nordjyllands Amt med støtte fra Vandmiljøplan II. Søen er privatejet, og badning, sejlads og fiskeri må kun ske efter aftale med lodsejerne.

6. Halkær Voldsted


Halkær Voldsted er en såkalt herregårdsplads. Det stammer fra den seneste del af middelalderen og den efterfølgende renæssance (1400-1600-tallet). Herregårdspladserne er karakteriseret ved en firesidet banke med gårdens beboelseshuse omkranset af en voldgrav. Avlsbygningerne har ligget på det faste land ved siden af banken. Den omgivende voldgrav skulle signalere status og magt, mere end at have forsvarsmæssigt betydning. 

Halkær Voldsteds oprindelige form og alder kendes ikke præcist. Muligvis har voldstedet oprindeligt mindet om Heregård, der ligger ca. to km mod syd, nu midt i Halkær Sø. Heregård er dateret til kort efter 1363 og bestod af bygninger opført i træ på en lav firesidet banke med en omgivende palisander af træstammer. 1300-tallet var en urolig periode, hvor der landet over blev anlagt talrige tilfugtsborge i vejsomt og sumpet terræn.

Halkærs hovedbygninger på borgbanken blev revet ned i 1800-tallet, og gårdens nye stuehus blev opført ved avlsbygningerne umiddelbart vest for voldstedet. Ved nedrivningen af det seneste stuehus blev der fundet genbrugte materialer fra borgbankens trefløjede anlæg, bl.a. store røde teglsten (munkesten) og 63 kvadersten af granit, oprindeligt fremstillet i 1100-1200-tallet til en kirke. 

Voldstedet benyttes nu som primitiv overnatningsplads med shelters.

7. Fugletårne


Der er to fugleårne ved Halkær Sø. Både på øst- og vestsiden af søen. På vestsiden ligger fugletårnet diskret i en bevoksning ved søbredden. Der er adgang via en sti fra P-pladsen på Louisendalvej.