Dyr og planter ved Halkær Mølle

Dyr

Det er mest svaner, ænder og blishøns, der præger fuglelivet ved Halkær Sø. Læs mere om de forskellige dyr i artsleksikonet

Af ynglende fugle kan nævnes lille, toppet og gråstrubet lappedykker. Der er en større bestand af knopsvaner og gråænder, der yngler. Derudover er der nogle få ynglende arter af grågås, knarand, atlingand, taffeland og troldand samt enkelte ynglende strandskader og viber. Faste gæster er også sangsvaner og rørdrum. Regelmæssigt kan også ses musvåge, tårnfalk og havørn. Enkelte gange er fiskeørnen observeret. Om sommeren er det også muligt at se rørhøg.

Du har mulighed for i de omkringliggende rørskove og buske, at høre nattergal, græshoppesanger, sivsanger, kærsanger, rørsanger og rørspurv.

Om efteråret og foråret, når fuglene er på træk, er der mulighed for at se temmincksryle, storspove, sortklire, hvidklire, svaleklire, tinksmed og mudderklire. Om vinteren kan der ses store flokke af hvinand og pibeand.

Du kan også være heldig at spotte mere sjældne fuglearter ved Halkær Sø: nordisk lappedykker, silkehejre, sølvhejre, skestork, hvidvinget terne og isfugl.

Knopsvane

Knopsvanen opholder sig i Danmark hele året, hvilket også er tilfældet ved Halkær Sø. Sidst på efteråret ankommer trækkende knopsvaner fra bl.a. Polen, Sverige og det østlige Tyskland. Svanerne overvintrer i Danmark og flyver til ynglestederne i februar og marts. I 2000 var der mere end 53.000 overvintrende knopsvaner, især i den østlige del af landet og i Limfjorden. Allerede i slutningen af juni samles et meget stort antal knopsvaner i Danmark for at fælde svingfjerene.

Blåhals

Siden 2017 har blåhalsen etableret sig ved søen med flere sangterritorier. 

I 1992 genindvandrede blåhals til Danmark som ynglefugl efter cirka 100 års fravær. Lige siden har bestanden været i fremgang. Den hollandske bestand af blåhals er øget betragteligt siden 1970, og blåhalsene har formentlig spredt sig til både Tyskland og Danmark. Fuglene overvintrer i Middelhavslandene og ankommer til ynglestederne i april. I september trækker de tilbage til vinterkvartererne.

Planter

Naturområdet omkring Halkær Mølle rummer næsten alle himmerlandske naturtyper og dækker et område, der svarer til ca. 50 fodboldbaner. Mod vest ligger den regulerede Halkær Å, omgivet af eng og mose og den genoprettede Halkær Sø. Omkring Mølledammen og Møllebækken ligger artsrige kær med gøgeurter og engblommer. Se hvor du træder, for gøgeurterne vælter frem selv midt på stien.

Områderne øst for cykelstien deles af en sidedal til ådalen, hvor vandet til mølledammen vælder frem fra undergrunden. Omkring bækken og møllens første mølledam kan du se rørskov og mose.

Hede og overdrev findes på de bakker, hvor der går eller har gået græssende dyr. Det er lysåbne plantesamfund på næringsfattig jordbund. Overdrevet er domineret af græsser og andre urter, heden overvejende af dværgbuske som hedelyng, revling, tyttebær m.fl. Meget smukke og artsrige overdrev findes på de tørreste dele af slugten, hvor tidligere dyrkede marker forlængst er indtaget af naturen. Her findes i foråret et sandt tæppe af især den hvide kornet stenbræk og den lyserøde engelsk græs.

Hedepartierne findes øverst på de mest udvaskede og eksponerede steder i bakkerne. Her fra toppen er en af de mest betagende udsigter over ådalen, Halkær Sø og Halkær Bredning.

Dele af naturområdet er ved at udvikle sig mod krat og skov. Enebærrene er imponerende store og træarter som eg, hyld, tjørn og bævreasp sniger sig ind på heden og overdrevet.

Gøgeurt


Bukkeblad