Dyr og planter ved Vilsted Sø

Dyr

Find dyrene i artsleksikonet 

Vilsted Sø er et godt sted at kigge på fugle. Der er især mange forskellige ænder i området. Gravand, Gråand, Atlingand og Skeand yngler her. Af andre ynglefugle kan nævnes Toppet lappedykker, Gråstrubet lappedykker, Vibe, Klyde, Hættemåge, Knopsvane og Grågås. 
Om efteråret og foråret, når fuglene er på træk, er der mulighed for at se Pibeand, Krikand, Taffeland, Troldand, Hvinand, Brushane og Dobbeltbekkasin. Om vinteren og i det tidlige forår fouragerer både Sædgås, Grågås og Canadagås.
Af andre arter kan nævnes Skestork, Skægmejse, Rørdrum og Rørhøg.

Vil man lære mere om fuglene, kan man printe disse plancher over fugle i Vilsted Sø, udgivet af Aage V. Jensens Naturfond.

Fugleplancher, Vilsted Sø

Skestork

En af de mere specielle fugle ved søen er den hvide Skestork, der primært besøger søen for at søge føde. Med sit spatelformede næb kan den ses afsøge det lave vand for krebsdyr, småfisk og haletudser.

Skestorken har aldrig været udbredt i Danmark. Fra 1900-tallet kendes kun til ynglepar i få og korte perioder, men i 1996, efter 27 års fravær, ynglede der atter skestorke i Danmark. Indvandringen skete som følge af ødelæggelse af en af Hollands vigtigste ynglepladser, og alle de danske fugle stammer derfor formentlig fra denne bestand. De danske ynglefugle ankommer i marts-april og trækker sydpå igen i slutningen af august. 

På trods af navnet er skestorken er ikke en stork, men tilhører ibisfamilien. Vinterkvarteret er i Vestafrikas udstrakte floddeltaer og vadehavsområder i Marokko og Mauretanien.

Vibe

Den smukke vibe, der er i kraftig tilbagegang i såvel Danmark som i mange andre europæiske lande, trives fint ved Vilsted Sø, hvilket er et godt tegn på områdets høje værdi for især markfuglene. Viben er meget karakteristisk med sin metalgrønne overside, hvide bug samt lange nakketop og sin unikke sang ”vuii-o-vuiip-vip-vip-euvii,” der har givet fuglen dens danske navn.

Vibehannen forsvarer sit territorium med en akrobatisk sangflugt og dyk mod jorden, som er særdeles iøjefaldende. Planter

Vilsted Sø blev genskabt i 2006 og er derfor et område i stadig udvikling, som konstant vil byde på nye oplevelser. Omkring søen er der opstået en bræmme af våde enge, der afgræsses fint. Det er disse våde enge, man som gæst har udsyn til fra stierne.

Mellem de afgræssede enge og den åbne vandflade finder man en rørskov, der primært består af tagrør. Hvis engene ikke blev græsset, ville denne rørskov brede sig ind i land. I selve søen vil man under sejlads opleve en meget rig, og for sejladsen besværlig vækst af vandplanter, som trives perfekt i den lavvandede sø. I 2007, kun et år efter søens opståen, fandtes ni forskellige plantearter i søen, mens der i 2011 blev registreret hele 16 arter. Ud af disse var der fem forskellige vandaksarter blandt andet kruset vandaks og liden vandaks. Blandt de øvrige arter fandt man blandt andet vand-pileurt og strand-vandranunkel.

Pletvis findes fine botaniske perler, hvor væld trænger frem, for eksempel lige nordvest for Vilsted ved det gamle dambrug, hvor man i maj og juni måned kan finde gøgeurter. Man kan desuden glæde sig over spændende artsrige grøftekanter langs stien, og især på nordsiden artsrige skovbryn.

Det er ikke tilladt at gøde eller sprøjte i området.