Furesø

Furesøen er på sit dybeste sted 37,7 m og dermed Danmarks dybeste sø. Den er også den største sø i Mølleåsystemet. Den østlige del af søen hedder Store Kalv og har en gennemsnitlig dybde på 2,5 m, mens resten af søen gennemsnitligt er 16,5 m. I den dybe del er søbunden kuperet med skrænter, der visse steder falder stejlt 20 m ned. Rørskoven på vest- og nordbredden er relativt smal. På nordsiden af Store Kalv findes dog udstrakt rørskov, der er af stor betydning for fuglelivet omkring søen.

Seneste nyt

Tilladelse til sejlads med motorbåd

Naturstyrelsen udsender i uge 7 dette brev og årsmærker 2024. Faktura udsendes 20. marts med betalingsfrist 1. april.

Generelle regler for Furesø

  • Broer, havne, kystsikring etc. kan ikke etableres uden tilladelse fra Naturstyrelsen.
  • Træer, buske, rørskov etc. må ikke fjernes uden tilladelse fra Naturstyrelsen.
  • Udlægning af bøjer, forankringssten etc. må ikke finde sted uden tilladelse fra Naturstyrelsen.

Eventuelle forespørgsler og ansøgninger rettes til:
Naturstyrelsen Hovedstaden
Dyrehaven 6
2930 Klampenborg

tlf.: 72 54 30 00
e-mail: hst@nst.dk

Er man i tvivl om hvor skellet til Furesøen går, hvilke arealer der evt. er omfattet af fredninger, fredsskov, beskyttelseslinier etc., se www.miljoeportal.dk.

 

Bekendtgørelser, retningslinjer og aftaler på Furesøen

Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen (BEK nr 933 af 27/06/2016)

Retningslinier for sejlads med motor på Furesøen

Ansøgningsskema motortilladelse

Fakta om Furesø

  • Areal: 932 ha
  • Middeldybde: 13,5 meter
  • Største dybde: 37,7 meter
  • Volumen: 127 mio. m3
  • Vandspejl: 20 m.o.h
  • Vandets opholdstid: 10 til 15 år

Natura 2000

Natura 2000 er en fællesbetegnelse for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder i EU. Områderne er udpeget for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som er af betydning for EU.

Udpegede Natura 2000-områder:

Fuglebeskyttelseområde (F109): Udpegningsgrundlag og kort
Habitatområde (H123): Udpegningsgrundlag og kort