Oplevelser i Hornbæk Plantage

Hent kort over seværdigheder

1. Den gamle stenalderskrænt

Den gamle stenalderskrænt stammer fra dengang stenalderhavet gik helt ind over den nuværende Ndr. Strandvej til skrænten. En sti følger skrænten, der er et dejligt sted at gå en tur. Her kan du nyde den vidunderlige udsigt ned over trætoppene, ud over havet og over mod Kullen i Sverige.

2. Strandlegepladsen ved Hornbæk Havn
Mellem havnen og stejlepladsen ligger naturlegepladsen, der blev indviet i 2010. Den er lavet i naturmaterialer med det maritime som tema. Her kan man gynge, klatre og lege kaptajn på eget skib.

Du kan fx fange krabber, lære fisk at kende, gå på ravjagt eller klappe sælen og dens to unger, der er skåret ud i rødeg.

Læs mere om strandlegepladsen og aktiviteter på Hornbæk Havn

3. Østre stejleplads
Stejlepladsen ligger mellem havnen og plantagen. Det var her, fiskerne tørrede og reparerede deres garn, og hvor de kunne trække deres både på land. Det hvide hus, der ligger næsten ude i vandet, er Lochers Hus. Carl Locher, 1851-1915, var kunstmaler. Hans store ønske var et hus med et atelier med havudsigt. Og da fiskerne i Hornbæk var glade for Locher, forærede de ham et stykke af stejlepladsen til hans hus. Ved højvande ser det næsten ud, som om huset står med fødderne i vand.

4. Flotte ege og store gamle skovfyr
I den sydlige del af plantagen kan man se store flotte egetræer, der er over 150 år gamle. De stammer helt tilbage til den tid, da plantagen blev plantet for at hindre sandflugten. Du kan også se nogle af de store gamle skovfyr, der har været med lige fra plantagens start. Det tog 60-70 år, før skoven rigtig havde fået fat og blev stabil.

Af andre spændende træer i skoven kan nævnes kæmpegrandis, der er det hurtigst voksende træ i Danmark. Du kan også se ædelcypres og weymouthsfyr. Og ved Søjlehallen vokser der lind og tulipantræer. I det hele taget er Hornbæk Plantage en meget varieret og spændende skov.

5. Troldetræer og kaprifolier
I plantagen tæt ved stranden kan du se de mere eller mindre forkrøblede træer, der fungerede som en slags fortrop for resten af skoven. De er mærket af vinden, sandet, saltet og fyrreviklerlarver. Men de har overlevet og har givet læ til de bagved stående træer.


Flere steder er de forvredne træer mere eller mindre overvokset med slyngplanten vild kaprifolium. Den blomstrer i juni og har en dejlig duft – især om aftenen. Senere på sommeren får den røde bær, som fuglene er glade for.

6. Tangvejene

Fra Nordre Strandvej og ud til kysten går en række såkaldte tangveje med hvert sit nummer. De stammer fra gammel tid, hvor bønderne havde ret til at hente tang fra stranden til deres jorder. De brugte dels tangen til at dæmpe sandflugten og dels til at gøde deres jord med. Tangvejene fortsætter ved Horneby Sand, der ligger vest for Hornbæk. Horneby Sand er også en plantage, der i lighed med Hornbæk Plantage er blevet til som et værn mod den ødelæggende sandflugt.

7. Offerstenen
Midt i skoven over skrænten ligger Offerstenen. Det er en runddysse fra bondestenalderen. Man mener, at den er sat ca. 3500 år f.v.t. Dyssens jordhøj er noget fladet ud, men gravkammeret er nogenlunde intakt og omgives af 16 bevarede randsten. Kammeret består af tre store bæresten. I kammeret har man fundet knust, brændt flint.

Navnet Offerstenen skyldes, at man tidligere mente, at dysserne var hedenske altre og offersteder. I dag ved man, at det var gravkamre. Ikke så langt fra Offerstenen har man fundet en såkaldt skålsten fra den yngre stenalder eller ældre bronzealder. De skålformede fordybninger tolkes som frugtbarhedssymboler.

8. Bronzealderhøjene på skrænten
I stenalderen gik havet helt ind til skrænten syd for Nordre Strandvej.  Oppe på skrænten har man fundet ca. 25 gravhøje fra bronzealderen,  1500-400 år f.v.t. De fleste af gravhøjene ligger oppe på selve skrænten og har været et imponerende skue for dem, der kom sejlende forbi langs kysten. Højene har vidnet om magt og rigdom. Du kan se flere af højene fra stien langs skrænten. Her er også flere gode udsigtspunkter. På en klar dag kan du se Kullen i Sverige.

9. Hornbæk Batteri
Helt nede ved stranden midt i plantagen ligger resterne af et gammel tysk batteri, der skulle spærre Øresund og bevogte minefelter under besættelsen. Selve batteriet var bestykket med danske Lomholdt kanoner med skudvidde på 9.400 meter og granater på hver 20 kg. Kanonerne kunne skyde 4-5 skud i minuttet.

Hele området var omkranset af pigtråd, og både stranden og dele af plantagen var mineret. Efter 1945 overgik batteriet til det danske forsvar, og i 1958 blev det nedlagt, og området overgik til skovvæsnet.

Da batteriet blev bygget lå det et stykke fra selve stranden. I dag ligger det midt på stranden, og havet er godt på vej til at æde sig ind på det.

10. Den menneskeskabte klit

Indtil plantagen kom til, forsøgte bønderne at hindre sandflugten ved at bygge risgærder. Det bremsede sandet for en tid, men snart måtte man bygge et nyt gærde oven på det gamle for at hindre, at den dyrkede jord sandede til. På den måde har man skabt store sandbakker. Den menneskeskabte klit er et eksempel på sådan en bakke.

11. Nøddebakkerne

Nøddebakkerne har fået sit navn, fordi der vokser så mange hasselbuske i området. Hasselbuskene er selvsåede. Eller også er det mus, der har gemt vinterforråd og bagefter glemt gemmestedet.  På Nøddebakkerne har det i mange år været lokal skik, at man påskedag triller hårdkogte, malede påskeæg ned af den gamle sandklit.

12. Ræveleje

I 1500-tallet og frem til omkring 1660 lå der et lille fiskerleje, Ræveleje, her ved kysten. Man mener, at det måske er blevet forladt på grund af sandflugten. Man kan stadig se spor fra den sidste udgravning af området, der blev foretaget af arkæologer i 1987-88. Ved udgravningerne fandt man spor af huskonstruktioner.

13. Blüchers sten
Stenen er sat til minde om den uheldige general Ferdinand Ernst von Blücher, 1806-1871. Ved en kongejagt afholdt af Christian IX den 22. november 1865 skød von Blücher en råbuk. Da han gik ned af skrænten ca. 500 meter vest for det nuværende Ellekildehus for at hente dyret, faldt han og brækkede sit ene ben. Det kostede ham seks uger på hospitalet i Helsingør. Den uheldige jæger døde seks år senere 65 år gammel. Stenen til minde om von Blücher blev sat af den daværende skovrider.

14. Halfdan Rasmusens hus

Det store hvide hus med det sorte tegltag og den store træterrasse var Halfdan Rasmussens hjem i over 50 år. Halfdan Rasmussen var en af Danmarks mest populære digtere. Mest kendt er han nok for sine børnerim og tosserier. Halfdan Rasmussen boede i huset med udsigt ud til plantagen indtil sin død i 2002.

15. Horneby Sand
Området vest for Hornbæk by kaldes Horneby Sand og har nogenlunde samme forhistorie som Hornbæk Plantage. Området her var også plaget af sandflugt. I 1864 overgår en del af området fra Tikøb Sogn til den danske stat og skovvæsnet. Herefter begynder man systematisk at så og plante skov i hele området for at dæmpe sandflugten og dermed skabe et værn for de sydfor liggende landbrugsområder og for Hornbæk by.

Der bliver bl.a. sået og plantet rødgran, skovfyr, østrigsk fyr, weymouthfyr, bjergfyr og birk. Plantagen er en realitet omkring år 1900. Siden er en del af området blevet solgt fra til sommerhusbebyggelse. Horneby Sand råder over en dejlig sandstrand.

Der findes ni gravhøje fra bronzealderen i Horneby Sand. Den vestligste gruppe kendes under navnet Femhøje. Tidligere hed den Syvhøje, men to af gravene er blevet sløjfet, så nu må man nøjes med Femhøje.