Dyr og planter på Harboøre Tange

Dyr

Harboøre Tange er i høj grad domineret af fuglelivet. Det er særligt i forårs- og efterårsmånederne, at der for alvor er et stort rykind af fugle. Men nogle pattedyr har også fundet vej til området.

Pattedyr

Pattedyrene tæller blandt andet odder, rådyr, hare, ræv, mus, vandrotte og den invasive art mårhund.

 

Insekter

En del sommerfuglearter holder til på Harboøre Tange. Her kan blandt andet nævnes sandrandøje, der holder til i sandede områder. 
Derudover er der forskellige perlemorssommerfugle, tidselsommerfugl, nældens takvinge, admiral, dagpåfugleøje og okkergul randøje.

Læs mere om sommerfugle på naturbasen.dk

Krybdyr og padder

Hugorm, strandtudse, vandsalamander og firben holder også til på tangen.

 

Fugle

Fugle lægger vejen forbi Harboøre Tange både for at yngle og raste, inden de flyver videre til andre steder indenfor og udenfor Europa. Derfor er muligheden for at se en stor variation af forskellige arter til stede på Harboøre Tange. 
De mange forskellige fugle tæller bl.a. hjejle, vibe, almindelig ryle, dobbeltbekkasin, lille – og stor kobbersneppe, storspove, klyde, strandskade, stor præstekrave, rødben, gråand, blishøne, toppet lappedykker, knopsvane, knarand, krikand, spidsand, atlingand, skeand, pibeand, bjergand og troldand, sivsanger og karmindompap, kortnæbbede gæs og lysbugede knortegæs. 
Blandt de mere farverige gæster er brushanerne, hvor hannernes yngledragt inkluderer en stor prangende fjerkrave om halsen.

Læs mere om brushanen her på dofbasen.dk

Læs mere om fuglebestanden på Harboøre Tange på dof.dkPlanter

Den særegne natur på Harboøre Tange, der består af sand, og vandområder med forskellig saltholdighed har stor indflydelse på de plantearter, der vokser i området. 
Meget karakteristisk for sandtangen er havtorn, som gerne må plukkes til eget forbrug og laves til eksempelvis marmelade. 
Derudover kan nævnes de almindelige arter som marehalm, tagrør, harril, strandkogleaks, firkløft, gåsepotentil, strandasters, smalbladet kæruld og forskellige arter af orkidéer - herunder specielt den sjældne og fredede purpurgøgeurt.