Historie - Gl. Lejre

Det gamle sagn fortæller, at Odin sendte Kong Skjold til danerne, så han kunne blive deres første konge. Kong Skjold ankom som spæd helt alene på et tomt skib. Skibet landede ved Lejre, der blev det danske riges første kongesæde.

Gl. Lejres historie

Men sagnet er kun et sagn, og hvis man skal fortælle Lejres historie, skal man endnu længere tilbage. For sandheden er, at der har været mennesker i området lige siden jægerstenalderen.

Da isen smeltede

Da istidens gletchere smeltede for 12-15.000 år siden, blev dødislandskabet med søer og moser ved Ledreborg dannet. Sydøst for Gl. Lejre afsattes en jævn moræneflade, der blev til Hedeboegnen. Smeltevand eroderede morænefladen og skabte de ådale, som i dag løber sammen ved Lejre og ud i Roskilde Fjord.

Et godt liv

Lejre-egnens naturforhold gav helt enestående levemuligheder for de første jægere og de senere bønder. Åerne og nærheden til fjorden gav mulighed for fiskeri. Jorden var let at dyrke, og man kunne jage og hente tømmer i skovene.

Samtidig betød de mange vandløb, der mødes ved Lejre, at stedet med tiden blev et naturligt regionalt centrum.

Gravhøje og dysser

De første fund i Gl. Lejre stammer fra bondestenalderen. Harald Hildetands høj, der ellers skulle indeholde den sidste sagnkonge af skjoldungeslægten, Harald Hildetand, er en stendysse fra omkring 3.500 f.v.t.

I bronzealderen markerer de ledende slægter sig i landskabet i form af de kuplede gravhøje, der kroner højdedragene. En af de bedst bevarede er Mysselhøj.

Derimod har man hverken fundet bopladser fra sten- eller bronzealderen, men ifølge historikerne er der ingen grund til at tvivle på, at der har boet mennesker på Lejreegnen. Det gælder også i den efterfølgende jernalder, selv om der ikke er mange fund fra den tid.

Vikingernes mægtige haller

Det er der til gengæld, når vi kommer frem til omkring år 500. Så sker der for alvor noget. De store haller, der vidner om rigdom og måske endda kongemagt dukker op.

Den ene afløser den anden frem til ca. år 900. I dag kan du se omridsene af flere af dem markeret i landskabet med græstørv. Den største hal var på 650 kvm. Over 60 meter lang og 12 meter bred. Hallerne er placeret højt med en imponerende udsigt over landskabet.

Rejsen efter døden

De store skibssætninger fortæller også om magt og rigdom. Den største skibssætning, der er den næstestørste i Danmark, har været op mod 100 meter lang og formet som et skib. Det har symboliseret rejsen efter døden og er generelt knyttet til begravelserne i området. I alt har der været mindst fire skibssætninger i området vest for den gamle landsby. Det er også her, at gravhøjene Grydehøj, Ravnshøj og Hyldehøj ligger.

Fyrstegraven

I Grydehøj har man fundet rester af en fyrstegrav. Graven stammer fra ca. år 650 og har desværre været plyndret. Men man kan af det guldindvirkede tøj, som den døde er begravet i, se, at det har været en person fra det øverste samfundslag. I en anden grav har man fundet en herre med sin træl. Trællen har fået hovedet hugget af og skulle formentlig følge sin herre på den sidste rejse.

Også enkeltfund vidner om rigdom og storhed. En guldskat er fundet i nærheden af Mysselhøj. Og i 2009 fandt en amatørarkæolog en Odin-figur, der fremstiller guden som en hersker på sin trone. Figuren er med til at underbygge forestillingen om Lejres kongelige status.

Læs mere om seværdigheder i Gl. Lejre

Odin fra Lejre

Den lille Odin-figur i støbt sølv er kun 2 cm høj og stammer fra ca. år 900. Odin var kongernes gud. Han var den øverste af de nordiske guder, og i den lille figur er han fremstillet som hersker i sit højsæde, der blev kaldt Lidskjalv. De to fugle på hver side er ravnene Hugin og Munin, der hver aften vendte hjem og underrettede Odin om, hvad der var sket i verden.

Skjoldungerne

De gamle historieskrivere er de første, der forbinder Lejre med Danmarks første konger. Såvel Saxo som Lejrekrøniken og krønikeskriveren Svend Aggesen fortæller om kongeslægten ”Skjoldungerne” fra hedensk tid.

Det oldengelske kvad ”Beowulf” fortæller om, hvordan Beowulf besøgte kong Hroar i den prægtige Hjorthal på Sjælland. Det var den Hjorthal, som blev brændt ned, da Rolf Krake og hans kæmper blev overlistet og dræbt.

Krønikeskriverne er ikke pålidelige historiske kilder, men de arkæologiske udgravninger har vist, at Gl. Lejre uden tvivl var et betydningsfuldt sted i perioden mellem år 500 og år 1000.

Den allerringeste landsby

Da Svend Aggesen skriver sin krønike i 1100-tallet er storhedstiden forbi. Nu var Roskilde det nye magtcentrum i et kristent kongerige. Aggesen henviser til den før så berømte kongsgård i Lejre og fortæller, at Lejre nu ”knapt er beboet og næsten hører til de allerringeste landsbyer”.

Udlejregård bliver til Ledreborg

Lejre dukker først op igen i de skriftlige kilder i 1348, da kronen overtager Lejre by. Nogle år senere dukker også Udlejregård op, da kongen overtager gården, som bliver et mindre kongeligt len.

Udlejregård er lig med Lejregård, der senere bliver til Ledreborg Slot, da Johan Ludvig Holstein køber den i 1739 og forvandler den lille herregård til et fornemt gods. I dag regnes Ledreborg Slot som et af landets mest helstøbte herregårdsanlæg.

Fredet for eftertiden

Selve Gl. Lejre har ikke ændret sig voldsomt. Ved udskiftningen forblev halvdelen af gårdene i landsbyen. Heriblandt Hestebjerggård, der i dag huser Lejre Museum.

Staten købte Hestebjerggård i 1969, og i dag ejer Naturstyrelsen en stor del af de områder, hvor de gamle fortidsminder ligger.

Se på kortet i vandretursfolderen

Det historiske landskab blev fredet i 1992. På området er markeret en vandrerute, der tager dig på en tur igennem danmarks-historien og Lejres rige fortid. Her kan du bogstaveligt talt vandre fra klenodie til klenodie samtidig med, at du får en naturoplevelse i det smukt bølgende sjællandske landskab.

Om navnet Lejre

Navnet Lejre er et af de allerførste kendte stednavne i Danmark. Navnet betegner en let konstruktion, et telt eller en hytte. Ordet lejr har samme oprindelse.

Tidslinje

10.000-13.000 f.v.t.:

Landskabet rundt om Gl. Lejre dannes, da isen trækker sig tilbage. 

3.500 f.v.t.:

Man tvivler ikke på, at området har været beboet siden oldtiden. 

1.800-500 f.v.t.:

Mange af gravhøjene i området menes at stamme fra bronzealderen. 

500:

Den ældste af de store haller, som man har fundet, dateres til ca. år 500. 

650:

I gravhøjen Grydehøj er en fyrste blevet begravet i en guldindvirket dragt. 

900-tallet: 

De store skibssætninger i Gl. Lejre bliver opført. Skibssætningerne symboliserer rejsen efter døden. 

Slutningen af 900-tallet:

Magten flyttes til Roskilde og Gl. Lejre mister betydning. 

1348:

Lejre dukker op i de skriftlige kilder, da kronen får skøde på Lejre by. Lejre bliver et mindre kongeligt len. Udlejregård er hovedgården.

1661:

Udlejregård købes af rentemester Henrik Müller. Gården er hærget efter svenskekrigene, og Müller bygger herregården Lejregård. 

1739:

Johan Ludvig Holstein-Ledreborg køber Lejregård og forvandler den lille herregård til et fornemt gods. 

1969:

Staten køber Hestebjerggård, der i dag huser Lejre Museum. 

1992: 

Det historiske landskab fredes. 

2005:

Hestebjerggård overdrages til den selvejende institution Hestebjerggård.