Oplevelser i Tystrup-Bavelse

Ved Tystrup-Bavelse kan du opleve Sjællands svar på Silkeborgsøerne – med stejle bakker, tætte skove, dybe søer og en stor å, der løber gennem en 15.000 år gammel dal. Du kan ro i kano på Susåen, vandre, bade i Tystrup Sø, se Danmarks største rovfugl og gå på opdagelse i en urskov.

Hent kort over seværdigheder

1. Kongskilde Naturcenter

Picnic ved Kongskilde Foto: Tobias Markussen
Kongskilde Naturcenter er indrettet i den gamle Kongskilde Vandmølle, som har rødder tilbage til middelalderen. Vandmøllen blev anlagt omkring 1282 af munkene på Sorø Kloster. I møllebygningen findes stadig den turbine, som blev installeret i 1910 for at udnytte vandkraften optimalt. I første halvdel af forrige århundrede fremstillede møllen elektricitet og mel.

2. Tystrup Sø

Foto: Tobias Markussen
Tystrup-Bavelses søer og vandløb er Sjællands svar på Silkeborgsøerne og Gudenåsystemet, blot i mindre format. Tystrup Sø er med sine 660 hektar blandt de større søer på Sjælland. Den er 23 meter dyb på det dybeste sted, og masser af kildevæld udmunder i søbunden. Derfor er søen særligt længe om at fryse til. Et gammelt mundheld siger, at ”når Tystrup Sø kan bære krage, kan Sorø Sø bære hest og vogn.” De mange våger gør det farligt at færdes på isen, selv når den ser solid ud. Især i vinterhalvåret er der masser af fugle ved søen. Mange andefugle overvintrer her.

3. Frederikskilde Skov

Frederikskilde Skov. Foto: Tobias Markussen
Træerne i Frederikskilde Skov vokser helt ned til vandkanten ved Tystrup Sø. Skoven her er særligt sårbar og værdifuld, og derfor er den omfattet af EU's naturbeskyttelsesdirektiv Natura 2000. Vand fra underjordiske kildevæld pibler frem overalt, og bevoksningen består især af rødel, som trives fint med våde fødder. Skoven passer sig selv, og gamle træer ligger, hvor de er faldet. Det giver gode livsbetingelser for f.eks. svampe og insekter. Træerne fældes eller fjernes kun, hvis de er til fare for skovens gæster.

4. Suserup Skov

Suserup Skov. Foto: Tobias Markussen
Skoven er en af Danmarks fineste naturskove og noget af det tætteste, vi herhjemme kommer på en urskov. Suserup Skov har stået urørt siden slutningen af 1800-tallet, og jordbundsprøver fortæller, at der har vokset skov på stedet i mindst 6.000 år. Når de gamle træer falder, får de lov at blive liggende på skovbunden, hvor svampe, insekter og bakterier sørger for, at de bliver nedbrudt. Skoven er blandet løvskov med bøg, eg, el, elm, ask, ahorn, lind, hassel, hvidtjørn, vilde pærer og skovæbler – alle sået af naturen selv. De ældste træer er ca. 400 år gamle. På grund af sin særlige historie er Suserup Skov et vigtigt forskningsområde. Man må derfor kun færdes på stierne, som fører rundt i hele skoven. Adgang finder sted på eget ansvar. Den 19 hektar store skov tilhører Stiftelsen Sorø Akademi.

5. Suså

Susåen. Foto: Tobias Markussen
Dalen med søerne og Susåen er gravet ud af isen og smeltevandet under den sidste istid for ca. 15.000 år siden. Geologisk set er landskabet én stor grusgrav, som isen har efterladt. Oprindelig løb smeltevandet nordpå og ud i Kattegat. Men på et tidspunkt vendte det, og derfor løber Susåen i dag gennem Tystrup Sø og Bavelse Sø. Den 86 km lange å er Sjællands længste. Ganske vist er der kun 15 km mellem udspringet ved Rønnede og udløbet ved Næstved. Men Susåen slår mange sving undervejs. Et af dem fører den gennem Tamosen og ud i den nordlige ende af Tystrup Sø. I middelalderen var Susåen en vigtig handelsvej. Købmænd sejlede sild, klipfisk og andre varer til munkene på Sorø Kloster. Helt op til slutningen af 1800-tallet har åen haft betydning som transportvej, men i dag er det kanosejladsen, der dominerer. Årligt foretages ca. 12.000 kanoture på åen.

6. Tamosen

Tamosen. Foto: Tobias Markussen
Om vinteren forvandles hele Tamosen ofte til en vig af Tystrup Sø, fordi den høje vandstand i søen og åen sætter hele området under vand. Om sommeren sørger græssende kreaturer for, at engområderne holdes åbne. Arealet ved den tidligere Suserup Vandmølle, som før var drænet og opdyrket, er nu igen vådområde. De tre små søer er opstået ved tørvegravning. Under forårets og efterårets fugletræk er Tamosen en yndet rasteplads for mange ande- og vadefugle. Fra fugleskjulet indbygget i en bakke på kanten af mosen kan man studere fuglelivet uden at forstyrre.

7. Bavnen

Udsigt fra Bavnen. Foto: Tobias Markussen
Fra Bavnen, som med sine 55 meter er et af de højeste punkter i landskabet, er der en formidabel udsigt over søerne og det sjællandske landskab. Når vintervejret er til det, stiller den lokale skiklub en slæbelift op, så man kan dyrke alpin skisport på Midtsjælland.

8. Voldstedet ved Hørhaven

Foto: Tobias Markussen
Hørhaven ligger på et næs, hvor Tystrup Sø er smallest. Fra næsset har man kunnet overvåge sejladsen på søerne og åen, og i middelalderen lå der en befæstet udkigspost på stedet. Mod landsiden var næsset beskyttet af en voldgrav, som man stadig kan ane sporene af i landskabet. Fiskeretten til Tystrup Sø er udlejet de fleste steder, men fra stranden ved Hørhaven har du mulighed for at fiske i søen.