Oplevelser i Bulbjerg

1. Bulbjerg Knude

Som en skulder ved Jyllands vestkyst vender Bulbjerg sig op imod vinden. Den 47 meter høje knude af kalksten står, som har den netop rejst sig fra de bløde omkringliggende klitter. Men det har den ikke. Knuden er en oldgammel svend. Den er den nordligste del af Bulbjerg-øen, som er én af de mange øer i det hav, der dækkede Hanherred i stenalderen.

Men kalken er meget ældre. Den blev dannet af kolonier af bryozoer – små dyr, der dannede rev på lavt vand i det varme hav, der dækkede Danmark for 65 millioner år siden. I kalken i Bulbjerg findes også store lag af flint og mange forsteninger, heriblandt søpindsvin.

Læs mere om Bulbjergs oldtid

Nedenfor knuden er hele siden ud mod vandet formet som en stejl klint. Her må besøgende tage sig i agt. For da havet fortsat slider meget på Bulbjerg, sker der hvert år mindre skred, og nogle gange styrter større stykker af Bulbjerg i havet.

Ikke mange større væsner evner at bosætte sig på den stejle og utilgængelige klint, som udgør Danmarks eneste fuglefjeld uden for Bornholm. Men riden, en nordatlantisk mågefugl, yngler hvert år i stort tal på Bulbjerg. Mange andre fugle finder også plads på Bulbjerg. Også den i Danmark ellers sjældne mallemuk er begyndt at yngle her.
Husk kikkert.

2. Skarreklit

Når du står på toppen af Bulbjerg Knude, ser du nemt den ’sten’, der ligger i havet 80 meter nord for kysten. Det er resterne af Skarreklit – en strandpille, som frem til 1978 var 16 meter høj. Under en storm natten mellem den 18. og 19. september 1978 knækkede Skarreklit og styrtede i havet, så kun soklen nu er tilbage.

Skarreklit, der er navngivet efter skarven, var oprindeligt forbundet med Bulbjerg, men med tiden er den mellemliggende kalksten eroderet, slidt, bort af havet. Også søjlen, der styrtede i havet i 1978 var af kalksten, som gennem årene blev tromlet af havets kræfter. Når stubben af Skarreklit endnu står, skyldes det, at et lag flint i stubben lige i vandoverfladen beskytter kalkstenen mod havet.

Før i tiden har der ynglet flere ravnepar på Skarreklit. Det har givet grobund for flere fortællinger:

En af dem lyder, at ravnene vogtede et sølvfad med guldpenge på toppen af Skarreklit. En mand kunne ikke modstå fristelsen, sejlede ud til Skarreklit og klatrede op på toppen. Da han rakte ud efter fadet med mønterne, kom ravnen flyvende og styrtede sig som en kamikazepilot imod manden. Det blev hans endeligt. For af bar forskrækkelse over den beslutsomme fugl, trådte han et skridt tilbage ud i intetheden, styrtede ned og blev opslugt af havet.

En anden overleveret historie fortæller, at en fugl i gamle dage hvert år kom til Skarreklit for at hvæsse sit næb på den. Fremtiden var dyster, for når fuglen havde hvæsset Skarreklit op, ville verden gå under. Heldigvis væltede en storm det meste af Skarreklit i 1978, længe inden fuglen gjorde kål på klitten. Og verden står endnu.

3. Jammerbugten

Flere steder tæt på kysten knækker bølgerne over revler og skaber masser af hvide toppe. Gennem tiderne har netop farvandet ud for Bulbjerg da også været kendt som forholdsvis uforudsigeligt. Stengrunden ”Bragerne” lidt vest for Bulbjerg har været skyld i mange skibsforlis og ulykkelige menneskeskæbner. Nogle mener, at al den elendighed har givet Jammerbugten dens navn.
Læs mere om Bulbjergs historie

Kun fisk kommer tæt på land, og dem kan du fange med stang. Ved Bulbjerg er der i de forskellige sæsoner mulighed for at fange torsk, rødspætte, tunge, laks og havørred.

4. Troldsting

Troldsting er det højdedrag, som strækker sig fra Bulbjerg ind i landet mod syd.
Tilbage i stenalderen var hele området en del af Bulbjerg-øen og det lave sund, som forbandt Limfjorden med Jammerbugten.

I området ved Troldsting er der rester af gravhøje fra bronzealderen. Du kan også se enkelte stensætninger, bautasten og forskellige redskaber, der viser, at mennesker har boet her både i stenalderen og bronzealderen.

Navnet Troldsting lyder let overnaturligt, og stedet har da også været omgærdet af mystik. Et gammelt sagn fortæller, at troldene mødtes her og holdt ting. Men den rare tingfred blev brudt, da to stridbare trolde en dag begyndte at kaste sten efter hinanden. Det er sten fra deres kampe, der stadig ligger spredt i området, lyder fortællingen. Den mere nøgterne og videnskabelige forklaring er, at de mange store sten er bragt hertil af istidens gletsjere for ca. 18.000 år siden.

5. Klitplantagerne

Vester Thorup Klitplantage og Lild Klitplantage ligger op ad Bulbjerg. På afstand ligner de mospuder i det flade land. Plantagernes oprindelige formål var at dæmpe sandflugten, at skabe en træproduktion og at give lokal beskæftigelse. Alle formålene er for længst opfyldt, så nu byder plantagerne besøgende inden for i smukke rekreative områder med vandre-, cykel- og rideruter for alle niveauer af energi.

6. Observationsbunker fra 2. Verdenskrig

Der er fremragende udsigt – og dermed oversigtsforhold – fra toppen af Bulbjerg, hvor man kan se langt ud over havet. Derfor havde stedet stor strategisk betydning for den tyske besættelsesmagt under 2. Verdenskrig, når den ville bevogte kyst og luftrum. Gennem det meste af krigen var her stationeret tyske soldater.

Yderst på Bulbjerg er en observationsbunker fra 2. Verdenskrig indrettet som et lille gratis museum, hvor man i dagtimerne kan læse om om Bulbjergs geologi og om fuglefjeldet, besættelsestiden og kulturhistorien. Fra bunkeren har du sublim udsigt – i læ – over Jammerbugten. Der er p-plads og toilet heroppe.

Spredt rundt i området og de nærmeste klitplantager er der flere krigsminder. Der findes flere bunkere, bl.a. mandskabsbunkere, betonfundamenter til maskingeværstillinger, betonveje og tankgraven, som er en flere kilometer lang og tre meter dybt gravet rende, som skulle forhindre kampvogne og andre køretøjer i at angribe Bulbjerg fra landsiden.

Bulbjerg observationsbunker ligger yderst på Bulbjerg Knude.

7. Klitheder

Nord for Lild Klitplantage ligger store sammenhængende klitheder, som er fredet og udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder.

Klithederne er en, i europæisk sammenhæng, meget sjælden naturtype.
Deres plante- og dyreliv er helt specielt og tilpasset de særlige forhold, der findes i klitter, heder, hedemoser og hedesøer.

Blandt karakterplanterne er hedelyng, revling, klokkelyng, mosebølle, pors, tranebær, klokke-ensian og den kødædende soldug.

Hederne bliver passet, plejet og beskyttet, så man undgår, at uønskede træer presser anden vegetation ud.