Naturstyrelsen Fyn

Naturstyrelsen på Fyn forvalter statens arealer – både i forhold til drift, friluftsliv og formidling. Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt. Desuden rådgiver vi land- og skovbrug om særligt beskyttede arter. Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kontakt Naturstyrelsen Fyn

På e-mail: fyn@nst.dk

På telefon: 72 54 35 52

Naturstyrelsen har åbent:

Mandag-torsdag: 9.00 -14.30
Fredag: 9.00-14.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid kan du ringe direkte på kontakttelefonen.

Naturstyrelsen Fyn

Sollerupvej 24
Sollerup
5600 Faaborg

CVR nr. 33157274
P-nr.: 1016399716
EAN: 5798000860728

Find vej (Google maps)

Det kan du lave i naturen

Nyheder fra Naturstyrelsen Fyn

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Græsningsprojekt Flyvesandet

Flyvesandet er en vigtig botanisk lokalitet med flere sjældne plantearter. Det er ligeledes en vigtig lokalitet for vadefugle. Arealet forvaltes med det formål at bevare strandengens karakteristiske planter og strukturer med losystemer, myretuer og saltpander. Strandengen skal fungere som yngle- og levested for padder og engfugle, samt jordrugende fugle som eks. terner. Overdrev og klitområde forvaltes for at sikre karakteristiske plante- og dyrearter samt klittens dynamik med bar sand.

I forbindelse med afgræsning på flyvesandet , som en vigtig del af forvaltningen af lokaliteten, er der i forsommeren 2019 opsat hegn med støtte fra Landdistriktsprogrammet.