Hovedstaden

Vi forvalter statens natur i Hovedstadsområdet

Kontakt Naturstyrelsen Hovedstaden

På e-mail: hst@nst.dk

På telefon: 7254 3151

Naturstyrelsen har åbent:

Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Naturstyrelsen Hovedstaden

Boveskovgård
Dyrehaven 6
2930 Klampenborg

CVR nr. 33157274
P-nr.: 1016399937
EAN: 5798000860704

Find vej (Google maps)

 

Det kan du lave i naturen

Nyheder fra Naturstyrelsen Hovedstaden

Opsyn i skovene

Medarbejderne herunder har det daglige opsyn på arealerne i forbindelse med driften.

De bør kun kontaktes, hvis der er tale om akutte situationer, der kræver øjeblikkelig reaktion. Eksempelvis hvis der er brug for assistance ved ulykker og lignende.

Alle andre henvendelser skal ske ved at ringe til 72 54 31 51 eller skrive til HST@nst.dk

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Naturstyrelsen har i samarbejde med A/S Øresund etableret en vandforsyning til strandengene på Kalvebod Fælled. Udover at det er vigtigt, at strandengene afgræsses, så vegetationen holdes lav, er det også vigtigt at der er vand på engene. Dette projekt er med til at sikre, at engene er våde og fugtige i yngletiden fra april til juli. Vandet er grundvand der pumpes væk under Øresundsforbindelserne. Motorvej og togbane er gravet ned i terrænet, så det ligger under grundvandspejlet, for at reducerer støjgenerne. Det er dette vand der tilføres strandengene fra en pumpestation ved Trekantssøen. Fra udledningsstedet ledes det via en grøblerende til Koklapperne lige syd for Kalvebodsti.
Vadefugle, som viber, rødben og ryler er afhængige af fugtige strandenge under hele ynglesæsonen.
Projektet er betalt af Landbrugsstyrelsen under støtteordningen: Genskabelse af naturlig hydrologi i Natura2000-områder, som er en del af landdistriktsprogrammet.

Life Rigkilde: Naturstyrelsen Hovedstaden har modtaget støtte til udvidelse af græsningen i Småsøerne for at øge de botaniske værdier i det unikke naturområde.
Naturstyrelsen Hovedstaden har modtaget støtte til udskiftning af alle elhegn på Kalvebod Fælled.
Life Semiaquatic: Naturstyrelsen Hovedstaden har modtaget støtte for at genoprette levesteder og forbedre bestandene af padder, krybdyr og insekter på Kalvebod Fælled.
Life Open Woods: Naturstyrelsen Hovedstaden har modtaget støtte til at øge potentialet for biologisk mangfoldighed i skov.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne