Naturstyrelsen Storstrøm

Naturstyrelsen Storstrøm dækker Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland. Her forvalter vi statens skove og lysåbne naturarealer med særlig fokus på natur og friluftsliv. Derudover løser vi myndighedsopgaver inden for jagt- og vildtforvaltning samt gennemfører projekter inden for natur, friluftsliv og klima.

Kontakt Naturstyrelsen Storstrøm

På e-mail: STS@nst.dk 

På telefon: 54 43 90 13


Naturstyrelsen har åben:

Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Naturstyrelsen Storstrøm

Hannenovvej 22
4800 Nykøbing F.

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399902
EAN: 5798000860216

Find vej (Google maps)

Det kan du lave i naturen

Nyheder fra Naturstyrelsen Storstrøm

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne