Driftsplan for Storstrøm

Driftsplan for statens naturarealer på Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster

Større arealer til græsningsskov

Der vil blive arbejdet på at få større arealer med græsningsskov på enheden. Især er der store projekter på Kongskilde, Ulvshale og Møns Klint, hvor nogle af de skovbevoksede arealer vil blive naturplejet af køer, så der skabet mere lysåben natur i disse skove. Borgerne vil fortsat have adgang, da køerne er harmløse.

Der vil også blive fokus på mere sammenhængende pleje af enhedens mange strandenge og overdrev.

Driftsplanen fastlægger udviklingen for statens arealer syd for E20 på Sjælland til og med 2029

”Vi skaber større sammenhængende naturområder og får en vekselvirkning mellem skoven og den lysåbne natur, hvad enten det er strandenge eller orkiderige overdrev. Denne variation giver livskvalitet for både dyr og mennesker ikke mindst i de hverdagsskove der nu er anlagt ved en række af provinsbyerne”.
Skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen Storstrøm, 2015.

Konkrete mål

  • Sammenbinding af to af Østdanmarks rigeste overdrev. Høvblege og Jydelejet i Klinteskoven. Her vil blive lysnet og skabt sammenhængende græsning, så der bliver bedre spredningsmuligheder for bl.a. Blåfugl.
  • Der bliver udvidet med yderligere 30 ha. ny græsnings skov på Ulvshale samt omlægning af hegnslinjerne, for derved at give gode forhold for så mange af de sjældne planter på Ulvshale som muligt.
  • Det gode arbejde med strandengene på Nyord forsættes sammen med de øvrige lodsejere i den kommende periode, og der arbejdes for at skabe en god sammenhængende strandengspleje i hele Stege bugt.
  • I Kongskilde arbejdes der på en sammenhængende græsning af hele området, i tæt samarbejde med interessenter og naboer.

Planen har været i høring

Forslag til driftsplanen var i høring til og med 15. oktober 2015.

Høringsmateriale findes herunder.

Høringsbrev

Landsdækkende høringsliste

Løbende planændringer

Løbende ændringer i driftsplanen fremgår herunder.

En vedtaget driftsplan gælder i en 15 årig periode. Ændringer i driftsplanen forekommer som hovedregel kun i forbindelse med en midtvejsrevideringen efter 7-8 år. Såfremt der sker ændringer før eller efter midtvejsrevideringen vil de fremgå herunder.

Planændringer:

  • Der er ikke foretaget nogen planændringer

Sådan bliver en driftsplan til