Æbelholt Skov skovrejsning

Æbelholt Skov er et skovrejsningsområde vest for Hillerød, der rummer både skov og lysåben natur.  Målet er at skoven på længere sigt bliver ca. 532 ha. 

HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) finansierer jordopkøb i området og Naturstyrelsen sikrer at der ikke bruges pesticider eller andre miljøfremmede stoffer. Det sker for at beskytte drikkevandet til Hovedstadsområdet. 

I 2019 blev et område på ca. 23 ha indenfor Æbelholt Skov, udlagt til Folkeskov. Området, op til Ny Harløse by, blev plantet til i løbet af året, dels ved to offentlige plantearrangementer og dels af en entreprenør sidst på året. 

Æbelholt Skov hed frem til sommeren 2020 Skævinge Skov. Navneændringen skyldes ændret afgrænsning af skovrejsningsområdet, fordi en ny grundvandskortlægning viste bedre sikring af rent drikke vand ved at flytte området mod nordøst i forhold til Skævinge. Skoven op til byen hedder stadig Skvæinge Skov.

 

Formål

Det primære formål er at sikre rent drikkevand, men området vil også udvikle sig til et attraktivt areal med stort naturindhold og plads til friluftsliv. Samtidig bidrager det til det nationale mål om at øge skovarealet i Danmark, oplagre C0og mindske brugen af fossile brændstoffer. 

Projektforløb 

I sommeren 2020 skiftede skoven navn fra Skævinge Skov til Æbelholt Skov. Begrundelsen er at afgrænsningen af skovrejsningen er flyttet efter ny grundvandskortlægning har vist at området omkring Lønsgård er vigtigere for sikring af rent grundvand. Da skoven ikke længere er knyttet til den lille bynære Skævinge Skov, men nu ligger ved Æbeltholtdamvej og tæt på Æbelholt ruin, blev det besluttet at skifte navnet. Stednavneudvalget har behandlet sagen og godkendt navneskiftet.

I dokumenter fra før 2020 vil skoven hedde Skævinge Skov.

Opdateret kort over arealanvendelse i området omkring Lønsgård

Planteliste over træer i Folkeskoven i Æbelholt Skov ved Ny Harløse

Tjekliste ved skovrejsning for at indtænke biodiversitet fra starten

Oversigtskort

Afgræsning og ejerforhold af skovrejsningsområdet Æbelholt Skov.

Afgrænsning af skovrejsningsområdet Æbelholt Skov og de arealer Naturstyrelsen ejer. 22. nov.

Opkøb

HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) finansierer en stor del af jordopkøbet i området mod at Naturstyrelsen lægger deklarationer på arealerne om ikke at bruge miljøfremmede stoffer, for at sikre rent drikkevand til Hovedstadsområdet. Naturstyrelsen opkøber arealer indenfor skovrejsningsområdet hvis det er muligt, efterhånden som de bliver til salg. Afgrænsningen skal ses som et ønske på langt sigt. Naturstyrelsen står herefter for tilplantning og forvaltning af de nye skovområder. Hillerød Kommune tager, i kommuneplanen, stilling til hvor det er ønskeligt og ikke er ønskeligt at rejse skov, også ud fra landskabelige kriterier.

Skævinge Skov skovrejsning i billeder

Friluftsliv og borgerinddragelse

Naturstyrelsen indtænker, i samråd med borgene, forskellige friluftsfaciliteter og -muligheder i de nye skovområder. f.eks. stier, grillpladser, og hundeområder fordelt efter en overordnet prioritering. Færdsel på arealerne sker efter de generelle regler i statsskovene.

OfftmødeBjerggård

 

Kontakt

Ida Dahl-Nielsen

Specialkonsulent
Nordsjælland