Bjergby Enge og Toftholm lavbundsprojekt - Realisering

Naturstyrelsen Midtsjælland har i maj 2020 fået tilsagn til at realisere lavbundsprojekt Toftholm inden januar 2024. Tilsagnet er givet på baggrund af en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse udført i perioden marts 2018 til december 2019, der har undersøgt muligheden for at etablere et lavbundsprojekt ved Bjergby Enge og Toftholm i Holbæk Kommune. Projektet realiseres dels med midler fra EU’s Landdistriktsprogram dels med en egenfinansiering. Tilskuddet består af 75% midler fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og 25% midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Kobbel Å set fra det østlige hjørne af delområde nord, med kig mod syd. Naturstyrelsen, oktober 2017.

Projekttype

Forundersøgelse af lavbundsprojekt Bjergby Enge og Toftholm

Etablering af lavbundsprojekt Toftholm

Periode Marts 2018 - December 2019 Maj 2020 - Januar 2024
Areal 90 ha 16 ha
Økonomi 394.604 kr. 110.960 kr. samt reservation af ramme til 20 årig fastholdelse

Projektbeskrivelse

Projektets overordnede formål er en reduktion af landbrugets udledning af drivhusgasser fra kulstofrige lavbundsjorder ved ophør af dyrkning og sløjfning af dræn og grøfter, hvorved der genskabes naturlige hydrauliske forhold i projektområdet. Jorden tilføres dermed mindre ilt, hvilket betyder at nedbrydningen af jordens indhold af tørv sker langsommere eller ophører helt, hvormed der udledes færre drivhusgasser. Når driften af landbrugsjorderne ekstensiveres fremmes også naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed, ligesom udledningen af kvælstof til kystnære farvande reduceres.

På baggrund af forundersøgelsen af 90 ha fordelt på to delområder, blev der identificeret et muligt projekt på 16 ha i det sydlige delområde. Det nordlige delområde i forundersøgelsen kunne ikke opfylde kravet til drivhusgasreduktion uden at påvirke afvandingen uden for projektgrænsen. I det sydlige delområde blev projektforslaget tilpasset, da bl.a. kravet til tørvejord ikke kunne opfyldes i hele området.

Projektområdet Toftholm er beliggende i Holbæk Kommune og de 16 ha omfatter 1 lodsejer. Det ligger på et tidligere engområde ved Kobbel Å, der afvander til Isefjorden. Projektforslaget indbefatter ekstensivering af driften på arealet, der har været i omdrift, samt afbrydelse af den interne dræning i projektområdet ved tilstopning af drængrøfter med udløb til Kobbel Å.

Projektet er vurderet til at kunne reducere udledningen med cirka 223 ton CO2-ækvivalenter/år og 779 kg N/år. Projektet vurderes ikke at frigive fosfor.

Projektforløb

I januar indsendtes ansøgning om forundersøgelse af 90 ha potentielt lavbundsprojekt. Undersøgelsesområdet Bjergby Enge og Toftholm er beliggende i Holbæk Kommune og består af 2 delområder, som begge ligger ved Kobbel Å, der afvander til Isefjorden. I slutningen af 1800-tallet udgjorde størstedelen af undersøgelsesområdet enge og moser med tørveskær. Senere er store dele af området drænet og inddraget i omdrift.

I marts blev der givet tilsagn til forundersøgelsen. Der blev holdt informationsmøde for lodsejere om opstart af projektet og den teknisk-biologiske forundersøgelse blev igangsat med den eksterne rådgiver. Den teknisk-biologiske forundersøgelse skal beskrive de eksisterende forhold og herudfra opstille scenarier for mulig etablering af et lavbundsprojekt, herunder hvilke anlægsarbejder der skal udføres, for at opnå den størst mulige reduktion af drivhusgasser. Det er en forudsætning i forundersøgelsen og ved en eventuel realisering af et projekt, at arealer uden for projektområdet ikke påvirkes. Risikoen for frigivelse af fosfor undersøges også.

I juli blev afholdt midtvejsmøde med drøftelse af foreløbige projektmuligheder på baggrund af rådgivers resultater af jordprøver og opmåling af nuværende afvandingsforhold. 

Der blev identificeret et potentielt projektforslag på et mindre areal omfattende én lodsejer. Rådgiver færdiggjorde projektforslaget til brug for den ejendomsmæssige forundersøgelse, som blev gennemført i juni 2019. Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal beskrive de nuværende ejendomsmæssige forhold og afklare lodsejernes indstilling til realisering af et lavbundsprojekt. lodsejer var positiv over for det udarbejdede projektforslag.

Der blev afholdt afsluttende lodsejermøde med præsentation af resultaterne fra forundersøgelsen i september 2019. Endelig godkendt og kvalitetssikret afrapportering fra rådgiver forelå december 2019.

I januar blev indsendt ansøgning om tilskud til realisering af lavbundsprojektet ved Toftholm på 16 ha. Der blev givet tilsagn hertil i maj. Detailprojekteringen og myndighedsbehandlingen kan dermed iværksættes.

Forventet gennemførelse af anlægsopgaver.

Kort over projektområdet

Øverst i venstre hjørne ses den geografiske placering af Bjergby Enge og Toftholm, der ligger ved Kobbel Å i Holbæk Kommune.

I nederste venstre hjørne ses et historisk kort fra 1870, hvoraf fremgår at størstedelen af undersøgelsesområdet var eng og mose, og at der har været gravet tørv i området.

Det store billede til højre viser afgrænsningen af forundersøgelsens 2 delområder med rød streg på luftfoto fra foråret 2017, samt det ansøgte projektområde til realisering med gul streg.

Kontakt

Berit Land Nielsen

Projektleder
Naturstyrelsen Midtsjælland