Førslevgaard Gods og Tybjerggård lavbundsprojekt - Realisering

Naturstyrelsen Storstrøm gennemførte i 2018 en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse af lavbundsprojektet Førslevgaard Gods og Tybjerggård. Projektet er i virkeligheden to projektområder, som begge afvander til Karrebæk Fjord, hvor der er givet et samlet tilsagn fra EU’s Landdistriktsprogram til forundersøgelsen.

 

Projekttype Lavbundsprojekt under EU’s Landdistriktsprogram
Periode

Forundersøgelse: marts 2018 - januar 2019

Detailprojektering og realisering: september 2019 - januar 2021 

Samarbejdspartnere

Forundersøgelsen: Orbicon A/S

Detailprojektering og realisering: 
- Rådgiver: Envidan A/S
- Entreprenør: Jacobsen&Blindkilde

Økonomi

Forundersøgelse: 197.660 kr.

Anlæg/rådgivning: 1.021.031 kr.

20-årig erstatning: 1.955.240 kr.

Projektbeskrivelse

Der er tale om en lodsejer for hvert af projektområderne. De har en positiv interesse i muligheden for at realisere arealerne under ordningen lavbund. Projektets overordnede formål er at reducere CO2 emissionen fra kulstofrige jorder og samtidig fjerne kvælstof fra drænvand, så N-udvaskningen til Karrebæk Fjord reduceres. I begge projekter skal afpumpning af arealer stoppes og tilledning af drænvand vil blive reduceret for NO3 gennem bakteriel omsætning af kvælstofforbindelser.

Der er udtaget jordbundsanalyser til fastlæggelse af CO2-indholdet i projektjorden. Begge arealer levede op til kravet om mindst 12% CO2 i  min. 75% af arealet.

Forundersøgelsen blev gennemført i perioden marts 2018 – januar 2019.

Forundersøgelsens resultat

Da jorden vandmættes vil nedbrydning af kulstofrig jord blive kraftigt reduceret og dermed tilsvarende CO2- emissionen.

I Nedenstående tabel er anført de vigtigste resultater, hvis projektet samlet set bliver gennemført.

Begge lodsejere tilkendegav efter forundersøgelsen, at de ønskede at gå videre med projektet med henblik på gennemførelse.

Nyheder

Projektforløb

Forundersøgelsen er lavet af Orbicon i 2018 og afsluttet januar 2019.

Efter udarbejdelse af detailprojekt (Envidan) blev den ene lodsejer dog betænkelig ved deltagelse, fordi han ønskede frasalg med forkøbsret. Ved vurdering af salgspris som landbrugsjord konkluderede lodsejer, at interessen for køb af projektarealet til jagt ville være så stor, at salgsprisen for realiseret projekt ville blive så stor, at han ved brug af forkøbsret ville komme til at betale mere end havde fået i salgspris, altså en negativ ”erstatning”. Så han meddelte af han ville trække sig.

Der blev udarbejdet ansøgninger om tilladelse efter vandløbs-, naturbeskyttelses- og planlov, og der blev udarbejdet VVM-screening.

De nødvendige tilladelser til gennemførelse af projektet efter en række tilretninger lå klar medio april sammen med en godkendt VVM-screening.

Forhandlinger med den ene lodsejer trak ud. Først i juni lå der en aftale om at konvertere kompensation for deltagelse til en 20-årig fastholdelsesaftale med en mindre reduktion af projektareal fra 11,7 til 11 ha. Projektændringer blev godkendt og der forelå tilsagn til begge lodsejere på 20 – årigt fastholdelsestilsagn.

Anlægsarbejdet blev sendt i udbud, og Jacobsen & Blindkilde vandt opgaven.

I starten af oktober gik arbejdet i gang. Vejret var med projektet, et tørt efterår gav gode forhold for jordarbejdet med sløjfning og omlægning af dræn, terræn-reguleringer, digeanlæg, fordelerrender mm. Hele entreprisen var afsluttet primo november, og er gennemført tilfredsstillende både for bygherre og lodsejere. Der har kun været enkelte udbedringer efter afleveringsforretningen.

 

Efter administrative tilretninger kan projektet betegnes som afsluttet til årsskiftet.

Over vinteren er mosebassinerne fyldt op med vand, jorden har sat sig og fuglene har indfundet sig. Ud over de miljømæssige gevinster bidrager projektet til mere natur og biodiversitet i områderne.

Kort over projektområdet

Førslevgaard Gods

Tybjerggård

Kontakt

Jørgen Sandby Nielsen

Specialkonsulent
Storstrøm