Gammelgård Sø lavbundsprojekt

 

Naturstyrelsen Søhøjlandet genskaber Gammelgård Sø i Skanderborg kommune.
Projektet er et led i klimaindsatsen på tørveholdige lavbundsjorde og vil samtidig bidrage til at genskabe værdifuld sammenhængende natur i området. 

Gammelgård Sø december 2015. En droneoverflyvning viser udbredelsen af vintersøen når pumpen er slukket. (foto: Naturstyrelsen). Dronefilmen kan findes i dokumentarkivet nederst på siden.

Projekttype  Lavbundsprojekt
Periode 2021 - 2023
Projektareal Ca. 44 ha
Økonomi Ca. 4,2 mio

 

Projektbeskrivelse

Naturstyrelsen Søhøjlandet afslutter i foråret 2023 et lavbundsprojekt i området Gammelgård Sø i Skanderborg kommune. Projektet er et led i klimaindsatsen på tørveholdige lavbundsjorde, som ud over at tilbageholde klimagasser også vil biddrage til at udvide og sammenbinde værdifulde naturområder. Projektet er desuden udpeget som pilotprojekt hvor der afprøves og måles på høst af biomasse som virkemiddel for afbødning af uhensigtsmæssig fosforudvaskning.  Anlægsarbejdet afsluttes i foråret 2023 hvorefter pumpen slukkes og søen genopstår permanent.

Gammelgård Sø er beliggende i det kuperede istidslandskab mellem Søballe og Galten, og består af et afvandet søområde (Gammelgård Sø). Området er afvandet ved hjælp af en pumpe, der er forbundet med en række drænkanaler. Vandet pumpes fra området til Knud Å, der løber til Veng Sø og Ravnsø, som er en del af gudenåsystemet. I nuvære drift slukkes pumpen hver vinter, hvorved der opstår en vintersø i området jf. foto. Projektområdet udgør ca. 44 ha og består af en mosaik af landbrugsarealerarealer og naturarealer. 

For at genskabe Gammelgård Sø, er det nødvendigt med en række anlægstiltag i området. Dette omfatter nedlægning af den nuværende pumpedrift, tildækning af gamle grøfter, samt omlægning af dræn og etablering af fordelerrender. Dermed vil en stor del af den oprindelige Gammelgård Sø blive genskabt og hele område bliver taget ud af omdrift og skal fremover henligge i natur som lavvandet sø, eng og mose.

Den samlede beregnede klimaeffekt ved gennemførelse af projektforslaget er beregnet til 719,3 tons CO2-ækv./år, hvilket svarer til en arealarealspecifik reduktion på 16,4 ton CO2-ækv./ha/år. Projektet vil desuden give området et naturmæssigt løft som især forventes at gavne de fugle og padder der allerede findes i nærområdet.

Grundlaget for at kunne realisere projektet, er en række frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Områdets status som naturområde tinglyses på projektarealet.

Området forbliver i privat eje og adgang til området følger naturbeskyttelseslovens regler for adgang i det åbne land. Der passerer en vandresti langs den østlige del af området i den tilstødende Storring Præstegårds Skov, hvorfra man kan få et kig ud over arealet.

 

Projektforløb

 

2020:

- Bevilling til realisering af lavbundsprojekt Gammelgård Sø

- Opstart af måleprogram for nuværende udvaskning
   af næringsstoffer v. Aarhus Universitet

 

2021:

- Indledende lodsejermøde og opstart af jordfordeling 

- Detailprojektering af endeligt projekt 

- Fortsatte målinger og 1. biomassehøst


2022:

- 2. biomassehøst (forsommer)

- Endelige lodsesejeraftaler indgåes

- 3. biomassehøst (eftersommer)

- Myndighedsbehandling af projekt

- Offentlig tur i området (oktober)

- Jordfordelingskendelse (oktober)

- Opstart af anlægsprojekt

 

2023:

- Afslutning af projekt og indvielse

 

 

 

Projektet afventer viden og godkendelse af alternative
virkemidler til at afbøde projektets eventuelle merudledning af fosfor.

Forår 2015: Ansøgning om midler til forundersøgelser

Sommer 2015: Opstartsmøde med lodsejere og konsulent

Efterår 2015: Udtagning af jordprøver samt opmålinger i området

Efterår 2015: Lodsejerinterviews

Vinter 2015: Udarbejdelse af teknisk samt ejendomsmæssig forundersøgelse

Forår 2016: Teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse afsluttes.

Forår 2016: Lodsejermøde med præsentation af forunderrsøgelsens resultater

Forår 2016: Afslag på gennemførelse af lavbundsprojektet.

Sommer 2016: Projektet sættes i bero til der er en afklaring af fosforproblematikken i projektet.

 

Kort over projektområdet

Området er et privatejet pumpelag mellem Galten og Søballe i Skanderborg kommune.

Flyfoto fra 1954, hvor omfanget af kanaler og grøfter i området tydeligt ses. Størstedelen af grøfterne eksisterer stadig i dag.

I den tilstødende Storring Præstegårds Skov ligger en vandresti, som passerer langs den østlige grænse af området.

Kontakt

Anne Gro Thomsen

Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet