Gammelgård Sø lavbundsprojekt - Realisering

 

Naturstyrelsen Søhøjlandet har fået bevilling til at gå videre med realisering af lavbundsprojekt Gammelgård Sø. Det indledende lodsejermøde er afholdt og der er enighed om at gå videre med jordfordelingsprocessen og detailprojektering  af projektet. Hvis alt går efter planen, bliver projektet en realitet i efteråret 2022. 

Gammelgård Sø december 2015. En droneoverflyvning viser udbredelsen af vintersøen når pumpen er slukket. (foto: Naturstyrelsen). Dronefilmen kan findes i dokumentarkivet nederst på siden.

Projekttype Statsligt Lavbundsprojekt
Periode 2021 - 2023
Projektareal Ca. 44 ha
Økonomi Ca. 4,2 mio

 

Projektbeskrivelse

Naturstyrelsen Søhøjlandet har på baggrund af en tidligere udført teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, fået bevilling til at gå videre med realisering af lavbundsprojekt Gammelgård Sø. Det indledende lodsejermøde er afholdt og der er enighed om at gå videre med jordfordelingsprocessen og detailprojektering  af projektet. Projektet er desuden udpeget som pilotprojekt hvor der afprøves og måles på høst af biomasse som virkemiddel for afbødning af uhensigtsmæssig fosforudvaskning fra projektet.  Hvis alt går efter planen, bliver projektet en realitet i efteråret 2022. 

Projektområdet er beliggende i det kuperede istidslandskab mellem Søballe og Galten, og består af et afvandet søområde (Gammelgård Sø). Området er afvandet ved hjælp af en pumpe, der er forbundet med en række drænkanaler. Vandet pumpes fra området til Knud Å, der løber til Veng Sø og Ravnsø. Pumpen slukkes hver vinter, hvorved der opstår en vintersø i området jf. foto. Projektområdet udgør 43,79 ha og består af græsarealer, omdriftsarealer og naturarealer. 

For at skabe naturlig hydrologi i området er det nødvendigt med et ophør med pumpeafvandingen af området. Projektforslaget omfatter nedlægning af den nuværende pumpedrift, tildækning af grøfter, samt omlægning af dræn og etablering af fordelerrender. Dermed vil en stor del af den oprindelige Gammelgård Sø blive genskabt. På baggrund af vandløbsmodelleringen og ud fra hensynet til nuværende naturværdier i området, etableres en overløbskant i kote 23,67 m. Overløbskanten skal sikre overløb fra søen, når vandstanden overstiger den fastsatte kote, samt medvirke til at tilbageholde vand i sommerhalvåret. 

Den samlede beregnede klimaeffekt ved gennemførelse af projektforslaget er beregnet til 719,3 tons CO2-ækv./år, hvilket svarer til en arealarealspecifik reduktion på 16,4 ton CO2-ækv./ha/år. Projektet opfylder dermed kravet i bekendtgørelsen, hvor projekter under lavbundsordningen som minimum skal medføre en klimaeffekt på 13 ton CO2-ækv./ha/år. 

 

Projektforløb

 

2020:

- Ansøgning om og senere bevilling til realisering af lavbundsprojekt

- Opstart af måleprogram for nuværende udvaskning af næringsstoffer

 Forventet tidsplan for realisering:

2021:

- Indledende lodsejermøde og opstart af jordfordeling

- Detailprojektering af endeligt projekt 

- Fortsatte målinger og biomassehøst


2022:

- Afslutning af jordfordeling og endelige lodsesejeraftaler

- Myndighedsbehandling af projekt

- Evt. 2. biomassehøst

- Opstart af anlægsprojekt

2023:

- Afslutning af projekt og evt. indvielse

 

 

 

Projektet afventer viden og godkendelse af alternative
virkemidler til at afbøde projektets eventuelle merudledning af fosfor.

Forår 2015: Ansøgning om midler til forundersøgelser

Sommer 2015: Opstartsmøde med lodsejere og konsulent

Efterår 2015: Udtagning af jordprøver samt opmålinger i området

Efterår 2015: Lodsejerinterviews

Vinter 2015: Udarbejdelse af teknisk samt ejendomsmæssig forundersøgelse

Forår 2016: Teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse afsluttes.

Forår 2016: Lodsejermøde med præsentation af forunderrsøgelsens resultater

Forår 2016: Afslag på gennemførelse af lavbundsprojektet.

Sommer 2016: Projektet sættes i bero til der er en afklaring af fosforproblematikken i projektet.

 

Kort over projektområdet

Området er et privatejet pumpelag mellem Galten og Søballe i Skanderborg kommune.

Flyfoto fra 1954, hvor omfanget af kanaler og grøfter i området tydeligt ses. Størstedelen af grøfterne eksisterer stadig i dag.

I den tilstødende Storring Præstegårds Skov ligger en vandresti, som passerer langs den østlige grænse af området.

Kontakt

Anne Gro Thomsen

Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet