Grøn Livø, Naturens stillekupé

Ny-orientering af driften af Livø i pagt med eksisterende natur- og kulturværdier og forsyning med bæredygtig energi.

Af hensyn til dyrelivet på øen må publikum ikke medbringe hund.

Projektet skal sikre en fremtidig bæredygtig drift og udvikling af Livø på en måde, så eksisterende natur- og kulturværdier bevares og anvendes, og at øen forsynes med egen bæredygtig energi.

 

Projekttype Udviklingsprojekt med eksterne partnere
Periode 2012-2030
Status Igangværende
Samarbejds- partnere COWI A/S, Aalborg Universitet, Intego A/S, Rambøll
Ekstern finansiering ForskVE, Realdania, A.P. Møller Fonden
Økonomi Budget ialt ca. kr. 64. mio. 

Naturguiden Livø Film om Livø 

Projektbeskrivelse

Livø i dag

Den lille ø Livø i Limfjorden, som både er fredet og beliggende i Natura2000-område rummer i dag et Danmark i miniformat, med alle naturtyper – skov, hede, eng og overdrev, et tilpasset økologisk landbrug samt en lille by og havn.

Det lille samfund udgør et sammenhængende og unikt natur- og kulturmiljø, som har sin rod tilbage til at øen i mange år fungerede, som et datidens ”anbringelsessted” for samfundets uanbringelige, under en afdeling af de såkaldte Kellerske Anstalter.

Livø By består således dels af anstaltens bygninger og dels af bygninger knyttet til anstaltens samlede drift af øen (landbrug, el-og varmeværk, vandværk, fængsel, havn mv.) De fleste bygninger er opført i starten af 1900-tallet. Anstalten blev nedlagt i 1960’erne og øen fungerede nogle år som flygtningelejr mv. under Nordjyllands amt, inden den omkring 1970 overgik til staten.

Siden 1980’erne har bygningerne fungeret som feriecenter, lejrskole m.v. – bortforpagtet, men ejet og styret af Naturstyrelsen.  Omkring 20.000 gæster vælger at besøge øen hvert år. Gæsterne kommer især i sommerhalvåret, hvor de enten sejler over med Livøfærgen eller i egen båd. Mange er endagsturister, men også et betydeligt antal vælger at overnatte på øens teltplads eller i feriecentrets bygninger.

Den økologiske landbrugsdrift – hvor et af de primære formål er at understøtte øens naturværdier og biodiversitet via målrettet naturpleje - samt skovbrugsdrift varetages af Naturstyrelsen.

Livø har i dag 3 fastboende familier.

Læs naturguiden til Livø: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/livoe/

Formål med driften af Livø

Naturstyrelsens formål med driften af Livø er først og fremmest, at varetage de forpligtigelser der følger med den landskabsfredning, der omfatter landbrugsarealerne, skoven og naturen samt bevare og drive det bevaringsværdige kulturmiljø i Livø By og havn, således at det lille øsamfund kan opretholdes og øens samfundsværdier udnyttes til glæde for borgerne. Videre skal Naturstyrelsen sørge for en naturpleje således, at de gældende internationale (Natura2000) og nationale naturbeskyttelsesregler overholdes. Et meget vigtigt formål for landbrugsdriften er således at foretage den nødvendige naturpleje ved hjælp af kvægbesætningen.

Læs driftsplanen for Livø: https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/himmerland/omraadeplaner/livoe/

Baggrund og idé

Med udgangspunkt i bekymrende udviklingstendenser – et faldende besøgstal og stærkt stigende energiudgifter – etablerede Naturstyrelsen, Realdania og Miljøstyrelsen i slutningen af 2010 et samarbejde om et udviklingsprojekt som skulle anvise en række langsigtede og sammenhængende udviklingsretninger for øens og byens drift og pege på en række projekter, som kunne iværksættes for at imødegå øens udfordringer, uden at der blev gået på kompromis med varetagelsen af øens unikke kulturhistoriske og naturmæssige kvaliteter.

Som led i projektet blev i 2011 afholdt workshops med deltagelse af en meget bred kreds af interessenter, som bidrog med viden og visioner om en helt bæredygtig ø. Der blev opstillet en række alternative udviklingsscenarier for Livø, og på baggrund af disse formuleret en samlet forretnings- og energiplan for Livø, kaldet Grøn Livø – Naturens Stillekupé.

Denne nye bæredygtige udviklingsplan for Livø tager udgangspunkt i øens eksisterende kvaliteter – det enestående, men i en nytænkt form, hvor de indgår i en samlet kvalitetsoplevelse, som tiltaler flere forskellige målgrupper.

Livøs fremtid skal satse på det enestående og bygge videre på øens unikke kvaliteter:

  • En mangfoldig natur, der er et miniaturebillede på Danmarks flora
  • En stilhed, der gør Livø ideel som et sted, hvor man kobler af
  • Et unikt kulturmiljø og en historie, der føjer dimension til et besøg på Livø
  • En økologisk landbrugsproduktion, der har potentiale til at brande øen
  • En årelang tradition for ferie med fællesskabet i centrum
  • Et potentiale/ressourcer til at blive selvforsynende med grøn energi

Hvad vil vi?

Forretningsplanen ”Grøn Livø – Naturens Stille kupé” formulerer Naturstyrelsen vision for Livø således:

”Livø er Naturens Stillekupé: Limfjordens bedste besøgs- og feriested for seniorer, børnefamilier og endagsturister, der ønsker at koble af fra hverdagens stress og jag. Stilhed og autenticitet er øens varemærke.

På Livø kan man komme helt tæt på naturen og opleve øens unikke kulturmiljø og økologiske demonstrationslandbrug fra første parket. At Livø som den eneste ø i Danmark skal være selvforsynende med vedvarende energi bidrager til fortællingen om et enestående sted, der er et besøg værd. ”

Formål

Projektets formål er at demonstrere sammenhængende bæredygtig drift af hele øsamfundet på Livø, med både natur, landbrug og skov, samt en hel lille by med både fastboende og feriegæster.

 

Projektets konkrete aktiviteter fokuseres under 3 hovedoverskrifter: 

Nytænkende energiløsninger.

     Der skal ske en omstilling af energiforsyningen til vedvarende energi. Det langsigtede mål er energimæssig selvforsyning.

Respektfuld opgradering af det byggede kulturmiljø og Livø havn.

     Der skal ske en gradvis restaurering og indvendig opgradering af Livøs bygninger, som udgør et unikt samlet kulturmiljø. Målet er at betjene det nuværende publikum, men også at tiltrække nye kundegrupper.

Nyt forretningskoncept for turisme. 

     Der skal ske en destinationsudvikling, branding og markedsføring af øen med udgangspunkt i eksisterende kvaliteter; den stille og rene natur, det historisk bygningsmiljø og det økologiske demonstrationslandbrug.

 

Det fjerde ben – det økologisk landbrug var allerede veletableret i øens drift ved projektets start, men skal fortsat udvikles, så det kan levere ind til den samlede vision, herunder om nødvendigt til energi-selvforsyningen. Landbruget på Livø vil derfor også i fremtiden spille en stor og central rolle for øens forretningsudvikling og formidlingsprofil.

Med projektet er det et mål at Livø bliver et foregangseksempel på, hvordan afkoblede småsamfund kan blive selvforsynende med energi og sammen med de øvrige tiltag i det samlede projekt ”Naturens Stillekupé” skabe et økonomisk grundlag for fortsat bosætning. Et sted, hvor man finder bæredygtige energiforsyningsløsninger, som f.eks. solceller, vindmølle, el-kedel og batterier.  En unik naturoplevelse, hvor man kan opleve alle de typer natur, der findes i Danmark og opleves hvordan de plejes i tæt balance med det økologiske landbrugs kvæghold, samt nyde de lokale fødevarer fra øens og Limfjordens skatkammer. Et enestående kulturmiljø som udnyttes på en ny måde og i en ny sammenhæng, men er bevaret og sat i stand med respekt for øens historie.

Læs om visionerne for Livø i folderen "Grøn Livø - Naturens stillekupé"

Læs Forretningsplanen i sin fulde længde her. 

Kontakt

Naturstyrelsen Himmerland