Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Grøn Livø, Naturens stillekupé

Drift af Livø i pagt med eksisterende natur- og kulturværdier og forsyning af bæredygtig energi

Projektet skal sikre en fremtidig bæredygtig drift af Livø på en måde, så eksisterende natur- og kulturværdier bevares og anvendes, og at øen forsynes med egen bæredygtig energi.

Livø er en lille, isoleret ø midt i Limfjorden i det østlige Himmerland. 
Øen består af lige dele enestående natur, skov og økologisk drevne landbrugsarealer.

Titel Grøn Livø - Naturens stillekupé
Projekttype Udviklingsprojekt med eksterne partnere
Periode 2012-2024
Status Igangværende
Samarbejds-partnere

Cowi og Aalborg Universitet

Ekstern finansiering

ForskEL, Realdania

Økonomi

Samlet budget: 
I alt ca. 64 mio. kr.

Læs naturguiden til Livø

Projektbeskrivelse

Livø er fuldstændig isoleret fra fastlandet. Den har sit eget dieseldrevet el- og varmeværk, en gammel, værdifuld og bevaringsværdig bygningsmasse og et lillebitte samfund, der går i vinterhi, når færgesejladsen indstilles om vinteren og turisterne tager hjem. 

Livø har tidligere fungeret som ”anbringelsessted” under den såkaldte Kellerske Åndssvageanstalt. Derfor har Livø i dag et unikt kulturmiljø i form af anstaltens bygninger i Livø By og øvrige bygninger knyttet til anstaltens samlede drift af øen (landbrug, elværk, vandværk, fængsel m.m.) De fleste bygninger er fra begyndelsen af 1900-tallet, og anstalten blev nedlagt i 1960’erne.

Størstedelen af øen er i dag fredet og den hører under Naturstyrelsen. Bygningerne har siden 1980’erne fungeret som bl.a. feriecenter og lejrskole. Styrelsen driver desuden et økologisk demonstrationslandbrug samt skovdrift på øen.

Livø har i dag 3 fastboende familier og tiltrækker årligt 30.000 besøgende.

Formål

Projektets formål er at sikre en fremtidig bæredygtig drift af Livø.

Projektet formulerer 3 overordnede mål:

 • Nytænkende energiløsninger. Der skal ske en omstilling af energiforsyningen til vedvarende energi. Det langsigtede mål er energimæssig selvforsyning.
 • Respektfuld opgradering af det byggede kulturmiljø og Livø havn. Der skal ske en gradvis restaurering og indvendig opgradering af Livøs bygninger, som udgør et unikt kulturmiljø. Målet er også at tiltrække nye kundesegmenter.
 • Nyt forretningskoncept for turisme. Der skal ske en destinationsudvikling og markedsføring af øen med udgangspunkt i eksisterende kvaliteter; den stille og rene natur, det historisk bygningsmiljø og det økologiske landbrug.

Med projektet kan Livø blive et foregangseksempel på, hvordan afkoblede småsamfund kan blive selvforsynende med energi og sammen med de øvrige tiltag i det samlede projekt ”Naturens Stillekupé” skabe et økonomisk grundlag for fortsat bosætning. Et sted, hvor man finder bæredygtige energiforsyningsløsninger, som f.eks. solceller, vindmølle, el-kedel og batteri. En unik naturoplevelse, hvor man kan opleve alle de typer natur, der findes i Danmark og nyde lokale fødevarer fra øens og Limfjordens skatkammer. Og et enestående kulturmiljø, der er sat i stand med respekt for øens historie.

Projektforløb

Delprojekt: Energiløsninger

I projektet ”Naturens Stillekupé” vil omstillingen af energiforsyningsløsninger ske fase opdelt. I fase 1 er valgt teknologier, som umiddelbart kan implementeres, og hvor teknologien har en vis modenhed, og dermed kan påregnes en høj driftsstabilitet. Fase 2 skal betragtes som en forlængelse af fase 1, i retning mod at skabe et 100 % vedvarende energi (VE) baseret Livø.

2012-2013: Fase 0 - Planlægning og fundraising

 • Udviklingsaktiviteter og fundraising sættes i gang. Organisation og samarbejder opbygges.
 • Der gennemføres en detailplanlægning for de valgte teknologier, samt en delvis implementering af energiløsninger i fase 1 (Installation af 3 nye biodieselgeneratorer og udskiftning af glødepærer til LED).

2014-2019: Fase 1 - Udvikling og realisering

 • Udbygning af samarbejder, fundraising og indhentning af tilladelser.
 • Implementering af VE-løsninger – etablering af solceller, vindmølle, el-kedel og batteri.
 • Test og demonstration af ø-drift.
 • Formidling af energiløsninger på Livø.

2019-2024: Fase 2 - Realisering og perspektiver

 • Fortsat etablering af udviklingsaktiviteter
 • Der arbejdes videre med at gøre energiforsyninger endnu mere VE baseret, hvor det vurderes relevant og rentabelt. Det omfatter også at se på mulighederne i relation til færgedrift til/fra øen samt den interne transport og landbrugsmaskiner, flere solceller og batteripakker mv.

Delprojekt: Renovering af bygningsmasse

I projektet ”Naturens Stillekupé” gennemføres en gradvis indvendig renovering af bygningerne på Livø. Der lægges vægt på at skabe rammerne for at tiltrække nye målgrupper: seniorer, børnefamilier og refugiegæster. Renoveringsarbejdet igangsættes i takt med, at der tilvejebringes finansiering.

2012: Fase 0 - Planlægning og fundraising

 • Udviklingsaktiviteter og fundraising sættes i gang. Organisation og samarbejder opbygges.

2013-2016: Fase 1 - Udvikling og realisering

 • Detailplanlægning og projektering af renoveringsarbejdet på det første af bygningerne på Livø - beboelseshuset Nonnebo.
 • Energirenovering af Avlsgårdens stuehus.

2017-2024: Fase 2 - Realisering og perspektiver

 • Fortsat etablering af udviklingsaktiviteter og fundraising.
 • Gennemførelse af de resterende istandsættelser og opgradering af bygningsmassen.

Delprojekt: Turisme

”Naturens Stillekupé” bygger på en aktivering af de eksisterende kvaliteter på øen. Nogle aktiviteter findes allerede på øen, men finder ikke sted ofte nok, mangler de rigtige rammer, eller er ikke formidlet optimalt. Andre aktiviteter skal udvikles eller tilføres øen, så udbuddet bliver mere varieret og appellerer til konceptets målgrupper. Det kunne f.eks. være gastronomiske oplevelser, ”kom-tæt-på-naturen”-oplevelser, formidlingsspots, udvidelse af havnen samt refugium.

2012-2013: Fase 0 - Planlægning og fundraising

 • Udviklingsaktiviteter og fundraising sættes i gang. Organisation og samarbejder opbygges.

2013-2018: Fase 1 - Udvikling og realisering

 • Opdatering af Naturstyrelsens formidling om Livø på hjemmeside.
 • Udvikling af formidlingspunkter, øget naturformidling og events.
 • Synliggørelse af Livøs muligheder gennem samarbejde med forpagter og VisitVesthimmerland

2019-2024: Fase 2 - Realisering og perspektiver

 • Fortsat udvikling af flere aktiviteter og oplevelsestilbud, for øens gæster.
 • Fortsat synliggørelse via Facebook, hjemmeside m.v.

 

Dokumentarkiv

Kontakt

Birgitte Palle Nielsen

Projektleder