Heltzen pumpelag og enge lavbundsprojekt - Realisering

Der er i Viborg Kommune udvalgt et muligt projektområde, som ligger i vandoplandet Randers Fjord, nemlig Heltzen pumpelag og enge i Nørre Ådalen. Det væsentligste kriterium for udvælgelsen har været jordens indhold af organisk stof og dermed mulig CO2 tilbageholdelse. Projektet er færdigetableret juni 2018.

Projekttype

Lavbundsprojekt

Periode 13. oktober 2017 - 12. oktober 2020
Projektareal 139 ha
Økonomi

17.125.040 til realisering

Projektbeskrivelse

Detailprojektet viser, at der er grundlag for at gennemføre et lavbundsprojekt på 139 hektar, hvoraf de 138 ha er beliggende på kulstofrige lavbundsjorder med mindst 12 % organisk kulstof. Projektet vil kunne reducere udledningen af drivhusgasser med i alt 3.684 ton CO2-ækvivalenter/år svarende til 26,4 ton/ha projektareal.

Den forventede kvælstofreduktion er på 5.693 kg N, svarende til 41 kg N/ha/år.

Der er beregnet en nettotilbageholdelse på 770 kg fosfor pr. år.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse viste, at berørte lodsejere er interesseret i projektet og der er grundlag for at rejse en jordfordeling for at kunne imødekomme ønsker om erstatningsjord. Den 26. oktober 2017 var der jordfordelingskendelse med skæringsdato den 1. november 2017.

Heltzen pumpelag og enge ligger ud til den østlige ende af Nørreå, sydøst for Ørum, ca. midt mellem Randers og Viborg. Området ligger inden for Natura 2000 område nr. 30 Nørre Ådal.

Samlet set vurderes projektet umiddelbart at vare neutralt for udpegningsgrundlaget i N30 men positivt for områdets integritet og pa sigt for udviklingen og sammenhængskraften af levesteder og naturtyper. Projektets reduktion af næringsstoffer vil medvirke til at forbedre tilstanden i Randers Fjord og Kattegat.

Projektet omfatter følgende anlægsarbejder aktiviteter:

 • fjernelse af 3 pumpestationer
 • gennembrydning af diger langs nuværende landkanaler og pumpekanaler 7
 • steder, så der etableres ind- og udløb ved nye søer
 • afbrydelse af dræn ved at fjerne 51 drænbrønde
 • afbrydelse af 7 dræn ved opgravning over 5 m
 • sløjfning af 33 grøfter (ca. 8700 m)
 • udledning af drænvand pa terræn 3 steder

Find mere information om projektet under dokumentarkiv.

Projektforløb

 • Marts – april 2018 Opstart af anlægsarbejde
 • Juli 2018 - Projektet afsluttet og indvielse 
 • 28. februar 2017  - Opstartsmøde på jordfordeling
 • April – okt 2017 Detailprojektering
 • April – dec 2017 Myndighedsbehandling
 • 1. nov. 2017 Skæringsdato for jordfordeling

Kort over projektområdet

Oversigtskort over projektarealet: 

Fremtidig årsmiddel afvandingsforhold

Kontaktperson

Martin Nissen Nørgård

Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland