Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

LIFE sårbar natur langs vestkysten

Naturgenopretning langs vestkysten

Dværgterne

Naturstyrelsen vil sammen med Thisted Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune – med støtte fra EU’s tilskudsordning LIFE+ Nature- i perioden 2013 til 2018 gennemføre en række tiltag langs den jyske vestkyst der vil forbedre naturen.

Der er tale om et projekt på samlet set 21,3 mio kr, hvoraf LIFE+ Nature bidrager med 50 %.

Summary in English

Projekttype LIFE og Natura 2000
Periode August 2013 - Juli 2018
Status Igang
Samarbejdspartnere EU Life
Ringkøbing-Skjern Kommune
Thisted Kommune
Økonomi Budget € 2.845.912

Projektbeskrivelse

Projektet dækker en række Natura2000-områder fra Ejstrup Klit i nord til Kallesmærsk Hede og Langli og Skallingen i syd. Der er i projektet især fokus på bekæmpelse af rynket rose, etablering af ny klithedenatur, etablering af fugleøer samt forbedring af hydrologi.

Hvad bliver der gjort?

Slutseminar den 25. - 26. juni 2018

Sluseminaret foregår på Hotel Limfjorden i Thisted. Den første dag vil der være en række indlæg om projektets forskellige aktiviteter med fokus på bekæmpelse af rynket rose. Den følgende dag vil der være mulighed for at komme rundt i Thy og besigtige især de metoder der er brugt til bekæmpelse af rynket rose samt se to nyetablerede fugleøer på Harboøre Tange.

Se det vedhæftede program og læs mere om LIFE REDCOHA på projektets hjemmeside: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-saarbar-natur-langs-vestkysten/

Der skal laves to tilmeldinger. Man tilmelder sig selve slutseminaret til Uffe Strandby () og tilmelder sig overnatning/forplejning via henvendelse til Hotel Limfjorden.

 

Fugleøer på Harboøre Tange hilser de første klyder og terner velkommen

De 2 fugleøer på ca. 400 og 600 kvm på Harboøre Tange som blev etableret i august 2017 har allerede fået de første beboere - klyder og terner er flyttet ind. I slutningen af maj 2018 blev der observeret ca. 15 par klyder og 15-20 par hættemåger på den nordlige ø og ca. 40 par klyder og 35-40 par hættemåger samt 4-6 par fjordterner.

Projektbesøg fra EU Kommissionen

Den 10. - 11. april 2018 aflagde EU Kommissionen LIFE REDCOHA besøg. Hovedparten af den første dag blev tilbragt indendørs med teknisk og økonomisk gennemgang af projektet. Sidst på eftermiddagen var der mulighed for at komme en tur til Husby Klitplantage for at se de forskellige erfaringer med bekæmpelse af rynket rose samt se det store rydningsprojekt. Rydning af opvækst af klit- og bjergfyr i afblæsningsfladen ("gryden"), har givet muligheder for at gennemføre nogle spændende vådområdeprojekter - der er lavet ca. 12 mindre klitsøer. Den sidste dag blev overvejende tilbragt i Thy, hvor vi startede ud med at se et forsøg med opgravning af rynket rose syd for Klitmøller. Dernæst blev den store rydning ved Stenbjerg fremvist, hvorefter vi tog til Vangså, hvor Thisted Kommune sammen med en række lodsejere har gennemført et meget interessant forsøg med 5 forskellige metoder til at bekæmpe rynket rose. På vej til Harboøre Tange stoppede vi op ved Agger Tange og diskuterede indsatsen med biorotor til bekæmpelse af rynket rose. Dagen blev afsluttet på Harboøre Tange, hvor de 2 nye fugleøer blev fremvist og diskuteret.

Fremvisning og diskussion af opgravning af rynket rose syd for Klitmøllerundefined

 Etablering af nye vådområder i parabelklitten i Husby Klitplantageundefined

Bekæmpelse af Rynket Rose fortsætter

Mellem Klitmøller og Hanstholm bekæmpes der i disse dage (oktober 2017) rynket rose ved hjælp af en nyudviklet maskine. Der er tale om en biorotor (en slags fræser) som er monteret på en kranarm.  "Maskinen er nyudviklet til formålet og eftersom den er monteret på en kranarm vil den i højere grad kunne nå buske der befinder sig på bakketoppe og skråninger", udtaler naturmedarbejder Kate Kronborg Holmstrand fra Naturstyrelsen Thy. Behandlingen vil bestå af to processer, hvor man først vil knuse den overjordiske del af busken og i anden omgang gå dybere for at rive rødderne over nede i en dybde på ca. 15 cm.

Et fristed for fugle - 2 nye øer i Harboøre Fjord

I løbet af sommeren 2017 er der etableret 2 øer til gavn for fuglene. Det er især klyder og terner der mange steder er hårdt presset af ræve der æder både æg og unger. De 2 nye øer er med til at give fuglene et fristed, hvor mulighederne for at få flyvefærdige unger på vingerne er langt større. Øen ud for fugleskjulet er ca. 400 kvm stor og i den sydlige del af lagunen finder man den største af øerne på ca. 600 kvm.

Rynket rose bekæmpes i Husby, Nymindegab og på Agger Tange

I sensommeren og efteråret 2016 blev adskillige Hyben buske ved Nymindegab og i Husby Klitplantage bekæmpet med en såkaldt biorotor. Det er en slags fræser som knuser buskene og arbejder 20-30 cm nede i jorden. Et mindre prøveområde ved Nymindegab, som blev behandlet i sommeren 2015 viser at genvæksten er meget begrænset. Denne måde at bekæmpe Hyben roserne på vil sammen med tildækning og opgravning løbende blive evalueret for at finde frem til en effektiv metode. I disse dage (1. og 2. februar) kører maskinen i Husby igen og i næste uge (6. - 10. februar) er det Hyben roserne på Agger Tange der står for tur.

De første "spadestik" til nye vådområder i Husby Klitplantage

Der er nu fjernet opvækst af bjergfyr og klitfyr på ca. 110 ha i og omkring afblæsningsfladen ("Gryden") i Husby Klitplantage. Nu er træerne væk og det er blevet muligt at komme igang med gravearbejdet til 8 mindre vådområdeprojekter. Der er tale om lavninger i landskabet som i visse perioder af året vil være fyldt med vand og i andre perioder vil tørre ud. Vådområderne vil på sigt gavne leve- og yngleforholdene for en række padder, insekter, fugle og planter.

I Kærgård Plantage graves rynket rose ned (oktober 2016)

Med en gravemaskine fjernes buskene og der graves et hul med en dybde på ca. 1,5 m. Buskene lægges ned i hullet og tildækkes. "Af sand er du kommet, til sand skal du blive og af sand skal du ej genopstå" - dette er i hvert fald baggrunden for at prøve denne metode af. Områderne følges de næste par år og eventuel opvækst rodstikkes. Opgravning/nedgravning af rynket rose planlægges også et par steder i Thy i løbet af 2017.

Til EU-LIFE Platform møde i Holland 15. - 17. juni 2016

Projektet var repræsenteret med 5 deltagere til platform mødet. I løbet af de 3 dage blev der præsenteret en række projekter og afholdt forskellige workshops med fokus på beskyttelse af både kyst- og indlandsklitter. Fokus var helt overvejende på bekæmpelse af invasive arter (Glansbladet Hæg, Rynket Rose etc.), udfordringer med kvælstoftilførsel samt genskabelse af mere dynamik og forstyrrelser i klitterne.

Brochure om rynket rose omdeles til 11.400 sommerhusejere (påsken 2016)

Umiddelbart inden påske lander der et brev i postkassen hos 11.400 sommerhusejere. Brevet er en del af en samlet formidlingskampagne om rynket rose.

Rynket rose er en indført plante, som spreder sig uønsket og voldsomt. Rynket rose er en alvorlig trussel for vores hjemmehørende plante- og dyrearter, der mister deres levesteder, når rynket rose breder sig langs kysterne.

Indenfor de næste par år vil man på Naturstyrelsens arealer og private arealer, hvor lodsejeren samarbejder med kommunerne, opleve, at der bliver iværksat forskellige former for bekæmpelse af rynket rose.  Men bekæmpelsen på de statslige arealer kan ikke stå alene.

”Det er en hårdfør busk som kan tåle kraftig vind- og saltpåvirkning, så ud fra den betragtning egner den sig jo fint i sommerhusområderne langs vestkysten,” udtaler projektleder Uffe Strandby. Arten er ikke hjemmehørende i Danmark.  Den er kommet til Danmark i midten af 1800-tallet, men blev først udbredt i stort omfang i forbindelse med de store sommerhusudstykninger i 1950’erne. Fra sommerhusområderne har den spredt sig ud i klitnaturen og herude udgør den en trussel for både plante- og dyrearter. En enkelt busk kan forøge sin diameter med op til 1 m om året, så det er en hård konkurrence de hjemmehørende dyre- og plantearter er oppe imod.

”Vi vil i projektet gøre en indsats for dels at forbedre vores erfaringer med hvilke metoder der kan anvendes til at bekæmpe rynket rose og derudover forsøger vi med blandt andet denne folder at gøre opmærksom på, at sommerhusejerne ligeledes har mulighed for at gøre en indsats, som klitnaturen på sigt vil have gavn af,” udtaler projektleder Uffe Strandby.

Du kan se folderen her: Folder om rynket rose

Thisted Gymnasium lærer om rynket rose

25 elever fra 2g på Thisted Gymnasium fik den 24. februar 2016 syn for sagen med hensyn til hvor hurtigt rynket rose spreder sig og hvilke problemer den skaber i mange klitnaturtyper. Eleverne målte adskillige buske op og sammenlignede med tidligere luftfoto. Forløbet blev afsluttet med en præsentation med elevernes egne forslag til bekæmpelse - bortsprængning, manuel opgravning mm.

Klitfyr og bjergfyr fjernes i klitnaturen i Husby

Rydningen af invasive nåletræer i klitnaturen startede op i begyndelsen af januar i Husby Klitplantage. Træer og buske fjernes med det formål at få genskabt mere lysåben klitnatur. Indenfor et areal på ca. 110 ha gennemføres der med støtte fra Naturerhvervsstyrelsen rydning i og omkring afblæsningsfladen i parabelklitten. Rydningen udføres af HedeDanmark. Der tages nøje hensyn til vådområder og de gamle krogede bevoksninger af østrigsk fyr omkring Marens Maw. Derudover har Naturstyrelsen selv på arealer der ligger mere kystnært (ca. 90 ha.) fjernet opvækst af bjergfyr, hvidgran og klitfyr. Endvidere er der i efteråret 2015 taget de første skridt til bekæmpelse af rynket rose. Indenfor ca. 17 ha fra Spidsbjerg Strand til Marens Maw er ca. 3000 kvm rynket rose tildækket med plastik og ukrudtsdug. I forbindelse med forvaltning af klitnaturtyper peges der specifikt på tilgroning med invasive arter som bjergfyr og rynket rose samt mangel på naturlige forstyrrelser, som de væsentligste negative påvirkningsfaktorer – disse udfordringer tages der nu hånd om.

Ovenfor ses en skovningsmaskine, hvor fældeaggregatet er en slags rundsavsklinge.

Ovenfor ses et areal som netop er ryddet for især bjergfyr

I Husby Klitplantage bliver rynket rose bekæmpet med ukrudtsdug og plastik

Hen over efteråret 2015 er ca. 3000 kvm rynket rose fordelt på 55 større og mindre buske blevet tildækket med ukrudtsdug og plastik. Naturstyrelsen forsøger med denne indsats at forbedre den samlede viden om, hvordan man mest effektivt og med hvilke omkostninger kan bekæmpe denne invasive art. Rynket rose spreder sig voldsomt og overvokser dermed sårbare naturtyper, hvor både plante- og dyrearters levesteder forringes. Det forventes at buskene skal være tildækket 2-4 år. Kun få af tildækningerne blev beskadiget af stormen i slutningen af november 2015.

 

Følg Hr. Hyben i Husby, Nymindegab og Klitmøller

Hybenspillet er nu aktivt under mobilhjemmesiden http://m.vestkystnatur.dk/. Det er muligt at vandre en rute på ca. 2 km i klitterne langs Vesterhavet ved Husby, Nymindegab og Klitmøller. På disse ruter får man et godt indtryk af udbredelsen af Rynket Rose (Hyben Rose) og de udfordringer denne invasive art medfører. På ruten er der 7 stolper med QR-koder. Man scanner QR-koden med sin smartphone og starter derved et spil med forskellige spørgsmål om Hyben Rosen. Man kan kun prøve kræfter med spillet ved at tage ud i området med sin mobiltelefon. Når man har besvaret alle 7 spørgsmål kan man via mail eller Facebook få tilsendt et diplom der viser hvor mange spørgsmål man svarede rigtigt på og hvor lang tid man brugte på at gå ruten. Startstedet for de tre ruter kan ses via følgende krak-link:

Husby-ruten

Nymindegab-ruten

Klitmøller-ruten

 

Studietur til Holland og Tyskland

LIFE REDCOHA var sammen med LIFE REWETDUNE (Naturstyrelsen Vendsyssel) på studietur til Holland og Tyskland fra den 18. maj til den 22. maj. I Holland havde organisationen Landschap Noord-Holland (se http://www.landschapnoordholland.nl/) tilrettelagt to interessante dage med fokus på deres erfaringer med bekæmpelse af rynket rose og naturpleje i klitnaturtyperne. Vi kunne i løbet af de to dage på flere af lokaliteterne konstatere at der var stor fokus på at genskabe en dynamik i klitnaturtyperne, sådan at der konstant er en forekomst af mindre partier af blottede sandflader. Sandfladerne skaber grobund for dels étårige urter og ynglelokaliteter for forskellige insekter og firben. Den sidste dag i Holland besøgte vi området Kraansvlak,  hvor man har genudsat europæisk bison. Der var tale om et område på ca. 360 ha med ca. 15 bisoner. Projektet har forløbet over 8 år og der er generelt positive erfaringer med bisons evne til at fungere som naturplejer.

I Tyskland havde repræsentanter for organisationen Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein (http://www.stiftung-naturschutz-sh.de/) og NABU - Naturschutzbund Deutschland - https://www.nabu.de/) arrangeret to dage med fokus på græsning og tildækning som bekæmpelse af Rynket rose.  Her havde vi fornøjelsen af at opleve helårsgræsning med kreaturer til bekæmpelse af Rynket rose, intensiv fåregræsning i smalle strandparceller og ikke mindst tildækning med kraftig ukrudtsdug. Sidstnævnte metode kunne øjensynlig indenfor 2-3 vækstsæsoner fuldstændig elimininere Rynket rose. Erfaringer med græsning i bl.a. Geltinger Birk er  at Rynket rose begrænses i sin spredning og samtidig græsses ned i så lav en højde at andre planter har mulighed for at få plads.

Rynket rose græsset af kreaturer (Weissenhäuser - 7 års græsning)

Europæisk Bison udsat for ca. 8 år siden

 

 Rynket rose dækket med tyk geotekstil (2 års tildækning)

 

Formidlingstur i Husby Klitplantage - 10. maj kl. 10 - 12

Naturvejleder Brian Kjølhede Jensen guider en tur rundt i klitplantagen og fortæller undervejs om området, skoven, naturen, de spændende naturgenopretningsprojekter især med fokus på LIFE projektet Sårbar Natur langs Vestkysten (REDCOHA). Læs mere på:

http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-nyheder/2015/apr/skovens-dag-2015/

 

Rydning af skov - mere lysåben natur

I projektet er der ved Bulbjerg ryddet et område med Sitkagran. Der er tale om et meget kuperet terræn, som har givet skovarbejderne kompetencer til stillinger i det schweitziske skovbrug! Dette område er en del af en større aktion i projektet hvor der samlet set ryddes ca. 95 ha nåleskov uden væsentlige biologiske værdier. Der er derimod tale om arealer som på sigt med stor sandsynlighed vil udvikle sig til lysåbne naturtyper som den grå klit og klithede. I Blåbjerg Klitplantage er der ligeledes iværksat de første rydninger, hvor gamle værnskove af primært Bjergfyr fjernes for at skabe mere sammenhængende arealer af lysåben natur.

 

Mere våd natur

I projektet er der nu gennemført en forundersøgelse af den planlagte hydrologi indsats. Det vil sige at arealerne er gennemgået for at pege på de områder, hvor det er muligt at forbedre de hydrologiske forhold.

Store arealer er indenfor de sidste 100 år blevet drænet og tørlagt med det formål at kunne drive landbrug og skovbrug mere intensivt.

Genskabelse af vådområder er et af de tiltag der gavner biodiversiteten mest. Indenfor dette projekt forbedres de hydrologiske forhold ved at lukke store systemer af grøfter og kanaler og dermed genskabe vandets naturlige strømning. Der bliver også flere steder lavet overfladiske skrab som skaber nogle lavbundede søer og vandhuller. Det forventes at hydrologiindsatsen i dette projekt kommer til at påvirke mere end 500 ha.

Hvem har glæde af, at der kommer mere vand i naturen? Vand er vigtigt for mange fugle- og insektarter som både kan finde føde i og beskyttelse på vandet. Andre arter som f.eks. padder er afhængige af fladvandede arealer som ynglesteder. Det kan dreje sig om fugle som Tinksmed, Trane og Hjejlen og padder som Stor Vandsalamander, Strandtudse og Spidssnudet frø og insekter som Hedepletvinge og Moserandøje.

I projektet afventer vi nu de nødvendige tilladelser inden de første spadestik kan graves i løbet af 2015.

Nedenfor ses en dyb grøft i Hanstholm Reservatet. Dele af grøften vil blive blokeret og der vil opstå større lavvandede områder.

Kortlægning af rynket rose

I samarbejde med COWI blev der i slutningen af 2013 indenfor et areal på ca. 11.400 ha kortlagt forekomsten af rynket rose. Kortlægningen blev foretaget på baggrund af spektrale analyser af luftfoto suppleret med detaljerede drone-optagelser. COWI estimerede udbredelsen af rynket rose til ca. 44 ha. Naturstyrelsen har efterfølgende kvalitetstjekket disse registreringer og fundet at den reelle udbredelse er ca. 2,5 gange større (ca. 110 ha). Dette skyldes at de spektrale analyser kun identificerer tætte bevoksninger af rynket rose - når busken bliver for spredt/tynd bliver analysen usikker. I foto-karrussellen til højre ses 4 luftfotos, hvor de gule områder viser udbredelsen af rynket rose (den reelle udbredelse skal ganges med faktor 2,5).

Rydning af bjergfyr plantager skaber ny natur

I forbindelse med LIFE projektet har Naturstyrelsen Thy iværksat de første rydninger af bjergfyr. Der er tale om gamle værnskove, som blev etableret netop for at begrænse sandflugten og forbedre mulighederne for at opbygge plantager på østsiden. Værnskovene har opfyldt deres funktion. I Stenbjerg Plantage vil der indenfor det næste års tid blive ryddet ca. 44 ha bjergfyr plantager. Erfaringer fra tidligere projekter viser at rydninger af de sammenfaldne bjergfyrbevoksninger forholdsvis hurtigt udvikler sig til nye lysåbne klithede naturtyper. Når rydningerne er gennemført vil der blive lukket nogle afvandingsgrøfter i området. Dette vil medføre at naturlige vådområder og mindre søer vil genopstå.

Formål

Projektets overordnede formål er at forbedre kvaliteten af en række kystnære naturtyper og forbedre forholdene for en række plante- og dyrearter herunder Strand-Snerle, Skotsk Lostilk, Strandtudse, Markfirben, Sandterne, Dværgterne, Klyde m.fl.

For at opfylde dette har Naturstyrelsen, Thisted Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune fastlagt følgende delmål:

 • Kortlægning af forekomsten af rynket rose på ca. 11.000 ha
 • Bekæmpelse af rynket rose
 • Forbedring af de hydrologiske forhold i klitnaturtyperne
 • Udvide arealerne af især klithede, grå klit og fugtige klitlavninger
 • Etablering af fugleøer i Nissum Fjord, Harboøre Tange og Fanø
 • Bekæmpelse af andre invasive arter, herunder Bjergfyr, Østrigsk Fyr, Sitka Gran og Contorta Fyr.
 • Gennemførelse af græsning

Arter

Der er fokus på de kystnære naturtyper, som primært er truet af tilgroning med invasive arter og fragmentering.

Projektforløb

2018

 • Projektbesøg fra EU Kommissionen den 10. - 11. april 2018

2017

 • 2 nye fugleøer er etableret i august 2017 i Harboøre Fjord (aktion C3)
 • Rynket rose bekæmpes (aktion C1) på Agger Tange med biorotor
 • Rynket rose behandles 2. gang med biorotor i Husby Klitplantage i november 2017 (aktion C1)
 • Rynket rose behandles 2. gang med biorotor på Agger Tange i december 2017 (aktion C1)
 • Deltagelse i LIFE Platform mødet i Milano den 29. - 30. november 2017 med et indlæg om rynket rose (aktion F3)

2016

 • Der er bekæmpet opvækst af invasive nåletræer (aktion C5) på ca. 246 ha klithede - 90 ha ved Naturstyrelsen Vestjylland, 142 ha ved Naturstyrelsen Blåvandshuk og 14 ha ved Naturstyrelsen Thy.
 • Rydning af i alt ca. 100 ha klit- og bjergfyrbevoksninger (aktion C6) er gennemført - 60 ha ved Naturstyrelsen Thy, 25 ha ved Naturstyrelsen Blåvnadshuk og 15 ha ved Thisted Kommune
 • Der er etableret 8 mindre vådområder (aktion C2) i Husby Klitplantage
 • Rydning af ca. 25 ha (aktion C6) på Fanø er omtrent gennemført 
 • Der er foretaget bekæmpelse af rynket rose (aktion C1) med biorotor (knuser) ved Nymindegab og Husby Klit
 • Der er foretaget bekæmpelse af rynket rose (aktion C1) ved opgravning i Kærgaard Plantage
 • Rydning af skov (Aktion C6) på ca. 44 ha i Lyngby Klitheder (site no. 7) gennemført. Derudover er der ryddet mindre arealer ved Bulbjerg (site no. 2) og Hansholm Vildtreservat (site no. 4). 
 • Brochure om rynket rose omdeles til ca. 11.400 sommerhusejere indenfor 18 områder langs den jyske vestkyst
 • Rydning af ca. 110 ha klitnatur med tilgroning af bjergfyr og klitfyr er påbegyndt i Husby Klitplantage. Den indledende A-aktion er omfattet af LIFE projektet, hvorimod selve rydningen gennemføres med 100% medfinansiering fra Naturerhvervsstyrelsen.

2015

 • I Husby Klitplantage er der gennemført tildækning af rynket rose på ca. 17 ha med ca. 3000 kvm buske fordelt på 55 individer (Aktion C1)
 • I Husby Klitplantage er der fjernet opvækst af bjergfyr, sitkagran, hvidgran og klitfyr på ca. 90 ha (Aktion C5)
 • Hybenspillet (som en del af mobilsitet) er klar på 3 lokaliteter langs Vestkysten: Husby, Klitmøller og Nymindegab (Aktion E1)
 • Studietur til Holland og Tyskland med fokus på naturpleje i klitnaturtyper og bekæmpelse af Rynket rose (Aktion F3)
 • Indgået aftale med eksterne konsulenter om gennemførelse af moniteringsaktionerne D1, D2 og D3 (Aktion D1, D2 og D3)
 • Udvikling af formidlingsspillet "Hr. Hyben" påbegyndt (Aktion E1)

2014

 • Rapport vedr. etablering af fugleøer i henholdsvis Nissum Fjord og Harboøre Tange udarbejdet (Aktion A4)
 • Rydning af skov  til fordel for udvidelsen af lysåbe naturtyper igangsat i hhv. Naturstyrelsen Thy og Natyrstyrelsen Blåvandshuk med ca. 55 ha i alt (Aktion C6)
 • Udviklingen af Mobilsite (Naturstyrelsen) og App (Thisted Kommune) påbegyndt (Aktion E1)
 • Rapport vedrørende projektering af fugleøer udarbejdet af Rambøll (Aktion A4)
 • Forundersøgelse ift etablering af fugleøer i Nissum Fjord og på Harboøre Tange sat igang (Aktion A4)
 • Deltagelse i LIFE Platform mødet i Finland (Aktion F3)
 • Myndighedsbehandling  ift gennemførelse af hydrologiindsatser iværksat (Aktion A3)
 • Forundersøgelse  af hydrologi gennemført på alle arealerne (Aktion A2)

 

2013

 •  Kortlægningsdata vedrørende rynket rose (se rapport under dokumenter)
 • Projekt igangsat (1. august: )

Dokumentarkiv

Presseklip

Kontakt

Uffe Strandby

Projektleder
Naturstyrelsen Vestjylland

Lars Christian Adrados

Thisted Kommune

Thomas Mosgaard

Ringkøbing-Skjern Kommune