LIFE sårbar natur langs vestkysten - naturgenopretning langs vestkysten

Dværgterne

Naturstyrelsen vil sammen med Thisted Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune – med støtte fra EU’s tilskudsordning LIFE+ Nature- i perioden 2013 til 2018 gennemføre en række tiltag langs den jyske vestkyst der vil forbedre naturen.

Der er tale om et projekt på samlet set 21,3 mio kr, hvoraf LIFE+ Nature bidrager med 50 %.

 

Projektperiode

August 2013 - Juli 2018

Status

Igang

Projekttype

LIFE & Natura 2000

Ansøger

Naturstyrelsen

Samarbejdspartnere

Ringkøbing-Skjern Kommune
Thisted Kommune

Udgifter

€ 2.845.912

Formål

Forbedre bevaringsstatus for en række naturtyper og forbedre levegrundlaget for forskellige arter langs den Jyske Vestkyst

 

Projektbeskrivelse

Projektet dækker en række Natura2000 områder fra Ejstrup Klit i nord til Kallesmærsk Hede og Langli og Skallingen i syd. Der er i projektet især fokus på bekæmpelse af rynket rose, etablering af ny klithedenatur, etablering af fugleøer samt forbedring af hydrologi.


Hvad bliver der gjort?

Formidlingstur i Husby Klitplantage - 10. maj kl. 10 - 12

Naturvejleder Brian Kjølhede Jensen guider en tur rundt i klitplantagen og fortæller undervejs om området, skoven, naturen, de spændende naturgenopretningsprojekter herunder med særlig vægt på EU LIFE projektet REDCOHA. Se mere på:

http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-nyheder/2015/apr/skovens-dag-2015/

 

Kortlægning af rynket rose

I samarbejde med COWI blev der i slutningen af 2013 indenfor et areal på ca. 11.400 ha kortlagt forekomsten af rynket rose. Kortlægningen blev foretaget på baggrund af spektrale analyser af luftfoto suppleret med detaljerede drone-optagelser. COWI estimerede udbredelsen af rynket rose til ca. 44 ha. Naturstyrelsen har efterfølgende kvalitetstjekket disse registreringer og fundet at den reelle udbredelse er ca. 2,5 gange større (ca. 110 ha). Dette skyldes at de spektrale analyser kun identificerer tætte bevoksninger af rynket rose - når busken bliver for spredt/tynd bliver analysen usikker. Nedenfor ses et luftfoto fra Vedersø Klit, hvor de gule områder viser udbredelsen af rynket rose (den reelle udbredelse skal ganges med faktor 2,5) samt et billede af en strandhytte der overvokses af rynket rose.

Rydning af bjergfyr plantager skaber ny natur

I forbindelse med LIFE projektet har Naturstyrelsen Thy iværksat de første rydninger af bjergfyr. Der er tale om gamle værnskove, som blev etableret netop for at begrænse sandflugten og forbedre mulighederne for at opbygge plantager på østsiden. Værnskovene har opfyldt deres funktion. I Stenbjerg Plantage vil der indenfor det næste års tid blive ryddet ca. 44 ha bjergfyr plantager. Erfaringer fra tidligere projekter viser at rydninger af de sammenfaldne bjergfyrbevoksninger forholdsvis hurtigt udvikler sig til nye lysåbne klithede naturtyper. Når rydningerne er gennemført vil der blive lukket nogle afvandingsgrøfter i området. Dette vil medføre at naturlige vådområder og mindre søer vil genopstå.

Formål

Projektets overordnede formål er at forbedre kvaliteten af en række kystnære naturtyper og forbedre forholdene for en række plante- og dyrearter herunder Strand-Snerle, Skotsk Lostilk, Strandtudse, Markfirben, Sandterne, Dværgterne, Klyde m.fl.

For at opfylde dette har Naturstyrelsen, Thisted Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune fastlagt følgende delmål:

  • Kortlægning af forekomsten af rynket rose på ca. 11.000 ha
  • Bekæmpelse af rynket rose
  • Forbedring af de hydrologiske forhold i klitnaturtyperne
  • Udvide arealerne af især klithede, grå klit og fugtige klitlavninger
  • Etablering af fugleøer i Nissum Fjord, Harboøre Tange og Fanø
  • Bekæmpelse af andre invasive arter, herunder Bjergfyr, Østrigsk Fyr, Sitka Gran og Contorta Fyr.
  • Gennemførelse af græsning

Arter

Der er fokus på de kystnære naturtyper, som primært er truet af tilgroning med invasive arter og fragmentering.

Projektforløb

2013

  • 28. november: Kortlægningsdata vedrørende rynket rose (se rapport under dokumenter)
  • 1. august: Projekt igangsat

Mere om projektet

Dokumenter

Grant agreement 

Rapport fra COWI vedr. udbredelsen af rynket rose

Presse

Kontaktinformation


Naturstyrelsen Vestjylland
Uffe Strandby (projektleder)
Telefon: 72543522

Thisted Kommune
John Patuel Hansen
Telefon: 99172256

Ringkøbing-Skjern Kommune
Camilla Nielsen
Telefon: 99 74 16 92