LIFE sårbar natur langs vestkysten

Naturgenopretning langs vestkysten

Dværgterne

Naturstyrelsen vil sammen med Thisted Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune – med støtte fra EU’s tilskudsordning LIFE+ Nature- i perioden 2013 til 2019 gennemføre en række tiltag langs den jyske vestkyst der vil forbedre naturen.

Der er tale om et projekt på samlet set 21,3 mio kr, hvoraf LIFE+ Nature bidrager med 50 %.

Summary in English

Projekttype LIFE og Natura 2000
Periode August 2013 - Juli 2019
Status Igang
Samarbejdspartnere EU Life
Ringkøbing-Skjern Kommune
Thisted Kommune
Økonomi Budget € 2.845.912

Projektbeskrivelse

Projektet dækker en række Natura2000-områder fra Ejstrup Klit i nord til Kallesmærsk Hede og Langli og Skallingen i syd. Der er i projektet især fokus på bekæmpelse af rynket rose, etablering af ny klithedenatur, etablering af fugleøer samt forbedring af hydrologi.

Hvad bliver der gjort?

 

Læs mere om, hvad der bliver gjort:

Opgravning af rynket rose i Vangså i Thy

Over den sidste måned har to maskiner kørt i klitterne omkring Vangså og syd for Klitmøller. Naturstyrelsen bekæmper igen rynket rose denne gang med gravemaskiner. De to gravemaskiner har gravet 219 buske op fordelt på 1,8 ha. Metoden er simpel der graves et dybt hul hvori rosebuske med gren og rod ligges i, derefter dækkes hullet til med sand. ”Buskene har ikke gode vækstbetingelser efter opgravning og efterfølgende tildækning, det vil forhåbentlig medføre reduktion af rynket rose på arealerne.” udtaler naturmedarbejder Nanna Søndergaard Pedersen fra Naturstyrelsen Thy. I løbet af den næste uge vil der påbegyndes genbehandling af arealer der i foråret blev op- og nedgravet. Genbehandlingen skal foregå manuelt.

Her ses de to gravemaskiner igang med bekæmpelsen

Her ses en del af de arealer med rynket rose som er gravet op (ved parkeringspladsen for enden af Hvidbakken)

Padder og fugle får glæde af en vådere vestkyst

Her i efteråret 2018 og i løbet af foråret 2019 lukker Naturstyrelsen 8,5 kilometer grøfter på Thys klitheder og genskaber slyngede vandløb i Hanstholm Vildtreservat for at genoprette naturlige vådområder. 

Der lukkes knap 8,5 kilometer grøfter langs vestkysten fra Agger Tange og op til Hanstholm. Derudover skabes der 12.500 kvadratmeter levesteder til padder, fordelt på vandhuller og søer i forskellige størrelser. 

- Grøfterne blev i sin tid etableret for at dræne de fugtige klithedearealer, så der kunne dyrkes landbrug og skov. Nu er træerne fældet, tømmeret solgt, og det tidligere skov- og landbrugsareal er ryddet til fordel for en lysåben og vådere natur. Det vil skabe bedre forhold for eksempelvis strandtudse, spidssnudet frø, stor vandsalamander, fugle som tinksmed og trane og en række sjældne planter, der er knyttet til vand, siger Nanna Søndergaard Pedersen, biolog i Naturstyrelsen.

Udover lukningen af grøfter vil Naturstyrelsen genslynge 624 meter vandløb i Hanstholm Vildtreservat. Vandet blev i sin tid ført ud i lige rette kanaler for bedre at kunne dyrke de omkringliggende landbrugsarealer. Ved at føre vandløbet tilbage til dets naturlige slyngninger sikres den naturlige bevægelse og fordeling af vand, der med tiden fører til en mere artsrig natur langs vandløbet.

Sluseminaret foregår på Hotel Limfjorden i Thisted. Den første dag vil der være en række indlæg om projektets forskellige aktiviteter med fokus på bekæmpelse af rynket rose. Den følgende dag vil der være mulighed for at komme rundt i Thy og besigtige især de metoder der er brugt til bekæmpelse af rynket rose samt se to nyetablerede fugleøer på Harboøre Tange.

Se det vedhæftede program og læs mere om LIFE REDCOHA på projektets hjemmeside: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-saarbar-natur-langs-vestkysten/

Der skal laves to tilmeldinger. Man tilmelder sig selve slutseminaret til Uffe Strandby (Obfuscated Email) og tilmelder sig overnatning/forplejning via henvendelse til Hotel Limfjorden.

De 2 fugleøer på ca. 400 og 600 kvm på Harboøre Tange som blev etableret i august 2017 har allerede fået de første beboere - klyder og terner er flyttet ind. I slutningen af maj 2018 blev der observeret ca. 15 par klyder og 15-20 par hættemåger på den nordlige ø og ca. 40 par klyder og 35-40 par hættemåger samt 4-6 par fjordterner.

 

Den 10. - 11. april 2018 aflagde EU Kommissionen LIFE REDCOHA besøg. Hovedparten af den første dag blev tilbragt indendørs med teknisk og økonomisk gennemgang af projektet. Sidst på eftermiddagen var der mulighed for at komme en tur til Husby Klitplantage for at se de forskellige erfaringer med bekæmpelse af rynket rose samt se det store rydningsprojekt. Rydning af opvækst af klit- og bjergfyr i afblæsningsfladen ("gryden"), har givet muligheder for at gennemføre nogle spændende vådområdeprojekter - der er lavet ca. 12 mindre klitsøer. Den sidste dag blev overvejende tilbragt i Thy, hvor vi startede ud med at se et forsøg med opgravning af rynket rose syd for Klitmøller. Dernæst blev den store rydning ved Stenbjerg fremvist, hvorefter vi tog til Vangså, hvor Thisted Kommune sammen med en række lodsejere har gennemført et meget interessant forsøg med 5 forskellige metoder til at bekæmpe rynket rose. På vej til Harboøre Tange stoppede vi op ved Agger Tange og diskuterede indsatsen med biorotor til bekæmpelse af rynket rose. Dagen blev afsluttet på Harboøre Tange, hvor de 2 nye fugleøer blev fremvist og diskuteret.

Fremvisning og diskussion af opgravning af rynket rose syd for Klitmøllerundefined

 Etablering af nye vådområder i parabelklitten i Husby Klitplantageundefined

 

Mellem Klitmøller og Hanstholm bekæmpes der i disse dage (oktober 2017) rynket rose ved hjælp af en nyudviklet maskine. Der er tale om en biorotor (en slags fræser) som er monteret på en kranarm.  "Maskinen er nyudviklet til formålet og eftersom den er monteret på en kranarm vil den i højere grad kunne nå buske der befinder sig på bakketoppe og skråninger", udtaler naturmedarbejder Kate Kronborg Holmstrand fra Naturstyrelsen Thy. Behandlingen vil bestå af to processer, hvor man først vil knuse den overjordiske del af busken og i anden omgang gå dybere for at rive rødderne over nede i en dybde på ca. 15 cm.

 

I løbet af sommeren 2017 er der etableret 2 øer til gavn for fuglene. Det er især klyder og terner der mange steder er hårdt presset af ræve der æder både æg og unger. De 2 nye øer er med til at give fuglene et fristed, hvor mulighederne for at få flyvefærdige unger på vingerne er langt større. Øen ud for fugleskjulet er ca. 400 kvm stor og i den sydlige del af lagunen finder man den største af øerne på ca. 600 kvm.

I sensommeren og efteråret 2016 blev adskillige Hyben buske ved Nymindegab og i Husby Klitplantage bekæmpet med en såkaldt biorotor. Det er en slags fræser som knuser buskene og arbejder 20-30 cm nede i jorden. Et mindre prøveområde ved Nymindegab, som blev behandlet i sommeren 2015 viser at genvæksten er meget begrænset. Denne måde at bekæmpe Hyben roserne på vil sammen med tildækning og opgravning løbende blive evalueret for at finde frem til en effektiv metode. I disse dage (1. og 2. februar) kører maskinen i Husby igen og i næste uge (6. - 10. februar) er det Hyben roserne på Agger Tange der står for tur.

 

Der er nu fjernet opvækst af bjergfyr og klitfyr på ca. 110 ha i og omkring afblæsningsfladen ("Gryden") i Husby Klitplantage. Nu er træerne væk og det er blevet muligt at komme igang med gravearbejdet til 8 mindre vådområdeprojekter. Der er tale om lavninger i landskabet som i visse perioder af året vil være fyldt med vand og i andre perioder vil tørre ud. Vådområderne vil på sigt gavne leve- og yngleforholdene for en række padder, insekter, fugle og planter.

 

Med en gravemaskine fjernes buskene og der graves et hul med en dybde på ca. 1,5 m. Buskene lægges ned i hullet og tildækkes. "Af sand er du kommet, til sand skal du blive og af sand skal du ej genopstå" - dette er i hvert fald baggrunden for at prøve denne metode af. Områderne følges de næste par år og eventuel opvækst rodstikkes. Opgravning/nedgravning af rynket rose planlægges også et par steder i Thy i løbet af 2017.

 

Projektet var repræsenteret med 5 deltagere til platform mødet. I løbet af de 3 dage blev der præsenteret en række projekter og afholdt forskellige workshops med fokus på beskyttelse af både kyst- og indlandsklitter. Fokus var helt overvejende på bekæmpelse af invasive arter (Glansbladet Hæg, Rynket Rose etc.), udfordringer med kvælstoftilførsel samt genskabelse af mere dynamik og forstyrrelser i klitterne.

 

Umiddelbart inden påske lander der et brev i postkassen hos 11.400 sommerhusejere. Brevet er en del af en samlet formidlingskampagne om rynket rose.

Rynket rose er en indført plante, som spreder sig uønsket og voldsomt. Rynket rose er en alvorlig trussel for vores hjemmehørende plante- og dyrearter, der mister deres levesteder, når rynket rose breder sig langs kysterne.

Indenfor de næste par år vil man på Naturstyrelsens arealer og private arealer, hvor lodsejeren samarbejder med kommunerne, opleve, at der bliver iværksat forskellige former for bekæmpelse af rynket rose.  Men bekæmpelsen på de statslige arealer kan ikke stå alene.

”Det er en hårdfør busk som kan tåle kraftig vind- og saltpåvirkning, så ud fra den betragtning egner den sig jo fint i sommerhusområderne langs vestkysten,” udtaler projektleder Uffe Strandby. Arten er ikke hjemmehørende i Danmark.  Den er kommet til Danmark i midten af 1800-tallet, men blev først udbredt i stort omfang i forbindelse med de store sommerhusudstykninger i 1950’erne. Fra sommerhusområderne har den spredt sig ud i klitnaturen og herude udgør den en trussel for både plante- og dyrearter. En enkelt busk kan forøge sin diameter med op til 1 m om året, så det er en hård konkurrence de hjemmehørende dyre- og plantearter er oppe imod.

”Vi vil i projektet gøre en indsats for dels at forbedre vores erfaringer med hvilke metoder der kan anvendes til at bekæmpe rynket rose og derudover forsøger vi med blandt andet denne folder at gøre opmærksom på, at sommerhusejerne ligeledes har mulighed for at gøre en indsats, som klitnaturen på sigt vil have gavn af,” udtaler projektleder Uffe Strandby.

Du kan se folderen her: Folder om rynket rose

25 elever fra 2g på Thisted Gymnasium fik den 24. februar 2016 syn for sagen med hensyn til hvor hurtigt rynket rose spreder sig og hvilke problemer den skaber i mange klitnaturtyper. Eleverne målte adskillige buske op og sammenlignede med tidligere luftfoto. Forløbet blev afsluttet med en præsentation med elevernes egne forslag til bekæmpelse - bortsprængning, manuel opgravning mm.

 

Rydningen af invasive nåletræer i klitnaturen startede op i begyndelsen af januar i Husby Klitplantage. Træer og buske fjernes med det formål at få genskabt mere lysåben klitnatur. Indenfor et areal på ca. 110 ha gennemføres der med støtte fra Naturerhvervsstyrelsen rydning i og omkring afblæsningsfladen i parabelklitten. Rydningen udføres af HedeDanmark. Der tages nøje hensyn til vådområder og de gamle krogede bevoksninger af østrigsk fyr omkring Marens Maw. Derudover har Naturstyrelsen selv på arealer der ligger mere kystnært (ca. 90 ha.) fjernet opvækst af bjergfyr, hvidgran og klitfyr. Endvidere er der i efteråret 2015 taget de første skridt til bekæmpelse af rynket rose. Indenfor ca. 17 ha fra Spidsbjerg Strand til Marens Maw er ca. 3000 kvm rynket rose tildækket med plastik og ukrudtsdug. I forbindelse med forvaltning af klitnaturtyper peges der specifikt på tilgroning med invasive arter som bjergfyr og rynket rose samt mangel på naturlige forstyrrelser, som de væsentligste negative påvirkningsfaktorer – disse udfordringer tages der nu hånd om.

Ovenfor ses en skovningsmaskine, hvor fældeaggregatet er en slags rundsavsklinge.

Ovenfor ses et areal som netop er ryddet for især bjergfyr

 

Hen over efteråret 2015 er ca. 3000 kvm rynket rose fordelt på 55 større og mindre buske blevet tildækket med ukrudtsdug og plastik. Naturstyrelsen forsøger med denne indsats at forbedre den samlede viden om, hvordan man mest effektivt og med hvilke omkostninger kan bekæmpe denne invasive art. Rynket rose spreder sig voldsomt og overvokser dermed sårbare naturtyper, hvor både plante- og dyrearters levesteder forringes. Det forventes at buskene skal være tildækket 2-4 år. Kun få af tildækningerne blev beskadiget af stormen i slutningen af november 2015.

 

 

Hybenspillet er nu aktivt under mobilhjemmesiden http://m.vestkystnatur.dk/. Det er muligt at vandre en rute på ca. 2 km i klitterne langs Vesterhavet ved Husby, Nymindegab og Klitmøller. På disse ruter får man et godt indtryk af udbredelsen af Rynket Rose (Hyben Rose) og de udfordringer denne invasive art medfører. På ruten er der 7 stolper med QR-koder. Man scanner QR-koden med sin smartphone og starter derved et spil med forskellige spørgsmål om Hyben Rosen. Man kan kun prøve kræfter med spillet ved at tage ud i området med sin mobiltelefon. Når man har besvaret alle 7 spørgsmål kan man via mail eller Facebook få tilsendt et diplom der viser hvor mange spørgsmål man svarede rigtigt på og hvor lang tid man brugte på at gå ruten. Startstedet for de tre ruter kan ses via følgende krak-link:

Husby-ruten

Nymindegab-ruten

Klitmøller-ruten

 

LIFE REDCOHA var sammen med LIFE REWETDUNE (Naturstyrelsen Vendsyssel) på studietur til Holland og Tyskland fra den 18. maj til den 22. maj. I Holland havde organisationen Landschap Noord-Holland (se http://www.landschapnoordholland.nl/) tilrettelagt to interessante dage med fokus på deres erfaringer med bekæmpelse af rynket rose og naturpleje i klitnaturtyperne. Vi kunne i løbet af de to dage på flere af lokaliteterne konstatere at der var stor fokus på at genskabe en dynamik i klitnaturtyperne, sådan at der konstant er en forekomst af mindre partier af blottede sandflader. Sandfladerne skaber grobund for dels étårige urter og ynglelokaliteter for forskellige insekter og firben. Den sidste dag i Holland besøgte vi området Kraansvlak,  hvor man har genudsat europæisk bison. Der var tale om et område på ca. 360 ha med ca. 15 bisoner. Projektet har forløbet over 8 år og der er generelt positive erfaringer med bisons evne til at fungere som naturplejer.

I Tyskland havde repræsentanter for organisationen Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein (http://www.stiftung-naturschutz-sh.de/) og NABU - Naturschutzbund Deutschland - https://www.nabu.de/) arrangeret to dage med fokus på græsning og tildækning som bekæmpelse af Rynket rose.  Her havde vi fornøjelsen af at opleve helårsgræsning med kreaturer til bekæmpelse af Rynket rose, intensiv fåregræsning i smalle strandparceller og ikke mindst tildækning med kraftig ukrudtsdug. Sidstnævnte metode kunne øjensynlig indenfor 2-3 vækstsæsoner fuldstændig elimininere Rynket rose. Erfaringer med græsning i bl.a. Geltinger Birk er  at Rynket rose begrænses i sin spredning og samtidig græsses ned i så lav en højde at andre planter har mulighed for at få plads.

Rynket rose græsset af kreaturer (Weissenhäuser - 7 års græsning)

Europæisk Bison udsat for ca. 8 år siden

 

 Rynket rose dækket med tyk geotekstil (2 års tildækning)

 

Naturvejleder Brian Kjølhede Jensen guider en tur rundt i klitplantagen og fortæller undervejs om området, skoven, naturen, de spændende naturgenopretningsprojekter især med fokus på LIFE projektet Sårbar Natur langs Vestkysten (REDCOHA). Læs mere på:

http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-nyheder/2015/apr/skovens-dag-2015/

 

I projektet er der ved Bulbjerg ryddet et område med Sitkagran. Der er tale om et meget kuperet terræn, som har givet skovarbejderne kompetencer til stillinger i det schweitziske skovbrug! Dette område er en del af en større aktion i projektet hvor der samlet set ryddes ca. 95 ha nåleskov uden væsentlige biologiske værdier. Der er derimod tale om arealer som på sigt med stor sandsynlighed vil udvikle sig til lysåbne naturtyper som den grå klit og klithede. I Blåbjerg Klitplantage er der ligeledes iværksat de første rydninger, hvor gamle værnskove af primært Bjergfyr fjernes for at skabe mere sammenhængende arealer af lysåben natur.

 

I projektet er der nu gennemført en forundersøgelse af den planlagte hydrologi indsats. Det vil sige at arealerne er gennemgået for at pege på de områder, hvor det er muligt at forbedre de hydrologiske forhold.

Store arealer er indenfor de sidste 100 år blevet drænet og tørlagt med det formål at kunne drive landbrug og skovbrug mere intensivt.

Genskabelse af vådområder er et af de tiltag der gavner biodiversiteten mest. Indenfor dette projekt forbedres de hydrologiske forhold ved at lukke store systemer af grøfter og kanaler og dermed genskabe vandets naturlige strømning. Der bliver også flere steder lavet overfladiske skrab som skaber nogle lavbundede søer og vandhuller. Det forventes at hydrologiindsatsen i dette projekt kommer til at påvirke mere end 500 ha.

Hvem har glæde af, at der kommer mere vand i naturen? Vand er vigtigt for mange fugle- og insektarter som både kan finde føde i og beskyttelse på vandet. Andre arter som f.eks. padder er afhængige af fladvandede arealer som ynglesteder. Det kan dreje sig om fugle som Tinksmed, Trane og Hjejlen og padder som Stor Vandsalamander, Strandtudse og Spidssnudet frø og insekter som Hedepletvinge og Moserandøje.

I projektet afventer vi nu de nødvendige tilladelser inden de første spadestik kan graves i løbet af 2015.

Nedenfor ses en dyb grøft i Hanstholm Reservatet. Dele af grøften vil blive blokeret og der vil opstå større lavvandede områder.

I samarbejde med COWI blev der i slutningen af 2013 indenfor et areal på ca. 11.400 ha kortlagt forekomsten af rynket rose. Kortlægningen blev foretaget på baggrund af spektrale analyser af luftfoto suppleret med detaljerede drone-optagelser. COWI estimerede udbredelsen af rynket rose til ca. 44 ha. Naturstyrelsen har efterfølgende kvalitetstjekket disse registreringer og fundet at den reelle udbredelse er ca. 2,5 gange større (ca. 110 ha). Dette skyldes at de spektrale analyser kun identificerer tætte bevoksninger af rynket rose - når busken bliver for spredt/tynd bliver analysen usikker. I foto-karrussellen til højre ses 4 luftfotos, hvor de gule områder viser udbredelsen af rynket rose (den reelle udbredelse skal ganges med faktor 2,5).

I forbindelse med LIFE projektet har Naturstyrelsen Thy iværksat de første rydninger af bjergfyr. Der er tale om gamle værnskove, som blev etableret netop for at begrænse sandflugten og forbedre mulighederne for at opbygge plantager på østsiden. Værnskovene har opfyldt deres funktion. I Stenbjerg Plantage vil der indenfor det næste års tid blive ryddet ca. 44 ha bjergfyr plantager. Erfaringer fra tidligere projekter viser at rydninger af de sammenfaldne bjergfyrbevoksninger forholdsvis hurtigt udvikler sig til nye lysåbne klithede naturtyper. Når rydningerne er gennemført vil der blive lukket nogle afvandingsgrøfter i området. Dette vil medføre at naturlige vådområder og mindre søer vil genopstå.

Presseklip

 • 28. november 2019: Indslag på TV MidtVest om opsamling på erfaringer med rynket rose
 • 22. december 2018. Indslag på Nationalpark TV om hydrologiindsatser i Thy
 • 8. november 2018. Indslag på TV MidtVest om protester mod og klager over den planlagte fugleø i Nissum Fjord syd for Thorsminde.
 • 7. november 2018. Indslag på DR P4 Eftermiddag om hydrologiindsatser i Thy (fra 14.40-19.20 samt 36.20-39.50)
 • 5. november 2018. Nyhed på www.nst.dk. Hydrologiindsatser i Thy
 • 28. september 2018. Nyhed på www.nst.dk. Rydning af parabelklitten i Husby - sjælden klitnatur kommer frem i lyset.
 • 15. august 2018. Nyhed på www.nst.dk. De 2 fugleøer på Harboøre Tange er en succes.
 • 4. maj 2018. Indslag på Nationalpark TV om bekæmpelsen af rynket rose med en fræser, beskyttelse af sårbare planter og skrald der gemmer sig i buskene
 • 2. juni 2018. Artikel i Lemvig Folkeblad om de 2 fugleøer på Harboøre Tange
 • 16. februar 2018. Indslag på Nationalpark TV om hydrologiprojekter
 • 1. februar 2018. Artikel i Nordjyske Stiftstidende om brug af biorotor
 • 12. december 2017. Indslag på TV MidtVest om rynket rose og forbud mod salg af planter i Danmark
 • 13. oktober 2017. Artikel i Information om Hybenrosen
 • 19. august 2017. Indslag på TV MidtVest om etablering af 2 fugleøer på Harboøre Tange
 • 19. august 2017. Indslag i DR P1 Morgen om etablering af 2 fugleøer på Harboøre Tange
 • 3. juli 2017. Artikel i Jyske Vestkysten om bekæmpelse af rynket rose med biorotor.
 • 18. maj 2017. Artikel i Kristeligt Dagblad om bekæmpelsen af rynket rose på Agger Tange og Vangså
 • 3. april 2017. Indslag på DR PV Midt & Vest (P4 eftermiddag kl ca. 15.40). Staus på bekæmpelsen og afgræsning med geder 
 • 3. marts 2017: Indslag på Nationalpark TV. Hyben roserne på Agger Tange knuses
 • 21. februar 2017: Indslag i DR1 TV Avisen kl. 21.30. Hyben roserne på Agger Tange knuses
 • 4. november 2016: Artikel i Nordjyske.dk. Jagten på invasiv plante indstilles for i år
 • 20. juni 2016: Indslag om Hybenrose og mulighederne for bekæmpelse på TV MidtVest
 • 17. juni 2016: Artikel i Dagbladet Ringkøbing Skjern om bekæmpelse af rynket rose med stude
 • 10. maj 2016: Indslag om Hybenrosen og bekæmpelse i sommerhusområder i 19.30 nyhederne på TV2 MidtVest
 • 12. april 2016: Indslag om Hybenrosen og postomdeling af brocure til sommerhusejere på DR1 "Vores Vejr"
 • 4. april 2016: Indslag om Hybenrosen og postomdeling af brocure til sommerhusejere på DR P4 Midt Vest
 • 15. januar 2016: Indslag på Nationalpark TV om hydrologiprojekter på Vangså Hede
 • 19. oktober 2015: Indslag i Natursyn (DR P1) om rynket rose
 • 19. oktober 2015: Indslag på DR P1 om Hyben spillet
 • 5. september 2015: Indslag på Nationalpark TV om Hyben spillet
 • 19. februar 2014: Indslag på DR2 om kortlægning af af rynket rose
 • 20. februar 2014: Indslag på DR P4 Midt og Vest om rynket roses vækst
 • 23. februar 2014: Netnatur.dk: Naturstyrelsen går i krig mod rynket rose
 • 27. december 2013: Indslag på Nationalpark TV om en generel introduktion til projektet

Formål

Projektets overordnede formål er at forbedre kvaliteten af en række kystnære naturtyper og forbedre forholdene for en række plante- og dyrearter herunder Strand-Snerle, Skotsk Lostilk, Strandtudse, Markfirben, Sandterne, Dværgterne, Klyde m.fl.

For at opfylde dette har Naturstyrelsen, Thisted Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune fastlagt følgende delmål:

 • Kortlægning af forekomsten af rynket rose på ca. 11.000 ha
 • Bekæmpelse af rynket rose
 • Forbedring af de hydrologiske forhold i klitnaturtyperne
 • Udvide arealerne af især klithede, grå klit og fugtige klitlavninger
 • Etablering af fugleøer i Nissum Fjord, Harboøre Tange og Fanø
 • Bekæmpelse af andre invasive arter, herunder Bjergfyr, Østrigsk Fyr, Sitka Gran og Contorta Fyr.
 • Gennemførelse af græsning

Arter

Der er fokus på de kystnære naturtyper, som primært er truet af tilgroning med invasive arter og fragmentering.

Projektforløb

2019

 • Afleveret slutrapport til EU Kommissionen (se link under dokument længere nede)
 • Udarbejdet håndbog i bekæmpelse af rynket rose (bedste praksis) - se link under dokumenter nedenfor
 • I slutningen af marts etableres en fugleø på Agger Tange (aktion C3)
 • I slutningen af marts gennemføres hydrologiprojekter i Lyngby Klitheder i Thy (Aktion C2)

2018

 • Hydrologiindsatser igangsættes  i Naturstyrelsen Thy (aktion C2)
 • Aflevering af Progress Report 30/09/2018
 • De 2 nye fugleøer på Harboøre Tange er taget i brug af terner, klyder og måger (Aktion C3)
 • Afholdelse af slutseminar i juni (Aktion E6)
 • Projekt forlænget med 1 år frem til 31. juli 2019
 • Projektbesøg fra EU Kommissionen den 10. - 11. april 2018
 • Budgetændringer godkendt januar 2018

2017

 • 2 nye fugleøer er etableret i august 2017 i Harboøre Fjord (aktion C3)
 • Rynket rose bekæmpes (aktion C1) på Agger Tange med biorotor
 • Rynket rose behandles 2. gang med biorotor i Husby Klitplantage i november 2017 (aktion C1)
 • Rynket rose behandles 2. gang med biorotor på Agger Tange i december 2017 (aktion C1)
 • Deltagelse i LIFE Platform mødet i Milano den 29. - 30. november 2017 med et indlæg om rynket rose (aktion F3)

2016

 • Der er bekæmpet opvækst af invasive nåletræer (aktion C5) på ca. 246 ha klithede - 90 ha ved Naturstyrelsen Vestjylland, 142 ha ved Naturstyrelsen Blåvandshuk og 14 ha ved Naturstyrelsen Thy.
 • Rydning af i alt ca. 100 ha klit- og bjergfyrbevoksninger (aktion C6) er gennemført - 60 ha ved Naturstyrelsen Thy, 25 ha ved Naturstyrelsen Blåvnadshuk og 15 ha ved Thisted Kommune
 • Der er etableret 8 mindre vådområder (aktion C2) i Husby Klitplantage
 • Rydning af ca. 25 ha (aktion C6) på Fanø er omtrent gennemført 
 • Der er foretaget bekæmpelse af rynket rose (aktion C1) med biorotor (knuser) ved Nymindegab og Husby Klit
 • Der er foretaget bekæmpelse af rynket rose (aktion C1) ved opgravning i Kærgaard Plantage
 • Rydning af skov (Aktion C6) på ca. 44 ha i Lyngby Klitheder (site no. 7) gennemført. Derudover er der ryddet mindre arealer ved Bulbjerg (site no. 2) og Hansholm Vildtreservat (site no. 4). 
 • Brochure om rynket rose omdeles til ca. 11.400 sommerhusejere indenfor 18 områder langs den jyske vestkyst
 • Rydning af ca. 110 ha klitnatur med tilgroning af bjergfyr og klitfyr er påbegyndt i Husby Klitplantage. Den indledende A-aktion er omfattet af LIFE projektet, hvorimod selve rydningen gennemføres med 100% medfinansiering fra Naturerhvervsstyrelsen.

2015

 • I Husby Klitplantage er der gennemført tildækning af rynket rose på ca. 17 ha med ca. 3000 kvm buske fordelt på 55 individer (Aktion C1)
 • I Husby Klitplantage er der fjernet opvækst af bjergfyr, sitkagran, hvidgran og klitfyr på ca. 90 ha (Aktion C5)
 • Hybenspillet (som en del af mobilsitet) er klar på 3 lokaliteter langs Vestkysten: Husby, Klitmøller og Nymindegab (Aktion E1)
 • Studietur til Holland og Tyskland med fokus på naturpleje i klitnaturtyper og bekæmpelse af Rynket rose (Aktion F3)
 • Indgået aftale med eksterne konsulenter om gennemførelse af moniteringsaktionerne D1, D2 og D3 (Aktion D1, D2 og D3)
 • Udvikling af formidlingsspillet "Hr. Hyben" påbegyndt (Aktion E1)

2014

 • Rapport vedr. etablering af fugleøer i henholdsvis Nissum Fjord og Harboøre Tange udarbejdet (Aktion A4)
 • Rydning af skov  til fordel for udvidelsen af lysåbe naturtyper igangsat i hhv. Naturstyrelsen Thy og Natyrstyrelsen Blåvandshuk med ca. 55 ha i alt (Aktion C6)
 • Udviklingen af Mobilsite (Naturstyrelsen) og App (Thisted Kommune) påbegyndt (Aktion E1)
 • Rapport vedrørende projektering af fugleøer udarbejdet af Rambøll (Aktion A4)
 • Forundersøgelse ift etablering af fugleøer i Nissum Fjord og på Harboøre Tange sat igang (Aktion A4)
 • Deltagelse i LIFE Platform mødet i Finland (Aktion F3)
 • Myndighedsbehandling  ift gennemførelse af hydrologiindsatser iværksat (Aktion A3)
 • Forundersøgelse  af hydrologi gennemført på alle arealerne (Aktion A2) 

2013

 • Kortlægningsdata vedrørende rynket rose (se rapport under dokumenter)
 • Projekt igangsat (1. august)

Dokumentarkiv

Kontakt

Uffe Strandby

Projektleder
Naturstyrelsen Vestjylland

Lars Christian Adrados

Thisted Kommune

Thomas Mosgaard

Ringkøbing-Skjern Kommune