Lindum Enge lavbundsprojekt - Forundersøgelse

Naturstyrelsen Himmerland har i perioden september 2020 – maj 2021 iværksat en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse af mulighederne for at gennemføre et lavbundsprojekt i et undersøgelsesområde på 142 ha i Lindum Enge (Viborg kommune) i ådalen omkring Skals Å.

Projekttype Lavbundsprojekt - forundersøgelse
Periode 1. september 2020 - 30. august 2021
Forundersøgelses-
område
142 ha

Økonomi - budget 
forundersøgelse

kr. 584.849

Projektbeskrivelse

Det mulige lavbundsprojekt er beliggende i Skalsådalen umiddelbart øst for Lindum Skov. Forundersøgelsesområdet omfatter 142 ha og berører 14 lodsejere, og hovedparten af forundersøgelsesområdet er beliggende inden for Natura-2000 område. Størsteparten er dyrket landbrugsjord, som afvandes gennem grøfter og dræn, og den centrale del på ca. 35 ha afvandes med pumpe. Området er desuden kendetegnet ved humusjorde med et tørveindhold over 6 % og størstedelen af området (70 %) med et tørveindhold over 12 %.

Oversigtskort Lindum Enge

Formålet med lavbundsprojekter er at udtage kulstofrige lavbundsjorder (tørvejord) fra landbrugsmæssig drift for at reducere disse arealers tab af klimagasser til atmosfæren, hvilket er et delmål i den vedtagne klimahandlingsplan. Det indebærer, at al afvanding i form af dræn og grøfter afbrydes, så jorden bliver vådere og nedbrydningen af tørvejorden ophører.

Ekstensiveringen af landbrugsdriften og genskabelse af naturlige hydrologiske forhold vil samtidig forbedre naturforholdene i projektområdet, hvoraf en betydelig del er udpeget som Natura 2000 område.

Med ophør af dyrkning bidrager lavbundsprojektet endvidere til at reducere tabet af kvælstof til vandmiljøet til gavn for Hjarbæk Fjord og Limfjorden.

Nyheder

Projektforløb

Det rådgivende ingeniørfirma WSP (tidligere Orbicon) har som rådgiver for Naturstyrelsen Himmerland udført en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse. Formålet var at undersøge mulighederne for at realisere et lavbunds-projekt, hvor der opnås tilstrækkelig reduktion af tab af CO2 (klimagasser) til atmosfæren, samtidigt med at der sker en forbedring af de eksisterende naturarealer i området.

Rådgiver har efter besigtigelser i området og indmåling af terræn, grøfter og drænløb beregnet effekten, hvis afvandingen i forundersøgelsesområdet bliver bragt til ophør gennem afbrydelse af dræn og grøfter og afmontering af pumpeanlæg.

Endvidere er der foretaget registrering af forekommende naturarealer og en vurdering af effekten af etablering af et lavbundsprojekt.

Alle lodsejere i forundersøgelsesområdet er i forløbet blevet interviewet om deres holdning til det foreløbige projektforslag og deres ønsker til kompensation (jordfordeling, salg med forkøbsret eller tilskud) ved eventuel deltagelse i projektet. Resultatet af interviewrunden viste, at der er en overvejende positiv interesse blandt lodsejerne for at gå videre og forsøge at realisere projektet. Etablering af et lavbundsprojekt er baseret på frivillighed og projektet vil derfor ikke kunne realiseres, før end der er indgået aftaler med samtlige lodsejere, der bliver berørt at det endelige projekt.

På baggrund af den teknisk-biologiske forundersøgelse og tilkendegivelserne fra de enkelte lodsejere har forundersøgelsen vist, at der er grundlag for at realisere et lavbundsprojekt på 98 ha, fordelt på to delområder, som vist på nedenstående kort.

 Lavbundsprojekt Lindum projektområde

Afgrænsningen af projektområdet er en kombination af områder, hvor der er beregnet en tiltrækkelig klimaeffekt i form af en reduceret frigivelse af klimagasser, målt i form af tons CO2/ha, samtidig med at de berørte lodsejere har været positive over for at gå videre med projektideen.

Gennemførelse af det samlede projekt vil give anledning til en samlet CO2 tilbageholdelse på 1.010 tons CO2 ækvivalenter, svarende til 10.3 tons pr ha projektområde. Dermed opfylder projektet kravene til effektivitet i den nationale støtteordning til realisering af Klima-Lavbundsprojekter.

Ekstensiveringen af landbrugsdriften vil medføre en reduktion i tabet af kvælstof til Hjarbæk Fjord via Skals Å på ca. 5,1 ton N/år svarende til ca. 52 kg N pr. ha projektområde pr. år. Projektet vil medføre et beregnet tab af fosfor i de første år efter realisering af projektet, men det vurderes i forundersøgelsen, at der vil være tale om et midlertidigt tab af en overskudspulje af fosfor i jordlagene, og at projektet ikke vil skade Hjarbæk Fjord med fosfor.

Projektområdet omfatter både beskyttet natur som eng, mose og søer og er en del af et internationalt naturbeskyttelsesområde (såkaldt Natura 2000 område) omkring Skals Å. Ophør af landbrugsdrift og mere naturlige afvandingsforhold i området vil medføre en forøgelse af beskyttet natur og mulighed for, at der opstår flere naturtyper som ”rigkær” og ”tidsvis våd eng”. Endvidere vil projektet forbedre levevilkårene for især engfugle og vandfugle. 

Kort over projektområdet

Lavbundsprojekt Lindum projektområde

Kontakt

Kjeld Lundager Jørgensen

Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland