Mjang Dam Vådområdeprojekt - Forundersøgelse

Naturstyrelsen Sønderjylland får i perioden august 2017 til august 2019 udarbejdet en teknisk forundersøgelse, som skal kortlægge muligheden for, at etablere et vådområdeprojekt ved Mjang Dam med midler fra EU’s Landdistriktsprogram.

Projekttype Vådområdeprojekt under EU’s Landdistriktsprogram
Periode Fra august 2017 til august 2019
Samarbejdspartnere Sønderborg Kommune
Projektareal 49,38 ha.
Økonomi 308.420,00 kr. til forundersøgelse

 

Projektbeskrivelse

Projektet arbejder for reducering af udledningen af kvælstof til de danske fjorde og farvande. Tilførslen af kvælstof til jorden er steget gevaldigt, efter brugen af kunstgødning blev indført i danske landbrug. Den ekstra tilførsel af kvælstof til havet betyder en opblomstring af alger og planteplankton, der i solrige og vindstille perioder kan føre til iltsvind. Iltsvind kan have alvorlige konsekvenser for faunaen i området, da den er afhængig af et minimum af ilt i vandet for, at kunne leve.

Vådområdeindsatserne skal afhjælpe problemet med kvælstoftilførsel til fjord og hav. Vandets fart nedsættes derfor på forskelligvis, så bakterierne, der nedbryder kvælstof, får længere tid til at udføre deres ”arbejde”. Eksisterende vandløb får naturlige slyngninger og hævet vandløbsbunden. Dræn og grøfter fjernes fra lavbundsarealer, så vandet naturligt siver ned til grundvandet, eller ligger sig som overflade vand. Vand fra højere områder sendes gennem dræn til vådområder, hvor det spredes over en større overflade.

Projektet bidrager til at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed ved at understøtte den naturlige hydrologi.

Forundersøgelsen skal klarlægge hvor meget kvælstof, der kan fjernes fra området. Der skal som minimum kunne fjernes 90 kg/ha/år fra hovedoplandet. Derudover skal det angives, hvilke anlægsarbejder der er nødvendige for, at reducere mængden af kvælstof bedst muligt uden at have effekt på de omkringliggende arealer. Samtidig skal det sikres, at naturen ikke påvirkes negativt af projektet.  

Projektforløb - Mjang Dam

-        I sommeren blev der søgt om tilsagn til forundersøgelse fra Landbrugsstyrelsen.

-        I efteråret blev der givet tilsagn til projektet.

-        I vinteren blev der indgået kontakt med en rådgiver, som skulle gennemfører forundersøgelsen.

 

-        I løbet af 2018 blev der indsamlet data, som skulle dannegrundlag for forundersøgelsen.

-        I september blev forundersøgelsen færdiggjort.

Kort over projektområdet

Kontakt

Simon Bo Sørensen

Skovfoged/Projektleder
Lavbunds- og vådområdeprojekter, havpattedyr, jagt og jagtleje

Rune Juelsborg Karsten

Forstfuldmægtig
Ejendomsadministration, naturforvaltningsprojekter, LIFE

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Du kan læse mere om Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne her.

undefined

Kontakt

Naturstyrelsen
Gjøddinggård, Førstballevej 2
7183 Randbøl
Tlf. 7254 3000
Obfuscated Email

EAN: 5798009883186
CVR: 33157274

Naturstyrelsens persondatapolitik

Tilgængelighedserklæring

Cookies

Whistleblowerordning

Naturstyrelsen anbefaler, at henvendelse til Naturstyrelsen sker via e-boks, hvis din henvendelse indeholder personfølsomme eller fortrolige oplysninger.

Læs mere om e-post til Naturstyrelsen

Hvor andet ikke er angivet, er billeder på siden fra colourbox.com