Vådområdeprojekter

Et vådområdeprojekt handler især om at hæve vandstanden for at reducere udvaskningen af næringsstoffer (kvælstof og fosfor) til vandmiljøet.

Både kommuner og Naturstyrelsen etablerer vådområdeprojekter. Projekterne ligger typisk på lavtliggende arealer i ådale, f.eks. på arealer der afvandes ved pumpning. Arealmæssigt omfatter de både små projekter på 10 ha og større projekter på mere end 200 hektar, og involverer ofte 20-60 forskellige lodsejere. Arealerne gøres våde eller sættes måske under vand, hvilket betyder, at de kan omdanner kvælstof, som dermed ikke siver ud i vores indre farvande. Etableringen af vådområder er en del af Danmarks vandplan, der skal sikre vores vandmiljø på langt sigt, og vores efterlevelse af EU’s vandrammedirektiv.

Vådområder er et blandt flere såkaldte virkemidler i vandplanen, der samlet skal reducere belastningen af vore farvande og vandløb. Indsatsen med vådområder af denne type har været en del af vandplanerne og miljøindsatsen i flere årtier. Naturstyrelsen har siden 2012 arbejdet med ca. 18 områder, der forventes realiserede eller ér realiserede. Projekterne finansieres overvejende af EU-midler. Forud for denne nyere indsats er der etableret adskillige ældre vådområder.