Hjeds Sø Vådområdeprojekt - Realisering

Projektbeskrivelse

I projektet genskabes Hjeds Sø med et fremtidigt vandspejl på ca. 28 ha.

Projektet er et af de statslige vådområdeprojekter i oplandet til Limfjorden, som har det overordnede formål at supplere kommunernes indsats for at fjerne kvælstof, som fastsat i vandplanerne (2009-2015).

Projektområdet på ca. 98 hektar er beliggende i Rebild Kommune vest for Støvring og nord for Suldrup. i den øverste ende af Binderup Å og de nederste 700 m af Busted Bæk. Ved etablering af projektet genskabes Hjeds Sø, med en udbredelse på ca. 28 ha ud af det 98 hektar store område.

Vådområdeprojektet Hjeds Sø vil medføre en reduktion i udledningen af kvælstof til Nibe Bredning med 7,3 tons/år. Desuden vil der blive genskabt en naturlig hydrologi i området under hensyntagen til eksisterende biologiske værdier for både flora og fauna. Projektet vil efter dets gennemførelse, fremme muligheden for afgræsning på de ikke vanddækkede arealer og fastholde eller eventuelt øge de rekreative muligheder i området.

Kort over området

Søens genskabes ved lægge den øvre ende af Binderup Å tilbage i sit oprindelige leje og vil derved gennemløbe den sydlige del af Hjeds Sø. Samtidig lukkes en strækning af Binderup Å (den nuværende Hjeds Kanal).

Fra søen laves et udløb til det oprindelige afløb, Sønderå, i søens sydvestlige side. Sønderå, der i dag kun fremstår som en skelgrøft omlægges og udgraves med et ca. 2.000 m langt slynget vandløb. Det nye vandløb dimensioneres til at modtage den fulde vandføring fra Hjeds Sø under normale afstrømnings forhold. Der etableres en tærskel ved udløbet fra søen, som sikrer et vandspejl i søen i kote ca. 26,50 m.

De øverste 900 m. af den genskabte Sønderå vil få et fald, der gør det muligt at udlægge gydebanker på strækningen. På den øvrige strækning forbedres forholdene for fisk ved udlægning af skjulesten.

Hvor det er muligt, afbrydes eksisterende dræn i oplandet ved projektgrænsen, så drænvandet kan fordeles ud over engen. Inden for projektområdet afbrydes alle dræn og grøfter.

Planlagte anlægsmæssige tiltag til realisering af Hjeds Sø projektet.

Ved skræntfoden langs østsiden af den kommende sø er der en rig flora, der er følsom over for oversvømmelse med næringsstofholdigt vand. For at beskytte denne flora etableres der i søens nordvestlige hjørne en overløbsbrønd, der sammen med afløbet til Sønderå, har kapacitet til at tage de store afstrømninger, således at vandføringen ved vandspejle over 26,55 m. kan fordele sig mellem hhv. den nye Sønderå og overløbet.

I Hjeds Sø skal der afrømmes jord med det formål at skabe en større vanddybde i søen. Den større vanddybde skal dels sikre en længere opholdstid i søen og dermed større kvælstoffjernelse og dels øge gennemsnitsdybden for at begrænse opvækst af tagrør. Jorden anvendes bl.a. til opfyldning af Binderup Å (Hjeds Kanal) på en delstrækning. En del af materialet anvendes endvidere til at etablere en ca. 1.500 m2 stor fugleø i den sydlige enden af søen.

De forventede afvandingsforhold (sommer middel situation) efter projektets gennemførelse.

Projektet er baseret på frivillighed og gennemførelse af projektet kræver, at der indgås aftaler med de lodsejere som har arealer i projektområdet. Jordfordelingen giver lodsejerne mulighed for at sælge jord i projektområdet og i stedet tilkøbe erstatningsarealer uden for projektområdet. De enkelte landbrugsbedrifter opnår herved ofte en bedre arrondering, hvilket vil sige at jorden samles i større klumper tættere på gården.

Alternativt er det også muligt at beholde ejerskab til sin jord i projektområdet og i stedet blive kompenseret gennem et tilskud, der udbetales over 20 år.

Der er gennemført i alt 3 etaper af jordfordelingen, den seneste med skæringsdato 1. marts 2020. Landbrugsstyrelsen er efter afslutning af den seneste. jordfordeling ejer af ca. 61 ha i projektområdet. Der udestår endnu at forhandle aftaler på plads med enkelte lodsejere, før end projektet vil kunne realiseres.

Projektforløb

Kort med konsekvenser for vandstand - sommersituation 

VVM-redegørelse

Der er i 2015 udarbejdet en VVM-redegørelse for Hjeds Sø vådområdeprojekt. I marts 2016 blev der meddelt en VVM-tilladelse med en række fastsatte vilkår. Redegørelsen og tilladelsen findes i nedenstående dokumentarkiv.

Projektforløb

13 vådområdeprojekter

Naturstyrelsens enheder gennemfører i 2012-2021 i alt 13 statslige vådområdeprojekter, der supplerer den kommunale vådområdeindsats og bidrager til, at Danmark opfylder sine forpligtelser efter EU's vandrammedirektiv.

De 13 områder er valgt, fordi de giver den største forbedring af vandmiljøet for færrest penge. Der er typisk tale om lavtliggende jorder tæt på åerne, eller tidligere afvandede søer, hvor man kan genskabe de naturlige vandstandsforhold.

Projekterne omfatter i alt ca. 1600 hektar (16,0 km 2). De færdige vådområder vil resultere i en reduktion af kvælstofbelastningen med henved 184 tons kvælstof årligt. Der er afsat 157 mio. kr. til projekterne.

Læs mere om realiseringen af den statslige vådområdeindsats

Kontakt

Kjeld Lundager Jørgensen
Agronom
Naturstyrelsen Himmerland
mail: kjelj@nst.dk
tlf.: +45 72 54 38 98
mob.: +45 41 15 77 66

Projektfinansiering

Projektet finansieres af EU og Miljø- og Fødevareministeriets landdistriktsprogram.

Læs mere om: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne