Tolstrup Enge Vådområdeprojekt

Tolstrup Enge 2019

Naturstyrelsen Søhøjlandet afsluttede i foråret 2017 vådområdeprojekt Tolstrup Enge. Projektet har til formål at reducere tilledningen af kvælstof til vandmiljøet og derved forbedre vandkvaliteten i Horsens Fjord. Projektet vil resultere i en årlig fjernelse af 3,7 tons kvælstof. Projektet kan desuden supplere kommunens indsats mod ekstrem nedbør, ved at tilbageholde vand i ådalen.

Projektområdet er beliggende nordøst for Gedved by i Horsens kommune.

Et område på ca. 30 ha er taget ud af omdrift og skal fremover henligge i natur og må kun benyttes til afgræsning eller høslet.

Tolstrup Å er genslynget og vandløbsbunden hævet og den hidtidige afvanding i området er ophørt.

For at øge kvælstoffjernelsen er der etableret overrislingsområder, hvor de omkringliggende markers dræn er ført til overfladen. Derved kan noget af det kvælstof der tilføres området med drænene nå at blive omsat inden vandet når Tolstrup Å.

Grundlaget for at kunne realisere projektet er frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Adgang til området følger naturbeskyttelseslovens regler for adgang i det åbne land.

Der er et godt kik over projektområdet fra den nye parkeringsplads ved Tolstrup Kirke.

Tolstrup Enge 2017

Artikler om projektet

Horsens Folkeblad: Alle smilte: Horsens nye, store naturområde er klar

Horsens Folkeblad: Tolstrup Enge er klar til at guffe kvælstof

Horsens Folkeblad: Nyt vådområde står færdig om en uge: Fisk er flyttet

TV Syd Nyheder: Sportsfiskere hjælper forvirrede fisk?

Horsens Folkeblad: 300.000 kvm vådområde ved horsens er lige på trapperne

Projektforløb

Fakta

Der genslynges 1,6 km vandløb med
udgangspunkt i historiske kort fra området.

Vandløbsbunden hæves og der
genskabes 16 gydebanker på strækningen.

Der flyttes 6200 m3 jord.

Der etableres 4 overrislingsområder.

Projektejer:
Naturstyrelsen Søhøjlandet

Rådgiver: Rambøll
Entreprenør: Anton Christensen

Projektareal: Ca. 30 ha
N-reduktion: 3,7 tons/år
Anlægsomkostninger: 1 mill. kr.
Jordfordeling/lodsejerkompensation: 3 mill. kr

Billeder

13 vådområdeprojekter

Naturstyrelsens enheder gennemfører i 2012-2018 i alt 13 statslige vådområdeprojekter, der supplerer den kommunale vådområdeindsats og bidrager til, at Danmark opfylder sine forpligtelser efter EU's vandrammedirektiv.

De 13 områder er valgt, fordi de giver den største forbedring af vandmiljøet for færrest penge. Der er typisk tale om lavtliggende jorder tæt på åerne, eller tidligere afvandede søer, hvor man kan genskabe de naturlige vandstandsforhold.

Projekterne omfatter i alt ca. 1600 hektar (16,0 km 2). De færdige vådområder vil resultere i en reduktion af kvælstofbelastningen med henved 184 tons kvælstof årligt. Der er afsat 157 mio. kr. til projekterne.

Læs mere om realiseringen af den statslige vådområdeindsats

Kontakt

Anne Gro Thomsen
Projektleder, Biolog
Naturstyrelsen Søhøjlandet
mail: angth@nst.dk
tlf.: +45 72 54 37 82
mob.: +45 22 88 99 42