Alling Å Vådområdeprojekt

Naturstyrelsen – Kronjylland gennemfører et stort vådområdeprojekt i Alling Ådal ca. 10 km sydøst for Randers. Området strækker sig over en strækning på 13 km, af Alling Å og omfatter i alt 525 ha af ådalen.

Alling Ådal september 2019. Foto: Rambøll

Projektets indhold

Inden for projektområdet er det målet at genskabe de naturlige forhold i ådalen. Gennem frivillige aftaler med landmændene i området bliver den nuværende afvanding bragt til ophør. Det medfører blandt andet, at dræn bliver afbrudt, og grøfter ikke længere vil blive vedligeholdt som hidtil, lige som de pumpestationer, der afvander centrale dele af ådalen, vil blive nedlagt.

Det planlægges endvidere at reducere eller helt stoppe grødeskæringen i Alling Å inden for projektområdets udstrækning. Herved sparer man dels penge til vedligeholdelse, men nok så vigtig, så vil der komme periodevise oversvømmelser, der er med til at rense åens vand for nitrat.

Det er endvidere planlagt at forlægge og samtidig gensno Alling Å på en strækning neden for Årslev og frem til Clausholm. Åen lægges tilbage i et forløb midt i ådalen, hvor den tidligere har løbet. Det ses blandt andet af at grænsen mellem de to sogne Årslev og Voldum fortsat ligger her. Ligeledes planlægges det at lægge de nedre del af Skader Å i et nyt snoet forløb gennem Clausholm Enge

De våde enge fungerer som naturens eget rensningsanlæg. Når nitrat kommer i vandmættet jord, vil nitratmolekyler ved hjælp af bakterier blive omdannet til luftformig kvælstof og dermed ledes der færre næringsstoffer ud i åen. Detailprojekteringen har vist, at vådområdeprojektet i sin helhed vil kunne bidrage til at nedbringe udledningen af kvælstof til Grund Fjord og dermed Randers Fjord med ca. 62 tons N.

Læs mere om: