Gedved Sø Vådområdeprojekt

Gedved Sø nyanlagt april 2019

Projektbeskrivelse

Naturstyrelsen etablerede i 2019 Gedved Sø, en ca. 30 ha stor sø med en gennemsnitsdybde på 2,4 m, som led i den statslige indsats for vandmiljøet. Søen ligger nordvest for Gedved By i Horsens kommune.

Det overordnede formål med etableringen af vådområdet er at reducere tilledningen af kvælstof til vandmiljøet og derved forbedre vandkvaliteten i Horsens Fjord. Projektet kan desuden supplere kommunens klimaindsats, ved at virke som buffer ved store nedbørshændelser.

Et område på ca. 42 ha er taget ud af omdrift og skal fremover henligge i natur som sø, eng eller mose.

Naturstyrelsen har gennemført vådområdeprojektet, ved at omlægge drænene fra de omkringliggende marker, så de løber ud i søen. Horsens kommune har samtidig etableret et nyt åbent vandløb fra søen. Det gamle afløb (et 547 m langt rør der løber under Skanderborgvej) bibeholdes som en overløbsløsning i tilfælde af store nedbørshændelser.

Grundlaget for at kunne realisere projektet, er en række frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

Adgang til området følger naturbeskyttelseslovens regler for adgang i det åbne land.

Gedved Sø - vådområdeprojektet 2019

Projektfakta

42 ha landbrugsareal er taget ud af omdrift.
Der er etableret en ca. 30 ha stor sø.
Gennemsnitsdybden er ca. 2,4 m og max dybden er ca 5 m.
Omkringliggende dræn er omlagt og ført til søen og der er flyttet ca. 7.100 m3 jord.
Horsens kommune har etableret et nyt åbent vandløb fra søen.
Horsens museum har undersøgt en gammel stenalderboplads på kanten af den nye sø.
Projektejer: Naturstyrelsen Søhøjlandet
Rådgiver: Rambøll
Entreprenør: Jokumsen A/S
Projektareal: Ca. 42 ha
N-reduktion: 7,5 tons N/år
N-effektivitet: 178 kg N/ha/år
Anlægsomkostninger: 1,6 mill. kr.
Jordfordeling/jordkøb/lodsejerkompensation: 2,5 mill. kr

Projektforløb

13 vådområdeprojekter

Naturstyrelsens enheder gennemfører i 2012-2018 i alt 13 statslige vådområdeprojekter, der supplerer den kommunale vådområdeindsats og bidrager til, at Danmark opfylder sine forpligtelser efter EU's vandrammedirektiv.

De 13 områder er valgt, fordi de giver den største forbedring af vandmiljøet for færrest penge. Der er typisk tale om lavtliggende jorder tæt på åerne, eller tidligere afvandede søer, hvor man kan genskabe de naturlige vandstandsforhold.

Projekterne omfatter i alt ca. 1600 hektar (16,0 km 2). De færdige vådområder vil resultere i en reduktion af kvælstofbelastningen med henved 184 tons kvælstof årligt. Der er afsat 157 mio. kr. til projekterne.

Læs mere om realiseringen af den statslige vådområdeindsats

Kontakt

Anne Gro Thomsen
Projektleder, Biolog
Naturstyrelsen Søhøjlandet
mail: angth@nst.dk
tlf.: +45 22 88 99 42

Projekt finansiering

Projektet finansieres af EU og Miljø- og Fødevareministeriets landdistriktsprogram

Læs mere om: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne