Binderup Å, øvre del Vådområde­projekt - Realisering

Kort over området


Projektområdet er beliggende nær landsbyen Byrsted syd for Nibe og vest for Støvring.

Projektbeskrivelse

Naturstyrelsen Himmerland har i efteråret 2016 realiseret et vådområdeprojekt langs Binderup Å ved Byrsted. Projektet omfatter i alt 19 ha og fordelt på 3 delområder.

Formålet med projektet er at reducere udledningen af næringsstoffer til Binderup Å og dermed forbedre vandkvaliteten i Limfjorden.

Det sikres ved, at drænvand, der før blev ledt direkte ud i vandløbet, nu i stedet ledes igennem engene. De våde enge fungerer således som naturens eget rensningsanlæg. Projektet bidrager samlet til, at der tilbageholdes 2,4 tons kvælstof (N).

Projektet er gennemført på grundlag af frivillige aftaler med de berørte landmænd. Det er blandt andet sket gennem en jordfordeling, hvor de har kunnet sælge deres marker i projektområdet og i stedet er blevet tilbudt andre arealer. Lodsejerne har endvidere fået tilbudt en tilbagekøbsret, når projektet er færdigetableret.

Som et led i projektet er der sket forbedringer af vandløbet, ved gensnoning af en strækning af Binderup Å og nye slyng på tilløbene fra Bradsted og Byrsted, til gavn for fiskelivet i Binderup Å.

I projektområdet nedstrøms Kalstrup Mølle (delområde A) er en strækning af Binderup Å på 390 meter blevet genskabt med de oprindelige snoninger, der har været genkendelige både på luftfoto og i terrænet. Det har gjort det muligt at lede dræn fra sydsiden ud på terræn så vandet kan sive gennem engen ud i åen. Tilsvarende er grøfter fra nord blevet afbrudt og drænvand ledt ud i engene.

Afløbet fra Byrsted (delområde B) har fået et nyt snoet forløb direkte mod åen. Ved siden af er der skabt en lille engsø, der renser indholdet af nitrat i drænvandet, der løber til fra det gennemdrænede område mod øst.

Ved Hvarrisbækken (delområde C) bliver en væsentlig del af drænvandet fra syd nu ledt væk fra bækken og ud på engen, hvor det siver i gennem jorden ud mod åen. Selve Hvarrisbækken er gensnoet og lagt højere i terræn. Herved hæves grundvandsstanden i det omliggende areal, der nu er taget ud af drift.


Kortet viser projektområde med signaturforklaringer. 

 

Fakta

Samlet projektareal: 19 ha
Samlet N-reduktion: 2,4 t N
Anlægsudgifter: 0,5 mio. kr.
Jordfordeling og lodsejerkompensation: 1,15 mio. kr.
Rådgivning: 0,15 mio. kr.
Projektansvarlig: Naturstyrelsen Himmerland
Rådgiver: Rambøll
Entreprenør: H & R Jokumsen

Projektforløb

13 vådområdeprojekter

Naturstyrelsens enheder gennemfører i 2012-2018 i alt 13 statslige vådområdeprojekter, der supplerer den kommunale vådområdeindsats og bidrager til, at Danmark opfylder sine forpligtelser efter EU's vandrammedirektiv.

De 13 områder er valgt, fordi de giver den største forbedring af vandmiljøet for færrest penge. Der er typisk tale om lavtliggende jorder tæt på åerne, eller tidligere afvandede søer, hvor man kan genskabe de naturlige vandstandsforhold.

Projekterne omfatter i alt ca. 1600 hektar (16,0 km 2). De færdige vådområder vil resultere i en reduktion af kvælstofbelastningen med henved 184 tons kvælstof årligt. Der er afsat 157 mio. kr. til projekterne.

Læs mere om realiseringen af den statslige vådområdeindsats

Kontakt

Kjeld Lundager Jørgensen
Agronom
Naturstyrelsen Himmerland
mail: kjelj@nst.dk
tlf.: +45 72 54 38 98
mob.: +45 41 15 77 66

Projekt finansiering

Projektet finansieres af EU og Miljø- og Fødevareministeriets landdistriktsprogram

Læs mere om: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne