Ølsted Å Vådområdeprojekt

Naturstyrelsen arbejder på at realisere et vådområdeprojekt på 72 ha i den øvre del af Ølsted Å i Horsens og Hedensted kommuner. Vådområdeprojektet vil reducere udvaskningen med kvælstof til Horsens Fjord og skabe et sammenhængende naturområde i ådalen.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er:

  • at reducere kvælstofmængden til Horsens Fjord og dermed medvirke til at forbedre vandmiljøet.
  • at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed i ådalen

Der blev i 2019-2020 udarbejdet en teknisk, biologisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, som afdækkede mulighederne for et vådområdeprojekt i Bredmade (Ølsted Å og Korning bæk). Forundersøgelsen undersøgte flere muligheder for at gennemføre et kvælstofvådområdeprojekt, hvor der kunne opnås tilstrækkelig kvælstoffjernelse i projektområdet samtidigt med, at forringelser i værdifulde biotoper og negative påvirkning af udpegede arter undgås og at der samlet set ville ske en forbedring af naturforholdene i området. Rapportens anbefalinger var, at indsatsen skal rettes mod det område der i forundersøgelsen bliver kaldt Bredmade syd. 

På baggrund af forundersøgelsen har Naturstyrelsen opnået bevilling til at igangsætte realiseringen af projektet, som herefter benævnes Ølsted å.  

Projektet er et led i indsatsen for at reducere kvælstofudvaskningen til Horsens Fjord og projektet vurderes at kunne reducere tilledningen med ca. 8,7 ton kvælstof per år.

Indsatsen finansieres af midler fra EU´s landdistriktsprogram da indsatserne medvirker til at opfylde EU’s vandrammedirektiv.

Gennemførsel af projektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side.

Virkemidler overfor lodsejere er kompensationsaftaler om permanent udtagning, eller køb og salg af projektjord gennem jordfordeling.

Projektet skal udføres i henhold til bekendtgørelser, vejledninger og anvisninger på http://vandprojekter.dk

 

Fakta

Projekttype: Vandplan II vådområdeprojekt under EU's Landdistriktsprogram
Periode: Forundersøgt 2019-2020
Realisering: 2021- 2024
Beliggenhed: Horsens og Hedensted kommuner
Økonomi: Undersøgelser, anlæg m.m. 6,75 mio
Jordfordeling, jordkøb og kompensation 8,87 mio
I alt: 15,6 mio

Projektforløb

Kort over projektområdet

 

Projektområdet omfatter den øvre del af Ølsted å fra Vejlevej i øst til jernbanen i vest. Ølsted Å er et tilløb til Bygholm Å som munder ud i Horsens Fjord.

Der er oversigt over den sydlige del af området fra parkeringspladsen ved Vejlevej.

Billeder

Kontakt

Anne Gro Thomsen
Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet
mail: angth@nst.dk
tlf.: +45 22 88 99 42

Nyheder om klima-lavbundsprojekter