Givskud Vådområdeprojekt - Realisering

Naturstyrelsen Trekantsområdet har i november 2019 fået tilsagn til realisering af vådområdeprojekt Givskud i perioden 2019 til 2026 på baggrund af en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse. Projektet realiseres dels med midler fra EU’s Landdistriktsprogram og dels med egenfinansiering. Tilskuddet består af 75% midler fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og 25% midler fra Miljøministeriet.

Projektbeskrivelse

Projektet er beliggende i nærhed til Givskud by og omfatter den opstrøms den af Givskud bæk, samt områder langs Kulstrøm bæk og vest for Bjerlev hede og afvander til Ringkøbing Fjord. På baggrund af en forundersøgelse med et undersøgelsesområde på ca. 230 ha, er der afgrænset et projektområde på 96,66 ha. Formålet med projektet er at reducerer udledningen af kvælstof til havmiljøet, ved at lukke dræn og skabe overrisling. Den tekniske forundersøgelse er delt op i projektområde 1 på 96,66 ha og projektområde 2 på 11,5 ha. Det er kun projektområde 1, som der er søgt og givet tilsagn om realisering på. Der er ikke søgt om realisering til projektområde 2, da vådområdet i fremtiden vil kunne udvides imod sydvest, og derigennem skabe bedre muligheder for overrisling, slyngninger af å-forløbet osv. I projektområde 1, skabes der overrisling med drænvand, ved at føre dræn til terræn, derudover sløjfes dræn og brøde inden for området. Desuden skabes der periodevis oversvømmelse af vandløbsvand ved bundhævninger og terrænregulering. I forbindelse med disse tiltag, sikres det at der ikke kommer uhensigtsmæssige afstrømningsændringer på arealer uden for projektområdet. Der indgår 14 lodsejere i projektet.

Projektet er vurderet til at kunne fjerne cirka 9.336,00 kg N/år, som svarer til en arealspecifik kvælstoffjernelse på 96,59 kg N/ha/år. Ved gennemførsel af det skitserede projekt vil der være en negativ fosforbalance (netto fosforfrigivelse) på 413,90 kg P/år i projektområdet svarende til en netto frigivelse på 4,28 kg P/ha/år for projektområdet.

Fakta - Forundersøgelse

Projekttype: Vådområdeprojekt under EU's Landdistriktsprogram - Forundersøgelse
Periode: 31. august 2017 - 31. august 2019
Projektareal: 230 ha
Samarbejdspartnere: Vejle Kommune
Økonomi: 827.330 kr.

Fakta - Etablering

Projekttype: Vådområdeprojekt under EU’s Landdistriktsprogram – Etablering
Periode: 4. september 2019 til 3. september 2026
Projektareal: 96,66 ha
Samarbejdspartnere: Vejle Kommune
Økonomi:
2.145.105,00 kr. til etablering
9.733.550,00 kr. til jordfordeling og jordkøb

Projektforløb

Kort over projektområdet

Kontakt

Naturstyrelsen Trekantsområdet
Projektansvarlig
mail: tre@nst.dk
tlf.: +45 7254 3000

Bo Levesen
Projektmedarbejder
Vejle Kommune
mail: bolev@vejle.dk