Sogneskellet og Krumstrup Møllebæk Vådområdeprojek­t - Realisering

Projektområdet Sogneskellet og Krumstrup Møllebæk ligger syd for Ringe på Fyn. Vådområdeprojektet blev etableret i efteråret 2021

Projektbeskrivelse

Vådområdeindsatserne skal afhjælpe problemet med kvælstoftilførsel til fjord og hav. Dette projektet arbejder for reducering af udledningen af kvælstof til Odense fjord.

Den tekniske forundersøgelse beskrev et muligt vådområdeprojekt ved Krumstrup Møllebæk og vandløbet Sogneskellet sydøst for Ringe. Formålet med vådområdeprojektet er primært at reducere udledningen af kvælstof fra området, men der lægges også vægt på at øge områdets naturværdi.

Sideløbende med den tekniske forundersøgelse udført af COWI, foretog Naturstyrelsen selv en ejendomsmæssig forundersøgelse, som konkluderede, at lodsejerne ønsker at genskabe den tidligere møllesø, men at der kun er tilslutning til et mindre projekt ved Sogneskellet end oprindeligt planlagt. Den tekniske forundersøgelse beskriver både det oprindelige forslag (Forslag 1) og det reducerede (Forslag 2).

Begge forslag genskaber den tidligere møllesø og engarealer omkring søen. Søen vil få et areal på 2,61 ha, en maksimal dybde på 2,0 m og en gennemsnitlig opholdstid på 6,7 dage.

Søen får afløb gennem en ny underføring af Krumstrupvej og et slynget forløb på 230 m gennem ejendommen i nr. 8 til det nuværende vandløb.

I forslag 2 etableres også et mindre engareal i den sydlige del af projektområdet ved Sogneskellet.

Projektarealet er 2,69 ha ved Sogneskellet og 5,6 ha ved Krumstrup Møllebæk, i alt 8,29 ha. Beregninger viser, at projektet vil reducere udledning af kvælstof med 1.734 kg N/år svarende til 222 kg/ha/år, hvilket er væsentligt over minimumskravet på 90 kg/ha/år. Udledningen af fosfor er ifølge den anviste beregningsmetode 45,8 kg/år.

Det er forslag 2, som er gennemført i efteråret 2021.

Fakta

Projekttype: Vådområdeprojekt under EU’s Landdistriktsprogram
Periode: Fra februar 2020 til februar 2024
Samarbejds-partnere: Faaborg-Midtfyn Kommune
Forundersøgelses-areal: 27,6 ha
Projektareal: 8,29 ha
Økonomi: 2.650.672 til gennemførelse

Projektforløb

Kort over projektområdet

Møllesøen før etablering
Visualisering af søen ved forundersøgelsen.
Foto set mod øst mod udløb fra møllesøen juni 2022.

Kontakt

Martin Nissen Nørgård
Projektleder, chefkonsulent
Himmerland
mail: marno@nst.dk
tlf.: +45 93 56 41 00

Nyheder om klima-lavbundsprojekter