Gudenåens sidedale Vådområde­projekt - Realisering

Mollerup maj 2017.

Projektbeskrivelse

Naturstyrelsen Søhøjlandet afsluttede i foråret 2017 vådområdeprojekt Gudenåens Sidedale, der har til formål at reducere tilledningen af kvælstof til vandmiljøet og derved forbedre vandkvaliteten i Randers Fjord. Projektet vil resultere i en årlig fjernelse af 1,4 tons kvælstof. 

Projektområdet er beliggende i den østlige del af Silkeborg kommune mellem Linå og Mollerup. Der er et godt kik over projektområdet fra Linåvej.

Et område på ca. 7 ha er taget ud af omdrift og der er etableret 2 søer samt en mindre paddesø. Områderne skal fremover henligge i natur som sø, eng eller sjapvand. 

Grundlaget for at kunne realisere projektet er en række frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

Kort over projektområdet

13 vådområdeprojekter

Naturstyrelsens enheder gennemfører i 2012-2018 i alt 13 statslige vådområdeprojekter, der supplerer den kommunale vådområdeindsats og bidrager til, at Danmark opfylder sine forpligtelser efter EU's vandrammedirektiv.

De 13 områder er valgt, fordi de giver den største forbedring af vandmiljøet for færrest penge. Der er typisk tale om lavtliggende jorder tæt på åerne, eller tidligere afvandede søer, hvor man kan genskabe de naturlige vandstandsforhold.

Projekterne omfatter i alt ca. 1600 hektar (16,0 km 2). De færdige vådområder vil resultere i en reduktion af kvælstofbelastningen med henved 184 tons kvælstof årligt. Der er afsat 157 mio. kr. til projekterne.

Billeder