Simested Å v. Hvilsom Vådområdeprojekt

Projektbeskrivelse

Projektområdet omfatter et ca. 285 ha stort lavbundsområde i den centrale del af Simested Ådal mellem Hannerup og det nordfra kommende tilløb Tolstrup Bæk. Genslyngning af Simested Å og hævning af åens vandspejl ved udlægning af gydegrus og/eller reduceret grødeskæring vil give anledning til periodevis overskylning af store brednære arealer. Åens nuværende løb gennem området kan forlænges med omkring 1 km til i alt ca. 6.5 km. Hvor det er muligt, afbrydes dræn i dalsiderne. Der forventes fortsat gode græsningsmuligheder. Projektet vil forbedre vandmiljøet i Hjarbæk Fjord og naturen i en stor del af den mellemste del af Simested Ådal. De nederste ca. 20 km af åen og ådalen er fredede.

Det nye vådområde vil kunne tilbageholde ca. 40 tons kvælstof årligt. Projektområdet berører omkring 40 ejendomme, og der vil være behov for gennemførelse af en jordfordeling og tilvejebringelse af erstatningsjord. Projektudgifterne er skønnet til omkring 16 mio. kr.

Vesthimmerlands Kommune planlægger et tilsvarende projekt umiddelbart vest for det statslige vådområdeprojektareal. Det er aftalt at de 2 projekter samkøres i videst muligt omfang, således at der opnås de bedst mulige fælles resultater, og de arealmæssigt bedste løsninger for lodsejerne indenfor begge områder.

13 vådområdeprojekter

Naturstyrelsens enheder gennemfører i 2012-2018 i alt 13 statslige vådområdeprojekter, der supplerer den kommunale vådområdeindsats og bidrager til, at Danmark opfylder sine forpligtelser efter EU's vandrammedirektiv.

De 13 områder er valgt, fordi de giver den største forbedring af vandmiljøet for færrest penge. Der er typisk tale om lavtliggende jorder tæt på åerne, eller tidligere afvandede søer, hvor man kan genskabe de naturlige vandstandsforhold.

Projekterne omfatter i alt ca. 1600 hektar (16,0 km 2). De færdige vådområder vil resultere i en reduktion af kvælstofbelastningen med henved 184 tons kvælstof årligt. Der er afsat 157 mio. kr. til projekterne.

Kort over området

Kontakt

Jørgen Bidstrup
Biolog
Naturstyrelsen Himmerland
mail: jobid@nst.dk
tlf.: +45 72 54 37 24
mob.: +45 60 61 30 55

Projekt finansiering

Projektet finansieres af EU og Miljø- og Fødevareministeriets landdistriktsprogram

Læs mere om: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.