Mjang Dam Vådområdeprojek­t - Forundersøgelse

Naturstyrelsen Sønderjylland får i perioden august 2017 til august 2019 udarbejdet en teknisk forundersøgelse, som skal kortlægge muligheden for, at etablere et vådområdeprojekt ved Mjang Dam med midler fra EU’s Landdistriktsprogram.

Projektbeskrivelse

Projektet arbejder for reducering af udledningen af kvælstof til de danske fjorde og farvande. Tilførslen af kvælstof til jorden er steget gevaldigt, efter brugen af kunstgødning blev indført i danske landbrug. Den ekstra tilførsel af kvælstof til havet betyder en opblomstring af alger og planteplankton, der i solrige og vindstille perioder kan føre til iltsvind. Iltsvind kan have alvorlige konsekvenser for faunaen i området, da den er afhængig af et minimum af ilt i vandet for, at kunne leve.

Vådområdeindsatserne skal afhjælpe problemet med kvælstoftilførsel til fjord og hav. Vandets fart nedsættes derfor på forskelligvis, så bakterierne, der nedbryder kvælstof, får længere tid til at udføre deres ”arbejde”. Eksisterende vandløb får naturlige slyngninger og hævet vandløbsbunden. Dræn og grøfter fjernes fra lavbundsarealer, så vandet naturligt siver ned til grundvandet, eller ligger sig som overflade vand. Vand fra højere områder sendes gennem dræn til vådområder, hvor det spredes over en større overflade.

Projektet bidrager til at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed ved at understøtte den naturlige hydrologi.

Forundersøgelsen skal klarlægge hvor meget kvælstof, der kan fjernes fra området. Der skal som minimum kunne fjernes 90 kg/ha/år fra hovedoplandet. Derudover skal det angives, hvilke anlægsarbejder der er nødvendige for, at reducere mængden af kvælstof bedst muligt uden at have effekt på de omkringliggende arealer. Samtidig skal det sikres, at naturen ikke påvirkes negativt af projektet.  

Kort over projektområde

Fakta

Projekttype: Vådområdeprojekt under EU’s Landdistriktsprogram
Periode: Fra august 2017 til august 2019
Samarbejdspartnere: Sønderborg Kommune
Projektareal: 49,38 ha.
Økonomi: 308.420,00 kr. til forundersøgelse

Projektforløb

Kontakt

Simon Bo Sørensen
Skovfoged/Projektleder
Lavbunds- og vådområdeprojekter, havpattedyr, jagt og jagtleje
mail: simbs@nst.dk
tlf.: +45 93 59 69 72

Rune Juelsborg Karsten
Forstfuldmægtig
Ejendomsadministration, naturforvaltningsprojekter, LIFE
mail: rujka@nst.dk
tlf.: +45 72 54 35 21
tlf.: +45 22 19 65 16

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Du kan læse mere om Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne her.