Vitsø Nor Vådområde, Ærø - Realisering

Vitsø Nor ligger syd for Søby på den vestlige del af Ærø. Vitsø Nor er et VMPII vådområdeprojekt som Naturstyrelsen – Fyn har overtaget efter det nedlagte Fyns Amt.

Projektet omfatter 112 ha og har til formål at genskabe en sø på ca. 52 ha med tilhørende våde enge og lignende naturarealer. Projektet vil reducere kvælstofafstrømningen til Lillebælt med ca. 15 tons N om året.

Pumpen der afvander området er flyttet således, at området ved Søby Måe, som er værdifuld natur, kan afvandes som hidtil. Men projektområdet er genskabt som vådområde, hvorved der skabes sammenhæng mellem Søby Måe og det værdifulde naturområde Gydemaden beliggende i den østlige del af projektområdet. Dette giver gunstige forhold for sjældne og følsomme planter som f.eks. den tidligere forekommende Mygblomst. Der bliver dermed tale om et samlet naturområde på i alt 150 ha.

FødevareErhverv fra Tønder har gennemført en jordfordeling i området pr. 1. september 2008 på baggrund af frivillige aftaler med de tidligere lodsejere.

Aage V. Jensen Naturfond er ny ejer af projektområdet.

Naturområdet er fredet. Den 31. august 2009 blev den oprindelige fredning ændret for at kunne omfatte det nye projekt.

Etableringsarbejdet er påbegyndt i begyndelsen af oktober 2009 og afsluttet i december samme år. Arbejdet omfattede etablering af ny pumpesatation i området ved Søby Måe, der afvandes som hidtil. Den gamle pumpe er slukket. Desuden er der gravet en ny pumpekanal og dræn er blevet omlagt. Endelig er en strækning af Øhavsstien blevet flyttet.

Der er adgang til området via Ø-havsstien og ad en ny trampesti langs den sydlige side af den nye sø, samt fra Naturstyrelsens areal ved Vorbjerg, hvor der findes en P-plads.

For yderligere information kontakt: