Flade Sø Vådområdeprojekt

Gravemaskiner gør klar til at etablere udløbet fra Flade Sø til Kastet Å.

Genskabelse af naturlige vandstandsforhold

Naturstyrelsen Thy har igangsat et større anlægsprojekt ved Flade Sø i Thisted Kommune, som skal genskabe områdets naturlige hydrologi og bidrage til at mindske kvælstofbelastningen i Limfjorden.

Projektområdet udgør 640 ha og forventes at reducere kvælstofudledningen til Limfjorden med 78 ton pr. år. Projektet indebærer bl.a. anlæggelse af nye ind- og udløb i det østlige dige til Kastet Å, delvis lukning af Kastet Å samt lukning af det eksisterende rørudløb og dertilhørende tekniske anlæg. Tiltagene vil lede vandet fra Hvidbjerg Å systemet ind i Flade Sø, hvor kvælstofindholdet vil reduceres gennem denitrifikation inden det udløber i Krik Vig og ender i Limfjorden. 

Det færdigstøbte tunnelrør til det sydlige udløb. 

Etableringen af det nordlige tunnelrør, til indløb fra Kastet Å, er påbegyndt. 

Historisk perspektiv

Flade Sø udgør en 485 ha lavvandet sø, der gennem de sidste 150 år har været under kraftig kulturpåvirkning gennem kanalbyggeri og afvanding. Flade Sø var oprindeligt en del af Krik Vig gennem Hvidbjerg Å systemet, hvor den sammen med Ørum- og Roddenbjerg Sø udgjorde én stor sø på ca. 1200 ha. I 1958 opførtes det store kystsikringsdige for at beskytte baglandet, som afskar Flade Sø fra de øvrige søer og Hvidbjerg Å systemet.

Droneoptagelse over Flade Sø ved det fremtidige udløb til Kastet Å

13 vådområdeprojekter

Naturstyrelsens enheder gennemfører i 2012-2018 i alt 13 statslige vådområdeprojekter, der supplerer den kommunale vådområdeindsats og bidrager til, at Danmark opfylder sine forpligtelser efter EU's vandrammedirektiv.

De 13 områder er valgt, fordi de giver den største forbedring af vandmiljøet for færrest penge. Der er typisk tale om lavtliggende jorder tæt på åerne, eller tidligere afvandede søer, hvor man kan genskabe de naturlige vandstandsforhold.

Projekterne omfatter i alt ca. 1600 hektar (16,0 km 2). De færdige vådområder vil resultere i en reduktion af kvælstofbelastningen med henved 184 tons kvælstof årligt. Der er afsat 157 mio. kr. til projekterne.

Læs mere om realiseringen af den statslige vådområdeindsats

Kontakt

Ole Noe
tlf.: +45 22 22 16 70

Morten Brown Stummann
tlf.: +45 22 22 16 50