Skals Å nedre del Vådområde­projekt - Realisering

Deling af Skals Å, en del af åen ledes ind i slyng 2 ned i den genskabte fjordarm.
Fra indvielsen af Skals Å vådområdeprojektet d. 26. maj 2016

Projektbeskrivelse

Hovedformålet med projektet er at fjerne kvælstof (N) ved overrisling og oversvømmelse, og via en tilstand, der ligger tættere på den oprindelige hydrologi i området og som på længere sigt giver et forbedret naturindhold.

Hovedparten af projekt-arealet (215 ha) ligger syd for Skals Å bag et dige og var omfattet af Kølsen-Hauris pumpelag frem til pumpelaget blev nedlagt som følge af projektet. Arealerne har været drænet med grøfter og rør, og vandet fra de 215 ha blev afledt via pumpestation til Skals Å umiddelbart før denne løber ud i Hjarbæk Fjord. Nord for åen indgår 30 ha.

Der er ved afvandingen i 1940’erne håndteret store jordmængder, og det er sket igen her 70 år senere, hvor der er flyttet rundt på ca. 48.000 m3.  Ca. 21 km drængrøfter er blevet tilkastet i området, pumpestationen er fjernet og diget er gennemgravet på et 80 m langt stræk, således at den tidligere fjordarm er genskabt. Der er derfor direkte kontakt mellem fjord, eng og å og oversvømmelses-graden i området kan variere dagligt afhængig af vind og nedbør. Skals Å er blevet delt to steder og forløber nu mere deltaagtigt, som den gjorde tidligere. Den første deling sker 200 m vest for Løgstørvej hvor ca. 25% af åens vandføring ledes nord på ind i et nyt slyng. Åen har tidligere haft et slyng her.  Ca. 500 m længere mod vest deles åen igen og her ledes ca. 40% af vandføringen ind i et slyng, der ledes ind i den genskabte fjordarm. I fjordarmen findes et nygravet vandløbstracé, der er ført helt igennem ud til dige-gennembruddet ud i Skals Åens oprindelige løb. Dette skal sikre, at smolten har et strøm-tracé at følge.

Trudskov Bæk, der var udrettet og løb langs med Løgstørvej, er blevet ført ind på arealet og genslynget på et ca. 1,4 km langt stræk.  Den mindre Trolddal Bæk er genslynget på et ca. 150 m stræk. Den lille Kølsen Bæk er ledt ud til overrisling.

De nye åslynger har ført til dannelsen af to ”øer” afgrænset af vandløbene. Til øen nord for åen er der etableret et vadested for kreaturer.  Der har i etableringsåret indfundet sig et rigt fugleliv i området.

Området er blevet væsentligt fugtigere, og det anslås, at dræningstilstanden er ændret således at ca. 26 ha permanent er vanddækkede, og 38 ha vil blive til mose og 150 ha til eng af forskellig fugtighed.

Projektet har kun kunnet gennemføres takket være stor vejvilje fra de berørte lodsejere. Efter jordfordelingen ejedes en væsentlig del af arealet af Landbrugsstyrelsen, der efterfølgende frasælger arealerne til private igen. 

Efter afslutningen af projektet har lokale kræfter arbejdet videre med friluftlivet i området, og der er nu etableret to broer, således at man kan følge en spadseresti langs Skals Åen fra Løgstørvejen og helt ud til Hjarbæk Fjord. Ved fjorden er der endvidere etableret en opholdsplads med trappe ned i åen. Der arbejdes fortsat med aktiviteter i området Læs mere om området på Viborg Kommunes hjemmeside: Skals Å og Kølsen Enge.

Projektforløb

Kort over området

Projektet ligger i området fra Løgstørvej og mod vest ud til Hjarbæk Fjord hvor Skals Å løber ud, dvs. de nedre ca. 2 km af Skals Å. Nord for Skals å nær ved Løgstørvej omfattes 30 ha og ellers omfattes 215 ha syd for åen indenfor det nu nedlagte Kølsen-Havris pumpelag, der siden 1941 har afvandet engområdet. I området syd for åen ligger projektet såvel nord som syd for den markvej, der passerer øst-vest gennem området; nærmest Kølsen By ligger projektet dog kun nord for denne markvej. 

Kort med konsekvenser for vandstand - sommersituation 

Fakta

Projektansvarlig: Naturstyrelsen Himmerland
Rådgiver: Rambøll
Entreprenør: H & R Jokumsen
Samlet projektareal: 245 ha
Samlet N-reduktion: 26 tons/år
Anlægsomkostninger: 3 mill. kr
Jordfordeling/lodsejerkompensation: 23 mill. kr

Billeder

13 vådområdeprojekter

13 vådområdeprojekter

Naturstyrelsens enheder gennemfører i 2012-2021 i alt 13 statslige vådområdeprojekter, der supplerer den kommunale vådområdeindsats og bidrager til, at Danmark opfylder sine forpligtelser efter EU's vandrammedirektiv.

De 13 områder er valgt, fordi de giver den største forbedring af vandmiljøet for færrest penge. Der er typisk tale om lavtliggende jorder tæt på åerne, eller tidligere afvandede søer, hvor man kan genskabe de naturlige vandstandsforhold.

Projekterne omfatter i alt ca. 1600 hektar (16,0 km 2). De færdige vådområder vil resultere i en reduktion af kvælstofbelastningen med henved 184 tons kvælstof årligt. Der er afsat 157 mio. kr. til projekterne.

Læs mere om realiseringen af den statslige vådområdeindsats

Kontakt

Karen Poulsen
Cand. Silv. Chefkonsulent
Naturstyrelsen Himmerland
mail: kpo@nst.dk
tlf.: +45 72 54 38 99
mob.: +45 22 82 64 55

Projekt finansiering

Projektet finansieres af EU og Miljø- og Fødevareministeriets landdistriktsprogram

Læs mere om: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.