Skjerk Bæk Vådområdeprojekt

I ådalen langs vandløbet Skjerk Bæk øst for Aulum i Herning Kommune er et vådområdeprojekt under realisering. Vådområdeprojektet vil reducere udvaskningen af kvælstof til Nissum Fjord og bidrage til at der skabes et sammenhængende naturområde.

Projektbeskrivelse

Projektet har til formål at forbedre natur og vandmiljø ved at reducere udledningen af kvælstof til Nissum Fjord. Projektet er et led i indsatsen for at reducere kvælstofudvaskningen til vandmiljøet, og det vurderes at kunne reducere udledningen til Nissum Fjord med ca. 6 ton kvælstof pr år.

Området er beliggende øst for Aulum og strækker sig langs 2,5 km af Skjerk Bæk. Lidt nord for projektområdet har Skjerk Bæk udløb i Tvis Å, der løber sammen med Storå i Holstebro Vandkraftsø og derfra videre til Nissum Fjord. Projektområdet ved Skjerk Bæk dækker i alt ca. 67 ha.

I området er der både landbrugsarealer, eng, mose og krat samt flere små vandhuller. Enkelte steder er der plantet skov i ådalen. Fra oplandet løber der flere større dræn til området, ligesom der internt i området er et udbygget grøftesystem, der medvirker til afvanding. Vandløbet ligger på dele af strækningen dybt nedskåret i terrænet og er desuden tydeligt okkerpåvirket.

Vådområdeprojektet handler om at ændre de hydrologiske forhold med henblik på at fremme omsætningen af kvælstof i de vandløbsnære jorder. Det gøres ved at udtage landbrugsjord fra omdrift og stoppe dræning i vådområdet, hvorved jorden vådgøres og desuden ledes drænvand fra oplandet til overrisling. Gennemføres projektet ved Skjerk Bæk vil det betyde en permanent udlægning som vådområde.

Den tekniske og biologiske forundersøgelse fra 2021 har vist, at der er grundlag for at kunne etablere et sammenhængende vådområde, der kan reducere kvælstofudledningen til sårbare vandområder og som samtidig kan bidrage til at fremme naturens kvalitet og sammenhæng samt bidrage til at forbedre vandmiljøet.

I den ejendomsrelaterede forundersøgelse er lodsejerne blevet inddraget for at samle viden om lodsejerforholdene i området. Vådområdeprojekter gennemføres ved frivillig deltagelse, og ud over de tekniske og biologiske faktorer, så er lodsejernes ønsker og tilslutning til projektet derfor afgørende for om det kan gennemføres. Lodsejerne tilbydes køb, salg eller bytte af jord gennem jordfordeling eller alternativt en engangskompensation for at lade arealerne indgå i projektet. Den ejendomsmæssige forundersøgelse har vist, at der fra lodsejernes side er opbakning til projektet.

På baggrund af forundersøgelsen har Naturstyrelsen opnået bevilling til at igangsætte realiseringen af projektet. Indsatsen finansieres af midler fra EU´s landdistriktsprogram da indsatserne medvirker til at opfylde EU’s vandrammedirektiv.

Projektet skal udføres i henhold til bekendtgørelser, vejledninger og anvisninger på http://vandprojekter.dk

Fakta

Projekttype: Etablering af kvælstofvådområdeprojekt under Vandområdeplan II (2015-2021) og under EU's Landdistriktsprogram

Periode: Forundersøgelse 2020-2021, Realisering 2022-2025

Beliggenhed: Herning Kommune

Projektareal: 67 ha

Økonomi:

Undersøgelser, anlæg m.m. 2,9 mio. kr.

Jordfordeling, jordkøb og kompensation 8,1 mio. kr.

I alt: 11 mio.kr.

Projektforløb

Skjerk Bæk 2020

Kort over projektområdet

Skjerk Bæk ligger umiddelbart øst for Aulum i den nordlige del af Herning Kommune. Skjerk Bæk er en del af Storå-vandløbssystemet.

Kontakt

Marie Louise Simmelsgaard Platz
Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet
mail: malsi@nst.dk
tlf.: +45 41 31 85 30

Henning Fjord Aaser
Biolog
Naturstyrelsen
mail: henfa@nst.dk
tlf.: +45 72 54 36 69

Nyheder om klima-lavbundsprojekter