Åstrup Bæk Syd Vådområdeprojek­t - Realisering

Naturstyrelsen Sønderjylland har i december 2019 fået tilsagn til realisering af vådområdeprojekt Åstrup Bæk Syd i perioden 2020 til 2023 på baggrund af en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse. Projektet realiseres dels med midler fra EU’s Landdistriktsprogram og dels med egenfinansiering. Tilskuddet består af 75% midler fra Den Europæiske Landbrugsfind for Udvikling af Landdistrikterne og 25% midler fra Miljøministeriet.

Projektbeskrivelse

Åstrup Bæk afvander til Haderslev Fjord og området er beliggende umiddelbart øst for bygrænsen. På baggrund af forundersøgelsen med et undersøgelsesområde på 22 ha, er der afgrænset et projektområde på ca. 7 ha.. I det endelige projektområde vil virkemidlerne til N-reduktion basere sig på tiltag om genslyngning af Stendetgård Bæk, med en hævning af vandløbsbunden og vandspejlet. Derudover etableres der flere overrislingsområder ved at afbryde dræn og grøfter og føre vandet til overfalden. Der indgår én lodsejer i projektet.

Projektet er vurderet til at kunne fjerne ca. 1.119 kg N/år, svarende til en arealspecifik kvælstoffjernelse på ca. 162 kg N/ha/år. Ved en gennemførsel af det skitseret projekt vil der være en negativ fosforbalance (netto fosforfrigivelse) på 22 kg P/år i projektområdet svarende til en netto frigivelse på 3,1 kg P/ha/år.

Fakta

Projekttype: Vådområdeprojekt under EU's Landdistriktsprogram Etablering af Åstrup Bæk Syd Vådområdeprojekt

Periode: 31. august 2017 - 31. august 2019
30. august 2019 – 31. december 2023

Projektareal: 22 ha
6,89 ha

Økonomi: 374.015 kr.
786.694,00 kr + reserveret ramme til jordopkøb/jordfordeling

Projektforløb

Kort over projektområdet

Kontakt

Marc Hammer Holck
Projektleder
Naturstyrelsen Trekantsområdet
mail: mhhol@nst.dk
tlf.: +45 21 66 25 28

Kontakt

Bo Mammen Kruse
Projektleder
Naturstyrelsen Sønderjylland
mail: Bomak@nst.dk
tlf.: +45 72 54 35 31 
mob.: +45 23 43 50 76