Jordbro Å Vådområdeprojek­t - Realisering

Projektbeskrivelse

Naturstyrelsen har i 2016 gennemført et vådområdeprojekt ved Jordbro Å, der har til formål at reducere udledningen af kvælstof til Jordbro Å og derved forbedre vandkvaliteten i Hjarbæk Fjord og Limfjorden. Projektet giver en årlig fjernelse af kvælstof på 10,7 tons.

Projektet betyder at Sdr Ørum-Taarup pumpelag er blevet nedlagt og pumpen fjernet. Et område på 141 ha er taget ud af omdrift og vil fremover henligge som sø, der er omgivet af arealer med vedvarende græs eller naturarealer.

Projektet betyder, at der er skabt en sø på ca. 115 ha øst for Jordbro Å med en middeldybde på ca. 1 meter. Søen har en fast vandstand i kote 1,25 meter. Udløbet på ca. 100 l/s sker som et diffust overløb over en 6 meter bred overløbskant, dette for at forhindre, at det kan virke som en falsk lokkestrøm for havørreder. Søen tilføres ca. 80 l/s fra Jordbro Å. Indløbene er lavet som dykkede rør, der peger skråt nedstrøms for at forhindre ørredsmolt i at kommer ind i området. Vandmængden i indløbene svarer til ca. 10 % af den mindste vandmængde i Jordbro Å. Søen tilføres desuden ca. 8 l/s i et rørindløb fra Kvosted Bæk, hvilket ligeledes svarer til ca. 10 % af den mindste vandføring i bækken. Endelig bliver hele vandmængden i Landkanalen mod syd ledt ind i området. Digerne omkring søen er bevaret. De steder, hvor søen når helt op til diget, er der lavet en 3-8 meter bred ”kystzone”, som skal forhindre erosion af digerne. Endelig er træer, buske og hegnspæle fjernet fra området og de kystnære grøfter fjernet.

Vest for Jordbro Å er der skabt en sø på ca. 8 ha. Søen vil have en varierende vandstand, som en stor del af året vil følge vandstanden i Jordbro Å. En overløbskant vil dog sikre at vandstanden ikke falder under kote 1 meter. Udløbet på ca. 20 l/s sker som et diffust overløb over en 2 meter bred overløbskant. Søen vil have en middeldybde på ca. 0,5 meter. Søen tilføres ca. 15 l/s fra Jordbro Å gennem et dykket rør, som peger skråt nedstrøms. Diget mod syd er blevet nedlagt og Brededal Grøft flyttet fra den sydlige kanal til et overfladenært frit løb ind i søen. Endelig er træer, buske og hegnspæle fjernet fra området og de kystnære grøfter fjernet.

Projektet har kun kunnet gennemføres takket være en stor velvilje og fleksibilitet ved de berørte lodsejere. Efter Jordfordelingen ejes en stor del af arealet i den store sø lige nu af NaturErhvervstyrelsen. Arealet bliver sat til salg hurtigst muligt.

Kort over området

Projektområdet er beliggende langs den nedre del af Jordbro Å ca. 2. km før udløbet i Hjarbæk Fjord. Projektområdet omfatter Sdr Ørum-Taarup pumpelag som ligger mellem Sdr. Ørum og Knudby. Pumpelaget afvander et ca. 130 ha stor område øst for Jordbro Å. Stort set hele området er afgrænset ved diger. Mod øst/nordøst afgrænses området af Kvosted Bæk mod vest af Jordbro Å. Det oprindelige forløb af Jordbro Å gennem området kan stadig ses som hovedafvandingsgrøften i området og pumpen er placeret ved det oprindelige udløb. Pumpen afvander desuden et område på ca. 10 ha vest for Jordbro Å ved Sdr Ørum. Vandet ledes i en rørledning under Jordbro Å til pumpestationen.Fakta

Samlet projektareal: 141 ha
Samlet N-reduktion: 10,7 tons/år
Anlægsomkostninger: kr. 1,3 mio.
Jordfordeling/lodsejer kompensation: kr. 15,3 mio.
Projektansvarlig: Naturstyrelsen Himmerland
Rådgiver: Rambøll
Entreprenør: Jakobsen & Blindkilde

Projektforløb

Projektets placering i Danmark

Kort over projektområdet

Video om projektet 

Se video om Jordbro Engsø

13 vådområdeprojekter

Naturstyrelsens enheder gennemfører i 2012-2018 i alt 13 statslige vådområdeprojekter, der supplerer den kommunale vådområdeindsats og bidrager til, at Danmark opfylder sine forpligtelser efter EU's vandrammedirektiv.

De 13 områder er valgt, fordi de giver den største forbedring af vandmiljøet for færrest penge. Der er typisk tale om lavtliggende jorder tæt på åerne, eller tidligere afvandede søer, hvor man kan genskabe de naturlige vandstandsforhold.

Projekterne omfatter i alt ca. 1600 hektar (16,0 km 2). De færdige vådområder vil resultere i en reduktion af kvælstofbelastningen med henved 184 tons kvælstof årligt. Der er afsat 157 mio. kr. til projekterne.

Læs mere om realiseringen af den statslige vådområdeindsats

Kontakt

Jørgen Bidstrup
Biolog
Naturstyrelsen Himmerland
mail: jobid@nst.dk
tlf.: +45 72 54 37 24
mob.: +45 60 61 30 55

Projekt finansiering

Projektet finansieres af EU og Miljø- og Fødevareministeriets landdistriktsprogram
Det samlede budget for gennemførelse af projektet er på ca. 16 mio. kr.

Læs mere om: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne