Revens Møllebæk Vådområdeprojekt

Projektbeskrivelse

Undersøgelsesområdet
I alt 69 ha var omfattet af forundersøgelsen, som nu peger på et muligt Kvælstofvådområdeprojekt på ca. 52 ha.

Ca. 12 lodsejere ligger inden for projektområdet, som geografisk er beliggende nord og vest for Voldum by i Favrskov Kommune.

Formål

Formålet er at tilbageholde, og omdanne nitrat fra de omgivende marker til frit kvælstof, så udledningen af kvælstof til Revens Møllebæk reduceres. Revens Møllebæk løber via Skader Å ud i Alling Å, som har sit udløb i Grund fjord, der er en inderfjord i Randers Fjord. Kvælstofreduktionen vil således også gavne vandmiljøet i Randers fjord (Hovedvandopland 1.5).

Projektet forventes at tilbageholde 4.961 kg. kvælstof pr. år, svarende til 95 kg. kvælstof pr. ha.

Projekttiltag

Projekttiltag vil bl.a. omfatte afbrydning af dræn, som bringes til overrisling på terræn, hvilket vil resultere i vådere arealer. Endvidere genslyngning af en del af Revens Møllebæk, hvilket vil gavne den økologiske tilstand i det målsatte vandløb.

Projektet er baseret på frivillig deltagelse fra de berørte lodsejere, og jordfordeling vil indgå som et vigtigt værktøj.

Se øvrig information i dokumentarkivet her på siden, som er frit tilgængeligt.

Generelt for vådområdeprojekter

I hele landet arbejder kommuner og Naturstyrelsen med en række vådområdeprojekter, der alle har til formål at reducere udledningen af næringsstoffer til de danske fjorde og farvande, og forbedre vandkvaliteten, med henblik på opfyldelse af målsætningerne i vandplanerne.

Når et vådområdeprojekt, som dette, medfører en mindsket udledning af kvælstof i form af nitrat til vandmiljøet, er det et resultat af flere forhold. Dels vil hidtil dyrkede jorde blive taget ud af drift og henligge som ugødet græs- og naturareal. Dels vil teknisk afvanding i form af dræn og grøfter bringes til ophør - eventuelt kan åvand desuden ledes ind på de lavtliggende arealer. På den måde vil de våde arealer udgøre et naturligt rensningsanlæg, hvor nitrat ved bakteriers hjælp omdannes til luftformig kvælstof, der således forhindres i, at nå vandmiljøet.

Et Kvælstofvådområdeprojekt bygger på frivillighed. Her kan du læse mere om kvælstofvådområdeprojekter.

Fakta

Projekttype: N-vådområdeprojekt under EU’s Landdistriktsprogram
Periode: 2021-2026
Samarbejdspartnere: Favrskov Kommune og rådgivningsfirmaet Bangsgaard & Paludan
Projektareal: ca. 52 ha
Økonomi budget:
Forundersøgelser: ca. kr. 450.000
Realisering: ca. kr. 14 mio.

Projektforløb

Kort over projektområdet

Billeder

Kontakt

Linda Udklit
Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland
mail: liudk@nst.dk
tlf.: +45 96 59 69 27

Kirsten Elvang Coolidge
Jordfordelingsplanlægger
Landbrugsstyrelsen
tlf.: +45 51 15 13 18

Nyheder om klima-lavbundsprojekter