Botofte Skovmose Vådområdeprojekt - Realisering

Botofte Skovmose

Botofte Skovmose er en del af et større lavbundsområde langs kysten mod Storebælt øst for Tranekær By midt på Langeland. Vådområdeprojektet er et led i gennemførelsen af Vandmiljøplan II.

Projektet omfatter ca. 70 ha, hvoraf halvdelen genskabes som sø. Resten af området fordeles med ca. lige mange hektar våde enge og tørre enge. Den lavvandede sø forventes at tiltrække en række fuglearter. Et vigtigt mål er ligeledes at reducere udledningen af kvælstof med 8 tons årligt fra landbrugsarealer til Langelandsbæltet.

Foto: Jørn Erik Kusk

 

Projektet er i den afsluttende fase. I sommerhalvåret i 2010 blev de sidste anlægsarbejder gennemført. Arbejdet omfattede sikring af en losseplads og af kystdiget samt flere terrænreguleringer, som sikrer at naboarealer ikke påvirkes af vand.


Der er gennemført jordfordeling pr. 1. december 2007 og lodsejerne i pumpelaget har i december 2007 besluttet at nedlægge pumpelaget og oprette et dige/sluse lag i stedet. 4 lodsejere ejer arealer inden for vådområdet.

For yderligere information

Kontaktperson:
Vibeke Lindberg Birkelund
tlf. +45 25 26 96 90
mail: vibbi@nst.dk