Sverdrup Bæk Vådområdeprojek­t - Realisering

Naturstyrelsen Sønderjylland har i nov. 2019 fået tilsagn til realisering af vådområdeprojekt Sverdrup Bæk i perioden 2020 til 2023 på baggrund af en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse udført i perioden fra den 31. august 2017 til den 31. august 2019. Projektet realiseres dels med midler fra EU’s Landdistriktsprogram dels med en egenfinansiering. Tilskuddet består af 75% midler fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og 25% procent midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Projektbeskrivelse

Sverdrup Bæk afvander til Haderslev Fjord og ligger i et tidligere fjordområde nord for Navtrup Skov. På baggrund af en forundersøgelse med et undersøgelsesområde på 36 ha, er der afgrænset et projektområde på 16 ha. Den nordlige del af undersøgelsesområdet er udeladt,  da det primært bestod af naturarealer og ikke ville kunne leve op til kriterier for N-reduktion. I den sydlige del, indgår et rørlagt vandløb, hvor der med projektet kan ske en fritlægning og overrisling, som kan medføre en N-reduktion. Der sker en afskæring af den mest sydlige del af undersøgelsesområdet, som indeholder eksisterende natur og en forbedring af mosearealer ved forbedret hydrologi og mindsket næringsstofpåvirkning. Der indgår 4 lodsejere i projektet.

Projektet er vurderet til at kunne fjerne cirka 2.637 kg N/år, som svarer til en arealspecifik kvælstoffjernelse på 164 kg N/ha/år. Ved gennemførsel af det skitserede projekt vil der være en negativ fosforbalance (netto fosforfrigivelse) på 99,0 kg P/år i projektområdet svarende til en netto frigivelse på 6,2 kg P/ha/år for projektområdet.

Fakta

Projekttype: Forundersøgelse af Sverdrup vådområdeprojekt Etablering af Sverdrup Vådområdeprojekt
Periode: 31. august 2017 - 31. august 2019
2. september 2019 - 1. september 2023
Projektareal: 36,34 hektar
16 hektar
Økonomi: 352.075,00 kr.
874.054 kr. + Reserveret ramme til jordkøb/jordfordeling

Projektforløb

Kort over projektområdet

Kontakt

Marc Hammer Holck
Projektleder
Naturstyrelsen Trekantsområdet
mail: mhhol@nst.dk 
tlf.: +45 21 66 25 28

Kontakt

Rune Juelsborg Karsten
Projektmedarbejder
Naturstyrelsen Sønderjylland
mail: rujka@nst.dk 
tlf.: +45 22 19 65 16

Kontakt

Lonnie Jessen
Projektmedarbejder
Naturstyrelsen Sønderjylland
mail: lojes@nst.dk 
tlf.: +45 21 13 84 83

Kontakt

Annette S. Jacobsen
Projektleder (forundersøgelsen)
Naturstyrelsen
mail: ansja@nst.dk 
tlf.: +45 93 59 71 78