Gjerlev, Øster Tørslev enge vådområdeprojekt

Naturstyrelsen fik i efteråret 2019 tilsagn til at igangsætte realisering af vådområdeprojektet i Gjerlev og Ø. Tørslev Enge. Formålet med Vådområdeprojektet Gjerlev Enge er, at reducere udledningen af kvælstof, skabe mere naturlig hydrologi og forbedre vandmiljøet, samt fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed. Vandmætning af kulstofrig jord bidrager samtidig med CO2 reduktion.

Gjerlev enge sommeren 2018

Projektbeskrivelse

Den aktuelle projektområde er beliggende i et kærområde omkring Ø. Tørslev Å, mellem Gjerlev og Ø. Tørslev, nord for Randers Fjord.

 

 

Projektområdet omfatter i alt 84,5 ha og berører 8 lodsejere. Størsteparten er dyrket landbrugsareal, hvoraf den centrale del af området, på ca. 50 ha var intensivt drænet og afvandet via en pumpebrønd. Den øvrige del af projektområdet var ligeledes drænet og afvandet via dræn og grøfter til Ø. Tørslev Å.

Projektet har til mål at reducere udledningen af kvælstof til Randers Fjord. Projektet bidrager med en beregnet reduktion på 11 tons kvælstof årligt. Reduktionskravet i Randers Fjord var i Vandområdeplan II på 111 ton N/år.

Ud over kvælstofreducering til Randers Fjord, og det naturområde som skabes, medfører projektet desuden en reduktion i udledningen af drivhusgasser til atmosfæren. Projektet har en beregnet tilbageholdelse på i alt 751 t CO2-ækvivalenter årligt.  

Projekttiltag

Pumpedriften er stoppet, dræn og grøfter afbrudt – alle er tiltag for at genskabe en mere naturlige hydrologi. Det i forvejen kraftigt regulerede vandløb Øster Tørslev Å bibeholdes i sin udstrækning. Dog er der etableret mindre overløbstærskler i digerne langs med åen, således der lejlighedsvist, ved høj vandstand i projektområdet og i åen, kan strømme vand ind og ud af området.

Følgende konkrete tiltag er udført i projektet (se også nedenstående figur):

 • Fjernelse og nedlæggelse af pumpestation.
 • Afbrydelse af drænsystemer ved at fjerne 15 drænbrønde.
 • Lokalisering og afbrydelse af dræn med udløb i Øster Tørslev Å ved opgravning punktvist 16 steder.
 • Lukning af 2.040 m grøfter.
 • Etablering af nye drænbrønde i projektgrænsen 6 steder.
 • Etablering af dræn til overrisling på terræn 5 steder.
 • Etablering af overrisling fra dræn med fordelerrende/-værk i den nordøstlige del af projektområdet.
 • Etablering af kørefaste brinker (arbejdsvej til gravemaskine med mejekurv) langs Øster Tørslev Å på en del af strækningen syd for vandløbet.
 • Etablering af to tærskler (én nord og én syd for vandløbet) i åbrinken ud mod Øster Tørslev Å, hvorved der vil ske vandudveksling mellem Øster Tørslev Å og projektområdet nord og syd for vandløbet.
 • Afgravninger af 470 m af åbrinken på en del af strækningen på nordsiden af Øster Tørslev Å, så vandløbet kan oversvømme de vandløbsnære arealer ved store afstrømningshændelser.
 • Etablering af lav vold, der skal forhindre at der opstår parallelt løb med Øster Tørslev Å i engen ved de større vandføringer.
 • Fjernelse af 137 m dige.
 • Etablering af dræn og samlebrønd i projektgrænsen ved bevokset areal i det vestlige projektområde.
 • Syd for åen er etableret et dræn samt brønd fra lavning syd for projektområde.
 • Rydning af læhegn der går fra pumpen og nordpå samt rydning af piletræer/opvækst omkring søen syd for Øster Tørslev Å

 

Fremtidige forhold

De tidligere landbrugsarealer fremstår, efter gennemførelsen af vådområdeprojektet, som engarealer med en mosaik af småsøer, enge og rørsump. Nedenstående figur viser den projekterede sommermiddel, dvs. den gennemsnitlige situation over en sommerperiode, hvor der kan være perioder med både mere tørt og mere våde forhold.

Der er tinglyst en deklaration på projektarealet, der indebærer, at området for altid skal henligge som vådområde, der ikke må gødes, sprøjtes eller jordbearbejdes. Arealet må dog gerne anvendes til slæt og afgræsning.

Historik

Der blev i efteråret 2018 gennemført en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, der viste, at der var både grundlag for og opbakning til at gå videre og søge projektet realiseret. Landbrugsstyrelsen gav juli 2019 tilsagn om at finansiere projektet, og oktober 2019 blev jordfordelingen sat i gang. Efter en lidt vanskelig start, bl.a. på grund af COVID19 landede størstedelen af jordfordelingen i foråret 2022.

Sideløbende med lodsejerforhandlingerne blev detailprojekteringen sat i gang og afleveret dec. 2022. Myndighedstilladelserne blev herefter ansøgt og afgørelserne faldt på plads lige efter sommerferien 2023. - Det færdige detailprojekt fra december 2022 med tilhørende bilag kan findes i dokumentarkivet nedenfor.

At projektet kan realiseres er først og fremmest basereret på lodsejernes frivillig deltagelse. Der er forhandlet og fundet løsninger for hver enkelt deltager gennem jordfordeling og projektaftaler. Undervejs har Landbrugsstyrelsen opkøbt store dele af projektarealet, der senere vil blive udbudt til salg, efter projektet er færdigrealiseret.

Generelt har de berørte lodsejere taget positivt imod projektet, der blandt andet fører til at ”Pumpelaget for Øster Tørslev og Gjerlev Enge”, der blev etableret i 1969, nu nedlægges.

Vådområdeindsats

I hele landet planlægger kommuner og Naturstyrelsen en række vådområdeprojekter, der alle har til formål at reducere udledningen af kvælstof til de danske fjorde og farvande, for herigennem at forbedre vandkvaliteten, så de kan opfylde målsætningen i vandplanerne.

Når vådområdeprojekter medfører en mindsket udledning af kvælstof i form af nitrat til vandmiljøet, er det et resultat af flere forhold. Dels vil hidtil dyrkede jorde blive taget ud af drift og henligge som ugødede græs- og naturarealer med minimum tab af næringsstoffer. Dels vil al teknisk afvanding i form af dræn og grøfter inden for projektområderne bringes til ophør, og drænvand fra ovenfor liggende marker ledes så vidt mulig ud på terræn inden for projektområdet. Eventuelt vil der tidvis ledes åvand ind på de lavtliggende arealer. De vådgjorte arealer, virker som et naturligt rensningsanlæg, hvor nitrat ved anaerobe bakteriers hjælp omdannes til luftformig kvælstof, der er en naturlig del af luftens atmosfære.

Fakta

Projekttype: VP II vådområdeprojekt under EU's Landdistriktsprogram
Periode: Realisering september 2019 - marts 2023
Projektareal: 84,5 ha
Økonomi:
Budget til realisering: 2.35 mio. kr.
Ramme til jordfordeling, jordkøb og erstatning: 12.5 mio. kr.

Billeder

Kontakt

Kjeld Lundager Jørgensen
Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland
tlf.: +45 41 15 77 66

Nyheder om klima-lavbundsprojekter