Møgelkær Lavbundsprojekt - Forundersøgelse

Naturstyrelsen Trekantsområdet har i perioden marts 2016 til marts 2018 udarbejdet en teknisk og ejedomsmæssig forundersøgelse, som kortlægger muligheden for, at etablere et lavbundsprojekt ved Møgelkær med midler fra EU’s Landdistriktsprogram.

Forside
Projekttype

Lavbundsprojekt under EU’s Landdistriktsprogram

Periode Marts 2016 til juni 2018
Projektareal 41,94 ha
Samarbejdspartnere Hedensted kommune
Økonomi 216.898,00kr. til forundersøgelse

Projektbeskrivelse

Et lavbundsprojekts overordnede formål er en reduktion af udledning af drivhusgasser fra kulstofrige lavbundsjorder ved ophør af dyrkning og sløjfning af dræn og grøfter, hvorefter vil der være mere naturlige hydrologiske forhold i projektområdet. Mere vand betyder mere iltfattige forhold, hvilket forsinker nedbrydningen af jordbundens indhold af tørv og mindsker udledningen af COog andre drivhusgasser. Projektet bidrager desuden til at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed, ved at understøtte og forbedre §3-områder omkring projektområdet.

Forundersøgelsen skal klarlægge, hvor stor reduktionen af t CO2-ækv. pr. ha/år vil være, hvis der bliver gennemført et lavbundsprojekt samt, hvilke anlægsarbejder skal udføres for at opnå den størst mulige reduktion af CO2 uden påvirkning af arealer udenfor projektområdet. Det forventes at reduktionen vil ligge imellem 13-27 t CO2-ækv. pr. ha/år. Arealet er ikke udpeget efter lavbundskortet (Tørv2010), og der skal derfor indsamles jordprøver til analyse for kulstofindhold i hele området. Ud fra jordartskort og samtaler med lodsejerne, er der mindst 75% af arealet, som indeholder mindst 12% organisk kulstof.

Projektforløb

-        Ændrede rammer for realisering af projektet har krævet en supplerende forundersøgelse, før en eventuelt realisering kan påbegyndes.

-        Den supplerende forundersøgelse har på baggrund af nye beregningsmetoder og nyt tørvekort vist, at projektet ikke i sin nuværende form lever op til kravet om en reduktion på 13 tons CO2-ækv. pr. ha/år.

-        Naturstyrelsen har derfor i efteråret 2021 udbudt en ny supplerende forundersøgelse. Dels for at undersøge jordens faktiske kulstofindhold yderligere. Dels for at undersøge muligheden for at ændre vandstandsforholdene på anden vis end projekteret i forundersøgelsen fra 2017.

-        I juni blev forundersøgelsen afsluttet.

-        På baggrund af forundersøgelsen har Naturstyrelsen identificeret et muligt projektområde på 33 ha. Projektgrænsen er tilpasset for at sikre, at der ingen påvirkning er udenfor projektgrænsen, samt at projektområdet opfylder kravet om en reduktion på 13 tonsCO2-ækv pr. ha/år.

-        Projektforslaget indebærer en genslyngning af Skjold Å for at hæve vandspejlet i projektområdet, så omkringliggende arealer bliver vådere og kan tilbageholde mere CO2. Dræn afbrydes og grøfter lukkes indenfor projektområdet for at hæve vandspejlet. Det sikres samtidig at afvandingen udenfor projektområdet ikke påvirkes.

-        Det er beregnet, at projektet kan reducere udledningen af 15,1 ton CO2-ækv pr. år/ha, samt fjerne 55 kg N/ha/år og tilbageholde 2 kg P/år.

 -          I januar blev der søgt om tilskud til en forundersøgelse, som skulle belyse mulighederne for et lavbundsprojekt ved Lottrup.

 -          I midten af marts kom der tilsagn om tilskud til forundersøgelsen fra NaturErhvervstyrelsen.

 -          I august startede arbejdet med forundersøgelsen.

-          I midten af december blev forundersøgelsen sendt i udbud.

 

Kort over projektområdet

Oversigtskort over projektarealer ved Møgelkær.

Dokumentarkiv

Kontakt

Naturstyrelsen Trekantsområdet