Projektprogram for Naturpark Amager

En naturpark med fokus på natur og frilufliv af international klasse under udvikling.

Naturpark Amager projektet vil de kommende år udvikle området til glæde for mennesker og natur. 

Projekttype Projektprogram for Naturpark Amager
Periode 2013-2020
Samarbejdspartnere Naturstyrelsen, Københavns-, Tårnby-, og Dragør Kommuner og By&Havn 
Økonomi

97 millioner kr.

Støttet af Nordea-fonden og udlodningsmidler til friluftsliv

 

I januar 2015 blev det samlede område Amager Fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden og Dragør Sydstrand formelt udpeget til Naturpark Amager under Friluftsrådets mærkningsordning. Bag det står Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune samt By & Havn, som har dannet et partnerskab om udvikling af Naturpark Amager. Samarbejdet skal sætte fokus på natur-, friluftsliv og landskabelige sammenhænge mellem natur og by, og dermed kunne tiltrække en bred gruppe af borger. Det er ønsket om at skabe en naturpark af international klasse til glæde for alle omkring hovedstaden.

Projektprogrammet

For at tiltrække nye brugere til området og for også at understøtte områdets karakter - med dets mange naturoplevelser og muligheder for leg og fordybelse - har partnerskabet igangsat udvikling af et projektprogram med tre fokusområder for den videre udvikling af Naturpark Amager. Disse fokusområder er : 1. Tre nye hovedindgange, som markerer overgangen fra by til natur, og som åbner naturparken mod dens mange brugere og besøgende. 2. Fire blå støttepunkter, som kan blive omdrejningspunkt for oplevelser og aktiviteter ved vandet. Det skal blive lettere at komme til naturparken fra vandet - og ligeledes komme i vandet fra naturparken. 3. Naturpark for alle - projekter og initiativer, der understøtter naturparkens inkluderende kvaliteter. Projektprogrammet er støttet af Nordea-fonden med 55 millioner kr. og udlodningsmidler til friluftsliv med 5 millioner kr.

Naturpaken skal udvikles over mange år, og med en bred inddragelse af borgere og interessenter. Det vi ser som målet i dag, kan måske været et andet om 10, 20 og 30 år. Den dynamik derligger i samfundet og nye generationer, skal der også være plads til. Derfor vil udviklingen af Naturpark Amager, ske i tæt samarbejde med borgerne. Der er bl.a. nedsat et Naturparkråd. Naturparkrådet for Naturpark Amager er et samarbejdsforum for foreninger, organisationer og offentlige myndigheder med interesse i natur, turisme, friluftsliv og kulturmiljø inden for Naturpark Amagers udbredelsesområde.

Formålet med samarbejdet er:

  • At sikre og udvikle områdets store natur- og friluftsmæssige betydning og fremme muligheder for natur- og friluftsoplevelser inden for Naturparkens område.
  • At være rådgivende for Dragør, Tårnby og Københavns kommuner, By- og Havn og Naturstyrelsen i drift og udvikling af Naturparken

Læs mere om brugerråd, komisorium og mødereferater Naturparkråd 

 

 

 

Nyheder

Publikationer

Naturpark Amager folder

NATURPARKAMAGER_Folder jan 2017.pdf

Notat dåvildt og hegn på Kalvebod Fælled

Notat dåvildt og hegn på Kalvebod Fælled

Naturparkplanen er en fælles vision for udvikling af natur, kultur og friluftsliv, for de fem samarbejdspartner.

Naturpark Amager - Naturparkplan 2015-2020

Hæfte med kytstbeskrivelse og udviklingsmuligheder

Naturpark - Amager - 25 km kyst 25 km muligheder
 

Publikationer: Naturpark Amager — Muligheder og indsatser, temarapporter og Naturpark Amager - Muligheder og indsatser, katalog er to sideordnede publikationer, der formidler projektets analyser, konklusioner og forslag.

Naturpark Amager — Muligheder og indsatser tema rapport 

Naturpark Amager - Muligheder og indsatser, katalog

En stor undersøgelse af besøg publikumsbesøg på Kalvebod Fælled

Rapport-Friluftsliv Kalvebod Fælled 2014

Naturpark Amager - Udviklingsstrategi 2013

Projektforløb

Projektprogrammets endelige økonomiske ramme fastlægges med en bevilling på 24,5 millioner kr. fra Københavns Kommune. Den samlede pulje til udvikling af Naturpark Amager udgør således 97 millioner kr.

Med bevillinger på 55 millioner fra Nordea-fonden og 5 millioner kroner fra udlodningsmidler til friluftsliv kan Naturpark Amager nu sætte fart på udviklingen af naturen samt naturformidling og friluftsliv.

Konkret skal pengene bruges til at realisere planerne om at opføre tre nye hovedindgange, der inviterer folk ud i den bynære natur og fire blå støttepunkter, der gør det endnu mere attraktivt at dyrke friluftsliv ved og på vandet. På Amager Fælled skal der gennemføres et projekt, hvor naturværdien i Naturpark Amager bidrager til et kvarterløft.  

 

 

 

Januar 2015 godkendes Naturpark Amager som omfattet af Friluftsrådets Mærkningsordning.[ henvisning til udpegnings p-meddelelse i dokumentarkiv]

Mere end 100 organisationer og interessenter orienteres om, at Naturpark Amager nu er en af de fire Naturparker, der indtil videre er udnævnt i Danmark. De tilsendes samtidig den trykte udgave af Naturparkplanen.

Københavns Universitets projekt : ”Naturpark Amager, Muligheder og Indsatser” færdiggøres.

Primo 2015 iværksættes et arbejde sammen med fonde ift. at få afklaret finansieringsmuligheder for iværksættelse af mulige konkrete projekter i Naturparken.

Københavns Kommune iværksætter en lokalplanproces for Ørestad Syd [ tidspunkt ]

Efterår 2015 (?) Naturparkråd for Naturpark Amager nedsættes. [ kommissorium vedlægges ]

Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune og Udviklingsselskabet By&Havn indgår februar 2014 en partnerskabsaftale om den videre udvikling af Naturpark Amager.

Som led i arbejdet med udformningen af Naturparkplanen afholdes et velbesøgt større Åbent Hus arrangement og friluftsfest d. 4. maj i Naturpark Amager. Der deltog ca. 2000 personer i arrangementet, hvor der bl.a. var mulighed for at drøfte ideer til den fortsatte udvikling af Naturparken.

Sommeren 2014. Nordea-fonden uddeler 1 mio. kr. til et forprojekt om udviklingen af Naturpar Amager. Projektet skal gennemføres af Københavns Universitet.

September 2014 indsendes Ansøgning samt Naturparkplan til Friluftsrådet med henblik på at blive omfattet af Mærkningsordningen for Danske Naturparker.

November 2014 foreligger Dommerbetænkning for projektkonkurrence udskrevet af By&Havn med henblik på en Masterplan for Ørestad Syd, herunder afgrænsningen til Naturpark Amager. Læs dommerbetænkningen

I begyndelsen af 2013 indtræder Dragør Kommune også som part i den videre udvikling af Naturpark Amager.

Interessentmøderne i efteråret 2012 resulterede i en stor vifte af forslag og kommentarer, som blev drøftet ved endnu et møde i foråret 2013, hvor rammer og temaer for en kommende Udviklingsstrategi for Naturparken blev drøftet.

Som led i arbejdet med udviklingsstrategien udarbejdes en registrering i foråret 2013 af indgange, stier, parkeringsforhold og offentlig transport. Læs registreringsrapporten.

Sommeren 2013 foreligger Udviklingsstrategi for Naturpark Amager. Udviklingsstrategien udsendes til mere end 100 lokale foreninger, interessenter og organisationer.

Slutningen af 2013 iværksættes et arbejde med henblik på at blive omfattet af Friluftrådets Mærkningsordning for Naturparker, og udarbejde en Naturparkplan for en fem- årig periode, som bl.a konkretiserer Udviklingsstrategien.

Oplæg til vision for Naturpark Amager udarbejdes af Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune og Udviklingssleskabet By&Havn, som i løbet af efteråret drøftes på en række møder med en bred kreds af interessenter og organisationer. På møderne deltog ca. 100 repræsentanter, og der blev i workshops drøftet visionstemaer for den videre udvikling og benyttelse af arealerne. 

Kort over projektområdet

Dokumentarkiv

Kontakt

Jes Aagaard

Naturvejleder
Naturstyrelsen Hovedstaden