Ringfenner lavbundsprojekt i St. Vildmose - Realisering

I den centrale del af St. Vildmose ligger Ringfenner, der ejes af Naturstyrelsen. Arealerne ligger i Jammerbugt Kommune. Forundersøgelse har vist at arealerne har et stort potentiale for tilbageholdelse af CO2 og sammenbinde naturen i området.

Projekttype

Lavbundsprojekt, under ordningen

Kvælstof- og fosforvådområder og lavbundsprojekter
Periode 3. maj 2021 - 2. maj 2025
Projektareal 345 ha
Økonomi 21.548.506 kr. til realisering

Projektbeskrivelse

Den 2. juli 2021 fik Naturstyrelsen tilskud til realisering af et lavbundsprojekt i Ringfenner i St. Vildmose. Tilskuddet er fra Landbrugsstyrelsen under ordningen Kvælstof- og fosforvådområder og lavbundsprojekter.

Forundersøgelsen viste at der kan realiseres et lavbundsprojekt på ca. 345 ha, hvoraf 342 ha ligger på kulstofrige lavbundsjorder med mindst 12% organisk kulstof svarende til 99 % af projektarealet.

" "

Nedbrydning af tørv er en væsentlig kilde til udledning af drivhusgasser, og tørveopbygning under vandmættede forhold er en metode til at lagre CO2. Forundersøgelse beskriver et lavbundsprojekt, der vil mindske nedbrydningen af tørv og dermed reducere udledningen af drivhusgasser på 345 ha i Store Vildmose i dele af Ringfenner og Damfenner. Vandstanden hæves ved at fjerne dræn og lukke grøfter. Der er beregnet en reduktion af drivhusgasudledning på 4.833 ton CO2-ækvivalenter/år, svarende til 14,02 ton CO2-ækvivalenter/ha/år. På baggrund af forundersøgelsen blev der den 3. maj 2021 givet bevilling til realisering. I 2022 er der udarbejdet detailprojekt og igangsat myndighedsbehandling. (se under dokumentarkivet). Projektet forventes etableret i 2023. 

Naturstyrelsen, Jammerbugt og Brønderslev kommuner deltager i samarbejde med Pindstrup Mosebrug A/S og i det tværnationale projekt CANAPE finansieret af EU’s Interreg-program. Projektets mål er at kortlægge muligheder for udvikling af Store Vildmose i et samspil mellem 1) natur & klima, 2) erhverv og 3) turisme. Et led i projektet er at få ideer til, hvordan området om 20, 30, 50 år kan tænkes at udvikle sig. Det sker i samarbejde med et rådgivende udvalg bestående af lodsejere, NGO’er og interessenter i Store Vildmose. Den øvrige offentlighed har tillige været hørt i forbindelse med en idefase i foråret 2018 og resultater af arbejdet vil ved projektets afslutning igen blive præsenteret ved et offentligt møde.

COWI A/S har været hyret ind som konsulent og har i deres arbejde beskrevet tiltag og løsningsforslag for opnåelse af højere naturværdier og øget klima-effekt i delområder i Store Vildmose. Rapporterne konkluderer, at der er meget store potentialer for tilbageholdelse af CO2 på græsfennerne (Ørnefenner og Ringfenner) og at disse områder bør indstilles til en realisering som lavbundsprojekter. 

Læs mere om Interreg CANAPÉ

Nyheder

Projektforløb

I efteråret 2020 fik Naturstyrelsen et tilskud til at lave forundersøgelser af et lavbundsprojekt i Ringfenner i St. Vildmose. Tilskuddet på 488.457 kr. er fra Landbrugsstyrelsen under ordningen Kvælstof- og Fosforvådområder og Lavbundsprojekter.

Forundersøgelserne havde til formål at tilvejebringe beslutningsgrundlaget for gennemførslen af et lavbundsprojekt, herunder vurdere de tekniske forhold og vurdere muligheden for at opnå de myndighedstilladelser, der må være nødvendige for gennemførelsen af projektet.  

Forundersøgelsens projektareal var på 345 ha. Den forventede drivhusgasreduktion blev vurderet til at være på 7.780 ton CO2-ækvivalent/år, svarende til 22,5 ton CO2-ækvivalent/ha/år. Minimumskravet i denne tilskudsordning er 13 ton CO2-ækvivalent/ha/år.

Opgaven med forundersøgelsen har været i udbud og COWI blev hyret til at gennemføre forundersøgelserne.

Oktober-November: Dataindsamling, jordprøver og opmåling.

December-Januar: Modelopsætning, beregninger, projektudarbejdelse og konsekvensvurderinger mv.

 

Marts-April: Fremlæggelse af den færdige forundersøgelse for de berørte lodsejere og beslutning om der er grundlag for at søge om realisering af hele eller dele af forundersøgelsesområdet.
Ansøge Landbrugsstyrelsen om realisering.
Hvis bevilling til realisering, igangsættes og myndighedsbehandling og detailprojektering.

September-Oktober: Udbud af detailprojektering

November: Igangsætning af detailprojektering

April: Afslutning af detailprojekt til brug for myndighedsbehandling

April-August: Myndighedsbehandling

Juni: Udbud af anlægsopgaven

Oktober-december: Etablering af projekt, fjernelse af hegn

April–september: Etablering af projekt.

Kort over projektområdet

Kort over Ringfenner i St. Vildmose

Kort over Ringfenner i St. Vildmose

Kontakt

Martin Nissen Nørgård

Chefkonsulent
Naturstyrelsen Himmerland