Interreg CANAPÉ

Jammerbugt og Brønderslev kommuner, Pindstrup Mosebrug A/S, og Naturstyrelsen har med bidrag fra Aage V. Jensen Naturfond deltaget i et projekt under EU's Interreg-program.

Projektbeskivelse

Interreg-projektet CANAPÉ er et samarbejde mellem lande inden for Nordsø-regionen med et fælles mål. I CANAPÉ udveksles erfaringer og resultater indenfor mosegenopretning og klimatilpasning på drænede arealer på tværs mellem projekter i Nederlandene, Belgien, Tyskland, England og Danmark.

Du kan læse mere om de andre deltagerlandes projekter her.

Et af hovedelementerne i den danske del af projektet var at gennemføre en proces i Store Vildmose med henblik på at kortlægge en række initiativer til områdets udvikling, herunder mulig naturgenopretning med det formål at genoprette mosenaturen i området ved vandstandshævning m.v. Undervejs i projektet blev der etableret et forsøg til demonstration af paludikultur på et areal lige øst for Åby Mose. Derudover gennemførte projektet demonstrationen af podningsforsøg med sphagnum-mosser på udvalgte græsfenner i Lille Vildmose samt foretog målinger af CO2-tilbageholdelsen.

Kortlægningen af udviklingsmuligheder i Store Vildmose har hvilet på tre ben:

  • Fokus på natur- og klimarelaterede projekter med udgangspunkt i Naturstyrelsens arealer
  • Fokus på demonstration af paludikultur som et alternativ til traditionel landbrugsdrift i lavnundsområder
  • Fokus på kortlægning af ideer til fremme af turisme og formidling i område

Som led i processen med kortlægning af ideer og initiativer til Store Vildmoses udvikling, blev der af styregruppen for Canapé-projektet nedsat et rådgivende udvalg.

Det rådgivende udvalg repræsenterer interessenter i tilknytning til Store Vildmose og havde i projektperioden til opgave, at

  • indsamle de indkomne ideer fra idefasen, afklare uafklarede forhold og igangsætte forundersøgelser på konkrete projektoplæg
  • beskrive udviklingsmuligheder og deres konsekvenser
  • beskrive muligheder for projekter i området, som kan fremme ønskede udviklinger

Se hvilke interessenter, der er repræsenteret i det rådgivende udvalg her.

En række rapporter er igennem projektperioden blevet udarbejdet med henblik på at samle eksisterende viden om Store Vildmose og præsentere udviklingsmuligheder i området - både indenfor natur/klima og kulturformidling. Her på siden kan du downloade disse rapporter og præsentationer udarbejdet undervejs i projektet.

Udspredningsforsøg i Lille Vildmose

Målet med udspredningsforsøget var at finde en metode, der operationelt og lavpraktisk kunne omdanne drænede græsfenner til arealer med en etableret og levedygtig højmosevegetation.

Projektområdet blev udvalgt på 2 hektar på Grønfenner, som ligger centralt i Mellemområdet i Lille Vildmose. Arealet er ejet af AAGE V. JENSEN NATURFOND, der har støttet CANAPE-projektet netop med det ønske, at finde en metode, som på længere sigt vil kunne omdanne de resterende 90 ha græsfenner til højmose.

Efter den næringsrige overjord og græstørv var fjernet, blev drænrør i udspredningsarealet afkoblet, så vandstanden på arealet kunne hæves. Vandstanden inde på udspredningsarealet blev styret af et ind- og udløbsrør, som manuelt kunne åbnes og lukkes.

Sphagnummosser blev indsamlet fra Høstemark Mose, Paraplymosen og fra Pindstrups arealer i Store Vildmose. Arbejdet med omdannelse af drænede græsfenner til arealer med levedygtig højmosevegetation er vanskelig og tager tid. Resultatet af demonstrationsforsøget viser også, at det især kræver en nøje styring af og tilsyn med vandstanden i etableringsfasen for at undgå, at sphagnummosserne enten udtørrer eller drukner. Det ser ud til at være lykkedes, at få sphagnummosserne til at gro på arealet og et fortsat tilsyn med området, vil over de kommende år vise, om udspredningsforsøget går i den ønskede retning.

Kortlægning af udviklingsmuligheder i Store Vildmose

Et offentligt møde 1, marts 2018 var startskuddet til en idéfase, hvor alle kunne indsende ideer til Store Vildmoses udvikling til projektgruppen. Disse input samt en baggrundsrapport med et overordnet overblik over eksisterende, tilgængelig viden om Store Vildmose, fik CANAPE-projektet målrettet en række specialopgaver, der alle havde til formål at nå et spadestik dybere i viden om Store Vildmose og potentialet for udviklingsmuligheder indenfor natur- og klimarelaterede projekter og turisme.

Natur- og klimarelaterede projekter

I forlængelse af kortlægningen af de mulige genopretningsmuligheder og med afsæt i de målrettede afrapporteringer fra CANAPE-projektet, har Naturstyrelsen arbejdet videre med muligheden for gennemførelse af lavbundsprojekter i Ørne- og Ringfenner. Læs mere om projektet i Ringfenner her og Ørnefenner her.

Demonstration af paludikultur

Det er et generelt fænomen på de fleste lavbundsarealer, at de med tiden bliver vådere som følge af øgede nedbørsmængder og sætning af tørvelag. Det forventes også i fremtiden på en del af de dyrkede arealer i Store Vildmose.

CANAPE har på et areal vest for Aaby Mose arbejdet med paludikultur med henblik på at afsøge mulighederne for fremtidige alternative udnyttelser af disse arealer. Paludikultur er dyrkning af afgrøder på våde lavbundsjorde, hvor vandstanden er for høj til traditionel landbrugsdrift. Paludikultur er endnu en relativt ukendt driftsform herhjemme, men er ved at vinde mere frem i især Tyskland og Holland.

På arealet ved Aaby Mose har CANAPE-projektet arbejdet med at demonstrere, hvordan tidligere kartoffeljord omdannes til paludikultur med afprøvning af dyrkning af dunhammer, rørgræs og strand-svingel. Disse tre plantearter er alle hjemmehørende fugtigbundsarter i Danmark. Forsøget har omfattet klargøring af forsøgsarealet, herunder såning og udplantning af de tre plantearter, drift af arealerne, test af høstmaskiner samt høst af biomasse til bl.a. protein-udvinding. 

Demonstrationsforsøget har været et samarbejde med Aarhus Universitet, Foulum, og SEGES INNOVATION.

I dokumentarkivet finder du flere rapporter om demonstrationsforsøget.

Kommunikation, formidling og offentlig inddragelse

En arbejdsgruppe med kompetencer og interesser indenfor kulturformidling og turisme har i CANAPE-projektet arbejdet med formidling af Store Vildmoses kultur og historie. Resultatet blev et inspirationskatalog med en række bud på flere formidlingsprojekter. Kataloget kan læses i sin helhed i dokumentarkivet.

En af projektideerne fra kataloget er udmøntet i projektet Skolespor. Skolespor har udviklet undervisningsmateriale om naturen og kulturen i Store Vildmose til 5.-7. klassetrin. Undervisningsmaterialet ligger på undervisningsportalen Den Grønne Rygrad, hvis formål er at danne ramme for arbejdet med grøn dannelse i grundskolen. Undervisningsmaterialet ledsages af en kasse med undervisningsudstyr, til udendørs undervisning. Grejkassen er placeret i Store Vildmose tæt ved Aaby Mose og er tilgængelig for alle skoleklasser.

En anden formidlingsaktivitet i CANAPE-projektet var afholdelsen af en bioblitz i Store Vildmose. Bioblitz er en begivenhed, hvor fagfolk, skoleklasser og almindeligt interesserede borgere i løbet af 24 timer indsamler og kortlægger så mange arter som muligt. Vildmoseporten var i dagens anledning kommandocentral, hvor fund af arter blev indmeldt og hvor fagfolk stod parat til at svare på spørgsmål og hjælpe med artsbestemmelse.

I alt deltog 35 frivillige og 220 skoleelever, som i løbet af de 24 timer fandt ikke færre en 799 arter.

Fakta

Projekttype: Interreg - Nordsøregionen
Periode: 2017-2022
Samarbejdspartnere: Jammerbugt Kommune, Brønderslev Kommune, Pindstrup Mosebrug A/S med støtte fra Aage V. Jensen Naturfond.
Økonomi: 6,9 mio. kr. Nordsø-regionens program 2014-2020 finansierer 50%

Projektforløb Store Vildmose

Projektforløb Lille Vildmose

Oversigt over Store Vildmose
Græssende kvæg på Store Vildmose
CANEPÉ-teamet

Kort over Store Vildmose

Se kortet på dets egen hjemmeside her.

Ved at klikke dig ind på ovenstående link får du adgang til et kort over Store Vildmose. Herfra kan du søge på en række oplysninger om naturbeskyttelse, fredninger, jordtyper, økologiske forbindelser, fortidsminder, osv. Kortet kan bruges som inspirationskilde til udtænkning af ideer til områdets udvikling under idefasen.

Prøv eksempelvis at vælge Terræn skyggekort og se højdeforskelle i området.

Kort over Lille Vildmose

To hektar græsfenner på Grønfenner vil i løbet af projektperioden blive omdannet til bede, hvor levende sphagnummosser udspredes. Formålet er at få et bedre kendskab til under hvilke forhold mosserne klarer sig bedst. Målet er på lang sigt at genetablere højmosen ved at kickstarte mosedannelsen ved udspredning af levende mosser på de tidligere græsfenner. 

Kontakt

Peter Hahn
Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland
pehan@nst.dk
+45 72 54 30 00

Marianne S. Lindhardt
Jammerbugt Kommune
msl@jammerbugt.dk
+45 72 57 77 77

Jes Hovmøller
Pindstrup Mosebrug A/S
jesh@pindstrup.dk 
+45 89 74 74 89

Keld K. Sørensen
Brønderslev Kommune
keld.koustrup.sorensen@99454545.dk 
+45 99 45 45 45